Форум права, 2011, № 2

Постійне посилання зібрання

Форум права : електрон. наук. фах. вид. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків, 2011. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 46
 • Документ
  Сучасний стан адміністративного законодавства, яке регулює господарську діяльність з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 381–386, 2011) Кацуба, О. В.; Katsuba, O. V.
  Виконано аналіз особливостей становлення та сучасного стану адміністративного законодавства, яке регулює господарську діяльність з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу, а також визначено напрямки його розвитку та вдосконалення щодо забезпечення єдності та взаємоузгодженості актів адміністративного законодавства.
 • Документ
  Типові слідчі ситуації при розслідуванні розкрадань наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 97–102, 2011) Борисова, Л. В.; Borysova, L. V.
  Розглянуті типові слідчі ситуації при розслідуванні розкрадань наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Із врахуванням типових слідчих ситуацій, виникаючих при розслідуванні даного виду злочинів, запропоновані схеми проведення слідчих дій у випадку розкрадань наркотичних засобів із аптек та інших приміщень, розкрадань з використанням службового положення. Зроблені висновки щодо доцільності розслідування справ про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у формі постійної взаємодії слідчих і оперативних підрозділів.
 • Документ
  Щодо питання про види форм договірного регулювання відносин
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 282–286, 2011) Завальна, Ж. В.; Zavalna, Zh. V.
  Досліджуються критерії класифікації та саму класифікацію форм договірного регулювання відносин. При виділенні видів надається коротка характеристика таким формам договірного регулювання як договір, контракт, згода, погодження та протокол. Підтверджується теза, що договір не є єдиною формою договірного регулювання відносин.
 • Документ
  Здійснення адміністративної процесуальної правосуб’єктності працівника міліції
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 34–39, 2011) Барановський, М. В.; Baranovskyi, M. V.
  Визначено підстави набуття й здійснення працівником міліції адміністративної процесуальної правосуб’єктності. Проаналізовано поняття «управлінських функцій». Запропоновані доповнення й зміни до Кодексу адміністративного судочинства України.
 • Документ
  Міркування про дію й застосування принципу верховенства права в національному адміністративному судочинстві
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 40–44, 2011) Бевзенко, В. М.; Bevzenko, V. M.
  Розкриваються особливості дії й застосування принципу верховенства права в національному адміністративному судочинстві. Порівняно застосування принципу верховенства права із висновками Конституційного Суду України, положеннями права Європейського Союзу. Констатується про формальність застосування верховенства права адміністративними судами.
 • Документ
  Види інформації та їх нормативно-правове регулювання
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 944–946, 2011) Чапала, О. Ю.; Chapala, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175
  Розглянуто види інформації, що передбачені Законом України «Про інформацію»; розкриваються особливості деяких видів інформації, визначаються нормативні акти, що регулюють інформаційні відносини.
 • Документ
  Загальна та спеціальна превенції та їх вплив на кримінально-правові санкції
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 404–409, 2011) Книженко, О. О.; Knyzhenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9252-7464
  Розглянуто таку мету покарання, як запобігання вчиненню нових злочинів , як засудженими, так й іншими особами. Досліджено, яким чином вона має враховуватися законодавцем при конструюванні кримінально-правових санкцій.
 • Документ
  Забезпечення прав і свобод людини та громадянина у паспортно- візовому режимі України
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 816–821, 2011) Семіног, О. О.; Seminoh, O. O.
  З’ясовано сутність забезпечення прав і свобод людини та громадянина у паспортно- візовій системі України. Проведено детальний аналіз прав і свобод у визначеній сфері. Проаналізовано та запропоновано класифікацію гарантій прав та свобод у сфері паспортно-візового режиму України.
 • Документ
  Робочий час працівників ОВС як одна з основних умов їх праці
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 184–188, 2011) Гончарук, В. В.; Honcharuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8157-0130
  Здійснено аналіз понятійного та категорійного апарату щодо робочого часу працівників органів внутрішніх справ, запропоновано шляхи удосконалення його правового регулювання.
 • Документ
  Стан наукової розробки проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності оперативних підрозділів ОВС
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 914–920, 2011) Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016
  Розглянуто сучасний стан наукової розробки проблеми забезпечення прав і свобод людини в діяльності оперативних підрозділів ОВС та напрями наукових досліджень даної проблеми в галузі теорії ОРД й інших юридичних науках.
 • Документ
  Соціальні мережі як загроза прайвесі
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 822–827, 2011) Серьогін, В. О.; Seryogin, V. O.
  Здійснено спробу системної, розгорнутої характеристики потенційних загроз прайвесі, що містять у собі соціальні мережі. Узагальнено зарубіжний досвід у даній сфері. Зроблено висновок, що у спеціальному законодавстві необхідно закріпити три фундаментальні принципи, дотримання яких могли б вимагати користувачі: право на прийняття обґрунтованих рішень, право на контроль і право на вихід.
 • Документ
  Способи скоєння незаконного заволодіння транспортними засобами
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 116–120, 2011) Бояренко, А. Ю.; Boiarenko, A. Yu.
  Розглянуто способи незаконного заволодіння транспортними засобами, показано місце способу скоєння злочину в кримінологічній характеристиці злочину; проаналізовано та виокремлено визначені Пленумом Верховного Суду України способи скоєння незаконного заволодіння транспортними засобами; розглянуті сучасні нормативно-правові акти, які визначають поняття транспортного засобу; запропонована нова класифікація способів незаконного заволодіння транспортними засобами.
 • Документ
  Правова природа представництва прокурором інтересів громадянина та держави в адміністративному суді
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 525–530, 2011) Логоша, В. В.; Lohosha, V. V.
  Досліджено теоретичні та практичні питанням здійснення прокурором представництва інтересів громадянина та держави в адміністративному суді. Розглянуто зміст цього представництва, його приводи та підстави, а також процесуальні форми.
 • Документ
  Поняття та особливості міжнародного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 635– 642, 2011) Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504
  Визначено систему суб’єктів міжнародного контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні. Запропоновано практично значимі критерії їх класифікації. Визначено ознаки цього виду контролю, на підставі яких формулюється його поняття.
 • Документ
  Особливості застосування принципу гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 147–150, 2011) Гаврилюк, О. О.; Havryliuk, O. O.
  На основі аналізу норм Кодексу адміністративного судочинства України визначено зміст принципу гласності та відкритості при розгляді адміністративних спорів. Досліджено співвідношення засади гласності судового розгляду, закріпленого Конституцією України, із його закріпленням адміністративним процесуальним законодавством, а також основні відмінності в розумінні права на гласність та відкритість в адміністративному судочинстві України.
 • Документ
  Нормативно-правові засади адміністративної діяльності керівника в органах прокуратури України
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 483–490, 2011) Курись, А. С.; Kurys, A. S.
  Виконано аналіз теоретичних положень та нормативно-правового регулювання засад адміністративної діяльності керівника в органах прокуратури України, а також визначені шляхи подальшого вдосконалення організаційно-правового забезпечення функціонування прокуратури України.
 • Документ
  Законодавче закріплення процесуального статусу медіатора у кримінальному судочинстві України
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 853–857, 2011) Соловйова-Полудніцина, О. Є.; Soloviova-Poludnitsyna, O. Ye.
  Висвітлюється поняття медіатора та пропонується законодавче закріплення у нормах Кримінально-процесуального кодексу України процесуального статусу медіатора як посередника при урегулюванні кримінально-правових конфліктів шляхом примирення сторін. Надаються основні функції медіатора, його права та обов’язки.
 • Документ
  Щодо визначення сутнісних ознак суб’єкта владних повноважень
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 327–330, 2011) Ільницька, Ю. М.; Ilnytska, Yu. M.
  Здійснюється логіко-лінгвістичний аналіз поняття «суб’єкт владних повноважень». Констатується наявність у структурі поняття трьох основних концептуальних частин, сукупність яких дають можливість розуміння його смислового навантаження: суб’єкт, влада, повноваження. Надається сутнісна характеристика та авторське визначення суб’єкта владних повноважень.
 • Документ
  Щодо професіоналізму працівників ОВС України
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 399–403, 2011) Клюєв, О. М.; Kliuiev, O. M.
  З’ясована сутність категорії «професіоналізм»; визначені ознаки професіоналізму працівників органів внутрішніх справ; виокремлені елементи професіоналізму працівників органів внутрішніх справ; запропоновані напрямків удосконалення роботи з персоналом органів внутрішніх справ та шляхи формування професійно-компетентного працівника органів та підрозділів системи МВС України.
 • Документ
  Рівні та суб’єкти організації розслідування злочинів
  (Форум права. – 2011. – № 2. – С. 660–663, 2011) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  На основі систематизації та аналізу поглядів науковців визначено поняття рівнів організації розслідування злочинів, здійснено їх розподіл на управлінські та криміналістичні. Виділено, з урахуванням ситуативного підходу, її суб’єктів на криміналістичних рівнях.
Сторінка видання: http://forumprava.pp.ua/