Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2023, № 1 (28)

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2023. - № 1 (28). - 215 с. - ISSN 2304-4756.

News

Збірник наукових праць «Вісник Кримінологічної асоціації України» входить до переліку наукових фахових видань України (юридичні науки, спеціальності – 081, 262), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доатора наук, кандидата наук та ступені доктора філософії, категорії «Б» (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2023 р. № 768). DOI: https://doi.org/10.32631/vca.2023.1

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2023, № 1 (28)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Харківський національний університет внутрішніх справ; Кримінологічна асоціація України
  Статті збірника висвітлюють широке коло наукових кримінологічних і кримінально-правових питань, актуальних проблем боротьби зі злочинністю, вдосконалення національного кримінального законодавства, правового регулювання, інформаційно-аналітичного й організаційно-управлінського забезпечення протидії злочинності в Україні тощо. Для науковців, правоохоронців-практиків, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів та студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами реформування кримінальної юстиції.
 • Item
  Актуалізація навчального посібника «Кримінальне право України (у питаннях та відповідях)» за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Ю. В. Орлова: ідеологічні/ідейні, духовно-сутнісні аспекти професіоналізму вчених ХНУВС
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 158–174, 2023) Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.
  Стаття присвячена комплексному, доктринально-організаційному, педагогіко-ціннісному аналізу навчального посібника «Кримінальне право України (у питаннях та відповідях)» за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Ю. В. Орлова (2023). Акцентовано увагу на окремих, найбільш значущих з точки зору автора, положеннях Загальної частини, що визначають ціннісні установки, мотиваційні засновки мислення та наукової творчості колективу авторів посібника, які є особливо значущими для фомування особистості поліцейського, правника в умовах триваючої російсько-української війни.
 • Item
  Кримінальна відповідальності за недбале ставлення до військової служби та ефективність її індивідуалізації в окремих формах
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 50–63, 2023) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.
  Стаття присвячена виявленню, опису та поясненню теоретично можливих форм потенційної та реальної (негативної або ретроспективної) кримінальної відповідальності за недбале ставлення до військової служби, оцінці ефективності її індивідуалізації в цих формах, а також виробленню на цій підставі власних узагальнених висновків, які б сприяли розширенню та подальшому розвитку наукового уявлення як про кримінальну відповідальність загалом, так і про кримінальну відповідальність за недбале ставлення до військової служби зокрема.
 • Item
  Проблеми протидії організованій злочинності в умовах війни: від актуальних викликів до стратегічного управління
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 72-86, 2023) Герасименко, О. В.; Herasymenko, O. V.; Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.
  Стаття присвячена кримінологічному аналізу проблем протидії організованій злочинності у національній та глобальній оптиці. Обґрунтовується необхідність у підвищенні ефективності взаємодії між органами Національної поліції України, і зокрема Департаментом стратегічних розслідувань, та територіальними підрозділами Служби безпеки України, її координаційними групами при Антитерористичному центрі, військовими частинами (підрозділами) Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту. Виявлено переважання проєктного рівня протидії організованій злочинності у міжнародній антикримінальній практиці та очевидний брак стратегічного підходу. Відстоюється позиція про необхідність реформування всієї глобальної архітектури протидії організованій злочинності, яка в перетвореному вигляді має включати фундаментальний компонент – стратегію запобігання міжнародній злочинності.
 • Item
  Протидія дитячій порнографії у країнах Європейського Союзу
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С., 2023) Денисов, С. Ф.; Denysov, S. F.; Гарига-Грихно, М. М.
  У статті розглянута законодавча база, а також сучасний стан та перспективи розширення співробітництва між державами-членами Європейського Союзу у протидії найбільш небезпечним злочинам сексуального характеру щодо дітей. Підкреслюється, що захист дітей від сексуальної експлуатації та боротьба з поширенням дитячої порнографії є предметом постійної уваги держав-членів Європейського Союзу, здійснено концептуальний аналіз змісту основоположних міжнародно-правових актів, що регулюють захист дітей від сексуальної експлуатації, сексуального насильства, також акцентовано увагу на актах щодо стримування поширення дитячої порнографії з використанням сучасних інформаційних технологій. Акцентовано увагу на необхідності вдосконалення зазначеної нормативно-правової бази у сфері забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх у мережі Інтернет.
 • Item
  Геноцид як найтяжчій міжнародний злочин в контексті збройної агресії російської федерації
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 134-140, 2023) Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.
  Стаття присвячена дослідженню проблемам притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення геноциду Українського народу в контексті збройної агресії російської федерації. Проведено розмежування геноциду із суміжними складами кримінальних правопорушень. Досліджено міжнародний досвід визначення та боротьби з цим критично небезпечним явищем. Визначено деякі новітні прояви геноцидальних практи, такі як урбіцид, ідентоцид, популіцид, загроза застосування ядерної зброї.
 • Item
  Взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 141-146, 2023) Виганяйло, С. М.; Vyhaniailo, S. M.
  У статті проаналізовано законодавчі положення та відомчі нормативно-правові акти у сфері державної статистичної діяльності. Надано визначення інформаційної системи органів державної статистики. Розглянуто принципи взаємодії органів державної статистики та органів державної влади з питань обміну статистичними даними. Визначено сутність взаємодії інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади. Наголошено на недоліках такої взаємодії та наведено шляхи їх вирішення.
 • Item
  До питання сутності та класифікації воєнно-політичних конфліктів
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 147-157, 2023) Гончаренко, Л. Л.; Honcharenko, L. L.; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.
  У статті доведено, що військово-політичний конфлікт – це зіткнення двох або більше військово-політичних сил чи угруповань, викликане реальними або штучно створеними політичними, соціальними, ідеологічними протиріччями, що виявляється у веденні відкритих бойових дій, політичному тиску, інформаційному психологічному впливі тощо. Наголошується, що транснаціональний бізнес, який відіграє ключову роль у сучасних військово-політичних конфліктах, потребує наукового осмислення з точки зору визначення меж впливу такого бізнесу, у тому числі потенційно можливого впливу на процеси державотворення та міжнародної політики. Зазначається, що не лише реальні протиріччя породжують окремі військово- політичні конфлікти. Важливі й штучні, нав’язані протиріччя, що лежать в основі феномену ресентименту.
 • Item
  Штучний інтелект як інструмент протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 124-133, 2023) Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.
  Стаття присвячена дослідженню можливостей використання штучного інтелекту в системі протидії злочинності. Перспективними напрямами вбачається адаптація алгоритмів штучного інтелекту до обробки великих масивів даних, автономне формування кримінологічно значущих ознак осіб кримінальних правопорушників, кримінологічне профілювання, здійснення кримінологічного прогнозування. Не менш важливим є напрям кримінального аналізу, версійний процес, мережеве виявлення та фіксація доказів вчинення кримінальних правопорушень.
 • Item
  Злочинність у зовнішньоекономічній сфері як об'єкт кримінологічного аналізу
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 64-71, 2023) Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; Лук’яненко, С. В.; Lukianenko, S. V.
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законодавства запропоновано авторське визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності. Акцентовано увагу на тому, що зовнішньоекономічна діяльність пов’язана з великим обігом коштів, що в свою чергу зумовлює високі ризики вчинення злочинів у відповідній сфері. Виокремлено ознаки, що характеризують злочинність у зовнішньо- економічній сфері та шляхи зниження рівня зовнішньоекономічної злочинності.
 • Item
  Тенденції у змінах криміногенної обстановки в Україні в умовах війни: від ординарної злочинності до кримінального радикалізму
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 108-123, 2023) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.
  Стаття присвячена кримінологічному аналізутенденцій у змінах криміногенної обстановки в Україні в умовах війни. Вони фіксуються широкими траєкторіями кількісних та якісних трансформацій у рівні, структурі як ординарної злочинності, так і військово-політичної (злочини агресії, воєнні, військові злочини, кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки), а також кримінального радикалізму. Останній як в актуальному, так і перспективному плані пов’язується з активізацією відтворення кримінальних правопорушень на ґрунті ненависті. Ця проблема загострюватиметься по мірі деокупації територій України, загального повоєнного транзиту, реалізації концепції перехідного правосуддя.
 • Item
  Види кримінального радикалізму: кримінолого-екзистенціальний підхід
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 183-196, 2023) Данильченко, П. Ю.; Danylchenko, P. Yu.
  Стаття присвячена розкриттю кримінолого-екзтистенціального підходу до видової диференціації кримінального радикалізму. Встановлено, що останній є вельми різнобічним. Лише зовнішні його прояви характеризуються операційною, атрибутивною (за ознаками складів кримінальних правопорушень) одноманітністю. Внутрішні ж, психологічні, екзистенціальні грані кримінального радикалізму є варіативними. Проведене дослідження дозволило виділити 8 його видів: самоактуалізаційний, мегалотимний, ізотимний, солідаризаційний, танатофобний, ресентиментарний, свободо-центруючий та свободо-елімінуючий. Надано їх характеристику.
 • Item
  До характеристики спеціальних (галузевих) принципів кримінального права
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 197-207, 2023) Колесник, М. О.; Kolesnyk, M. O.; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.
  З’ясовано, що принципи кримінального права – це ключові, фундаментальні, вихідні принципи, ідеї, які лежать в основі функціонування відповідної галузі права. Зазначається, що принципи становлять не лише ідеологічну основу кримінального права, вони безпосередньо залежать від напрямків розвитку цієї галузі права, а також функціонування пра- вовідносин, регулювання та впорядкування яких спрямоване на ді. норм досліджуваної галузі права. Підкреслено важливість урахування в подальших дослідженнях взаємозв’язку динаміки принципів залежно від процесів, що відбуваються в суспільстві, та їх збалансованості? узгодженості. Найменші зміни в суспільстві повинні відображатися в перебудові сутності заснованих на них принципів.
 • Item
  До питання про необхідність внесення змін до кримінального законодавства України в умовах дії правового режиму воєнного стану
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 42-49, 2023) Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.
  Розглянуто зміни у кримінальному законодавстві України у зв’язку із введенням на її території режиму воєнного стану. Визначено основні вектори змін та доповнень до Кримінального кодексу України, зокрема це стосується таких діянь: колабораційна діяльність; пособництво державі- агресору; несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України; незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги та ін. Окреслено основні проблеми застосування кримінального законодавства України у зв’язку із змінами, які були внесені до Кримінального кодексу України після 24 лютого 2022 року. Акцентовано увагу на необхідності дотримання основних принципів законодавчої техніки та недопущення розбалансування системи всього кримінального законодавства України.
 • Item
  Проблеми застосування та шляхи вдосконалення закону про кримінальну відповідальність за дитячу порнографію
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 31-41, 2023) Ємельянов, В. П.; Yemelianov, V. P.; Митрофанова, Ю. С.; Mytrofanova, Yu. S.
  Стаття присвячена виявленню суперечливих положень у чинному законі про кримінальну відповідальність за дитячу порнографію, які не відповідають науково визначеним принципам криміналізації діянь, та розробці пропозицій стосовно вдосконалення цих законоположень.
 • Item
  Проблеми кримінальної відповідальності за незаконне переміщення осіб в контексті збройного конфлікту: науковий аналіз
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 11-30, 2023) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.
  Стаття присвячена науковому аналізу законопроєктів, якими пропонується внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України з питань кримінальної відповідальності за незаконне (насильницьке) переміщення осіб в умовах збройного конфлікту в Україні. З урахуванням положень міжнародного кримінального, гуманітарного права, практики діяльності міжнародних судів ad hoc, а також вітчизняної доктрини кримінального права здійснено висновки, висловлено критичні судження щодо окремих положень законопроєктів, сформовано авторські пропозиції у виді альтернативних проєктів законів про кримінальну відповідальність.