Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2023, № 1 (28)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2023. - № 1 (28). - 215 с. - ISSN 2304-4756.

Новини

Збірник наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» входить до переліку наукових фахових видань України (юридичні науки, спеціальності – 081, 262), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доатора наук, кандидата наук та ступені доктора філософії, категорії «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2023 р. № 768). DOI: https://doi.org/10.32631/vca.2023.1

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  До питання нормативно-правового закріплення адміністративно-правових інструментів превентивної діяльності Національної поліції
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 305-315, 2023) Шевченко, В. М.; Shevchenko, V. M.
  Статтю присвячено дослідженню нормативно-правового закріплення адміністративно-правових інструментів превентивної діяльності Національної поліції України. Обґрунтовано, що нормативно-правові акти, які закріплюють адміністративно-правові інструменти превентивної діяльності Національної поліції складають системний комплекс пов’язаних між собою елементів, поєднаних у певну структурну єдність, що може бути упорядкована за різними характеристиками та параметрами, які визначають види, регламентують процедури, підстави та особливості застосування адміністративно-правових інструментів за допомогою яких досягається виконання визначених перед Національною поліцією України завдань щодо здійснення превентивної діяльності, спрямованих на запобігання порушень життєдіяльності населення та забезпечення оптимального функціонування безпечного середовища.
 • Документ
  Перспективні напрями покращення забезпечення територіальної оборони Національною гвардією України під час дії правового режиму воєнного стану
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 290-297, 2023) Мартинюк, А. В.; Martyniuk, A. V.
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства аргументовано, що питання удосконалення організаційно-управлінської системи є нагальним і дуже важливим питанням реформування і розвитку Національної гвардії України. Запропоновано авторське бачення щодо перспективних напрямів покращення адміністративного законодавстві у відповідній сфері. Констатовано, що з метою поліпшення організаційно-управлінського механізму Національної гвардії України в умовах здійснення нею заходів територіальної оброни під час дії воєнного стану, необхідно: а) розробити ефективні підходи децентралізації управління в системі Національної гвардії України та забезпечити їх практичну реалізацію; б) запровадження засобів та механізмів оцінювання ефективності забезпечення Національної гвардії України територіальної оброни у період діє воєнного стану.
 • Документ
  Характеристика адміністративних процедур здійснення нагляду та контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів в Україні
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 283-290, 2023) Колісніченко, С. Ю.; Kolisnichenko, S. Yu.
  У статті запропоновано авторське визначення поняття адміністративних процедур здійснення нагляду та контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів в Україні. Розкрито зміст та значення відповідних процедур. Здійснено класифікацію адміністративних процедур здійснення нагляду та контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів в Україні, які поділено на: 1) процедури, що виникають на етапі отримання дозвільних документів; 2) процедури втручального характеру, які і мають суто контрольний характер.
 • Документ
  Сутність безпеки на автомобільному транспорті загального користування як об’єкту державного нагляду (контролю)
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 273-282, 2023) Грибан, М. М.; Hryban, M. M.
  У статті наголошено на тому, що сутність безпеки на автомобільному транспорті загального користування як об’єкта нагляду (контролю) можна розкрити шляхом звернення до особливостей забезпечення безпеки на автомобільному транспорті загального користування, новітніх соціально-економічних, урбанізаційних реалій та підходів до розуміння транспорту; модернізації громадського транспорту, розвитку вуличної мережі з урахуванням забезпечення її пріоритетів, адаптація міського простору до пересування вразливих учасників дорожнього руху, врахування передового досвіду зарубіжних держав та окремих міст, спрямованості на позитивні зміни у навколишньому середовищі за рахунок використання екологічно чистих (і/або відновлювальних) енергетичних ресурсів, формування культури безпеки, а також лідерства у сфері безпеки, врахування національної безпеки як всеохоплюючої категорії, спрямованості на проведення освітніх заходів з безпеки дорожнього руху, використання новітніх інструментів обробки великої кількості доступних даних за допомогою інтелектуальних систем.
 • Документ
  Особливості детермінації злочину агресії проти України
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 259-272, 2023) Сокуренко, В.В.; Sokurenko, V.V.
  Стаття присвячена характеристиці окремих груп детермінант планування, розв’язування та ведення агресивної війни. Виділено, надано опис та пояснення таким культурно-психологічним детермінантам: сучасний російський фашизм як комплексний культурно-психологічний феномен, відсутність історичної рефлексії на рівні масових соціальних практик, збереження імперської комеморації, патерналізму, практик ресентименту; стан соціального неадеквату як відірваності мислення від дійсності та діяльності; примус до збереження й поглиблення утопічно-ідеологічного неадеквату при реальній дегуманізації, поширених практик знелюднення, у поєднанні з колективної політравмою; підживлювання оборонної свідомості населення; інституціоналізація перевизначення зла та атаки на західну цивілізацію. В числі політичних факторів виділено та охарактеризовано узурпацію влади, несформованість інститутів громадянського суспільства, відсутність реального виборчого права, реальної політичної опозиції та фактична монопартійність, відсутність вільних, незалежних засобів масової інформації та масової комунікації, цензура.
 • Документ
  Рівні кадрового забезпечення Державної митної служби України
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 217-225, 2023) Колобиліна, О. О.; Kolobylina, O. O.
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства, виокремлено три ключові рівні кадрового забезпечення Державної митної служби України. Акцентовано увагу на тому, що для ефективного кадрового забезпечення досліджуваного відомства, всі суб’єкти на різних рівнях повинні постійно взаємодіяти один з одним.
 • Документ
  Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2023, № 1 (28)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Харківський національний університет внутрішніх справ; Кримінологічна асоціація України
  Статті збірника висвітлюють широке коло наукових кримінологічних і кримінально-правових питань, актуальних проблем боротьби зі злочинністю, вдосконалення національного кримінального законодавства, правового регулювання, інформаційно-аналітичного й організаційно-управлінського забезпечення протидії злочинності в Україні тощо. Для науковців, правоохоронців-практиків, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів та студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами реформування кримінальної юстиції.
 • Публікація
  Актуалізація навчального посібника «Кримінальне право України (у питаннях та відповідях)» за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Ю. В. Орлова: ідеологічні/ідейні, духовно-сутнісні аспекти професіоналізму вчених ХНУВС
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 158–174, 2023) Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Іван Кріцак
  Стаття присвячена комплексному, доктринально-організаційному, педагогіко-ціннісному аналізу навчального посібника «Кримінальне право України (у питаннях та відповідях)» за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Ю. В. Орлова (2023). Акцентовано увагу на окремих, найбільш значущих з точки зору автора, положеннях Загальної частини, що визначають ціннісні установки, мотиваційні засновки мислення та наукової творчості колективу авторів посібника, які є особливо значущими для фомування особистості поліцейського, правника в умовах триваючої російсько-української війни.
 • Документ
  Кримінальна відповідальності за недбале ставлення до військової служби та ефективність її індивідуалізації в окремих формах
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 50–63, 2023) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.
  Стаття присвячена виявленню, опису та поясненню теоретично можливих форм потенційної та реальної (негативної або ретроспективної) кримінальної відповідальності за недбале ставлення до військової служби, оцінці ефективності її індивідуалізації в цих формах, а також виробленню на цій підставі власних узагальнених висновків, які б сприяли розширенню та подальшому розвитку наукового уявлення як про кримінальну відповідальність загалом, так і про кримінальну відповідальність за недбале ставлення до військової служби зокрема.
 • Документ
  Проблеми протидії організованій злочинності в умовах війни: від актуальних викликів до стратегічного управління
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 72-86, 2023) Герасименко, О. В.; Herasymenko, O. V.; Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.
  Стаття присвячена кримінологічному аналізу проблем протидії організованій злочинності у національній та глобальній оптиці. Обґрунтовується необхідність у підвищенні ефективності взаємодії між органами Національної поліції України, і зокрема Департаментом стратегічних розслідувань, та територіальними підрозділами Служби безпеки України, її координаційними групами при Антитерористичному центрі, військовими частинами (підрозділами) Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту. Виявлено переважання проєктного рівня протидії організованій злочинності у міжнародній антикримінальній практиці та очевидний брак стратегічного підходу. Відстоюється позиція про необхідність реформування всієї глобальної архітектури протидії організованій злочинності, яка в перетвореному вигляді має включати фундаментальний компонент – стратегію запобігання міжнародній злочинності.
 • Документ
  Протидія дитячій порнографії у країнах Європейського Союзу
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С., 2023) Денисов, С. Ф.; Denysov, S. F.; Гарига-Грихно, М. М.
  У статті розглянута законодавча база, а також сучасний стан та перспективи розширення співробітництва між державами-членами Європейського Союзу у протидії найбільш небезпечним злочинам сексуального характеру щодо дітей. Підкреслюється, що захист дітей від сексуальної експлуатації та боротьба з поширенням дитячої порнографії є предметом постійної уваги держав-членів Європейського Союзу, здійснено концептуальний аналіз змісту основоположних міжнародно-правових актів, що регулюють захист дітей від сексуальної експлуатації, сексуального насильства, також акцентовано увагу на актах щодо стримування поширення дитячої порнографії з використанням сучасних інформаційних технологій. Акцентовано увагу на необхідності вдосконалення зазначеної нормативно-правової бази у сфері забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх у мережі Інтернет.
 • Документ
  Геноцид як найтяжчій міжнародний злочин в контексті збройної агресії російської федерації
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 134-140, 2023) Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.
  Стаття присвячена дослідженню проблемам притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення геноциду Українського народу в контексті збройної агресії російської федерації. Проведено розмежування геноциду із суміжними складами кримінальних правопорушень. Досліджено міжнародний досвід визначення та боротьби з цим критично небезпечним явищем. Визначено деякі новітні прояви геноцидальних практи, такі як урбіцид, ідентоцид, популіцид, загроза застосування ядерної зброї.
 • Документ
  Взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 141-146, 2023) Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.
  У статті проаналізовано законодавчі положення та відомчі нормативно-правові акти у сфері державної статистичної діяльності. Надано визначення інформаційної системи органів державної статистики. Розглянуто принципи взаємодії органів державної статистики та органів державної влади з питань обміну статистичними даними. Визначено сутність взаємодії інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади. Наголошено на недоліках такої взаємодії та наведено шляхи їх вирішення.
 • Документ
  До питання сутності та класифікації воєнно-політичних конфліктів
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 147-157, 2023) Гончаренко, Л. Л.; Honcharenko, L. L.; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.
  У статті доведено, що військово-політичний конфлікт – це зіткнення двох або більше військово-політичних сил чи угруповань, викликане реальними або штучно створеними політичними, соціальними, ідеологічними протиріччями, що виявляється у веденні відкритих бойових дій, політичному тиску, інформаційному психологічному впливі тощо. Наголошується, що транснаціональний бізнес, який відіграє ключову роль у сучасних військово-політичних конфліктах, потребує наукового осмислення з точки зору визначення меж впливу такого бізнесу, у тому числі потенційно можливого впливу на процеси державотворення та міжнародної політики. Зазначається, що не лише реальні протиріччя породжують окремі військово- політичні конфлікти. Важливі й штучні, нав’язані протиріччя, що лежать в основі феномену ресентименту.
 • Публікація
  Штучний інтелект як інструмент протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 124-133, 2023) Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; Кирило Черевко
  Стаття присвячена дослідженню можливостей використання штучного інтелекту в системі протидії злочинності. Перспективними напрямами вбачається адаптація алгоритмів штучного інтелекту до обробки великих масивів даних, автономне формування кримінологічно значущих ознак осіб кримінальних правопорушників, кримінологічне профілювання, здійснення кримінологічного прогнозування. Не менш важливим є напрям кримінального аналізу, версійний процес, мережеве виявлення та фіксація доказів вчинення кримінальних правопорушень.
 • Документ
  Злочинність у зовнішньоекономічній сфері як об'єкт кримінологічного аналізу
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 64-71, 2023) Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; Лук’яненко, С. В.; Lukianenko, S. V.
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства запропоновано авторське визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності. Акцентовано увагу на тому, що зовнішньоекономічна діяльність пов’язана з великим обігом коштів, що в свою чергу зумовлює високі ризики вчинення злочинів у відповідній сфері. Виокремлено ознаки, що характеризують злочинність у зовнішньо- економічній сфері та шляхи зниження рівня зовнішньоекономічної злочинності.
 • Документ
  Тенденції у змінах криміногенної обстановки в Україні в умовах війни: від ординарної злочинності до кримінального радикалізму
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 108-123, 2023) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.
  Стаття присвячена кримінологічному аналізутенденцій у змінах криміногенної обстановки в Україні в умовах війни. Вони фіксуються широкими траєкторіями кількісних та якісних трансформацій у рівні, структурі як ординарної злочинності, так і військово-політичної (злочини агресії, воєнні, військові злочини, кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки), а також кримінального радикалізму. Останній як в актуальному, так і перспективному плані пов’язується з активізацією відтворення кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті. Ця проблема загострюватиметься по мірі деокупації територій України, загального повоєнного транзиту, реалізації концепції перехідного правосуддя.
 • Документ
  Види кримінального радикалізму: кримінолого-екзистенціальний підхід
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 183-196, 2023) Данильченко, П. Ю.; Danylchenko, P. Yu.
  Стаття присвячена розкриттю кримінолого-екзтистенціального підходу до видової диференціації кримінального радикалізму. Встановлено, що останній є вельми різнобічним. Лише зовнішні його прояви характеризуються операційною, атрибутивною (за ознаками складів кримінальних правопорушень) одноманітністю. Внутрішні ж, психологічні, екзистенціальні грані кримінального радикалізму є варіативними. Проведене дослідження дозволило виділити 8 його видів: самоактуалізаційний, мегалотимний, ізотимний, солідаризаційний, танатофобний, ресентиментарний, свободо-центруючий та свободо-елімінуючий. Надано їх характеристику.
 • Документ
  До характеристики спеціальних (галузевих) принципів кримінального права
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 197-207, 2023) Колесник, М. О.; Kolesnyk, M. O.; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.
  З’ясовано, що принципи кримінального права – це ключові, фундаментальні, вихідні принципи, ідеї, які лежать в основі функціонування відповідної галузі права. Зазначається, що принципи становлять не лише ідеологічну основу кримінального права, вони безпосередньо залежать від напрямків розвитку цієї галузі права, а також функціонування пра- вовідносин, регулювання та впорядкування яких спрямоване на ді. норм досліджуваної галузі права. Підкреслено важливість урахування в подальших дослідженнях взаємозв’язку динаміки принципів залежно від процесів, що відбуваються в суспільстві, та їх збалансованості? узгодженості. Найменші зміни в суспільстві повинні відображатися в перебудові сутності заснованих на них принципів.
 • Документ
  До питання про необхідність внесення змін до кримінального законодавства України в умовах дії правового режиму воєнного стану
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 42-49, 2023) Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.
  Розглянуто зміни у кримінальному законодавстві України у зв’язку із введенням на її території режиму воєнного стану. Визначено основні вектори змін та доповнень до Кримінального кодексу України, зокрема це стосується таких діянь: колабораційна діяльність; пособництво державі- агресору; несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України; незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги та ін. Окреслено основні проблеми застосування кримінального законодавства України у зв’язку із змінами, які були внесені до Кримінального кодексу України після 24 лютого 2022 року. Акцентовано увагу на необхідності дотримання основних принципів законодавчої техніки та недопущення розбалансування системи всього кримінального законодавства України.