Право і безпека, 2013, № 3 (50)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2013. - № 3 (50). - 1__ с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 16 з 16
 • Документ
  Аналіз психологічних детермінант лікарів та медичних представників
  (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 140-145, 2013) Ігнатенко, Н. М.; Ihnatenko, N. M.
  Розглянуто аспекти виникнення нової професії – медичний представник. Викладені результати дослідження психологічних особливостей людей з вищою медичною освітою, які займаються лікувальною діяльністю, і людей з вищою медичною освітою, які займаються роботою з лікарями з метою продажу певних лікарських препаратів. Основний зміст дослідження включає в себе аналіз таких психологічних особливостей особистості лікаря і медичного представника: тип особистості, самооцінка, комунікативні вміння.
 • Документ
  Ситуаційний підхід у формуванні методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України
  (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 110-115, 2013) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.
  Здійснено аналіз наукових підходів щодо визначення поняття типової слідчої ситуації. Запропоновано її авторське визначення. Наведено основні інформаційні компоненти, що можуть бути застосовані для типізації слідчих ситуацій під час формування окремих методик розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері України. Окреслено можливі типові слідчі ситуації, що можуть бути виокремлені на початковому та наступному етапах розслідування зазначених злочинів.
 • Документ
  Характеристика криміногенних елементів соціально-психологічної адаптації засуджених до позбавлення волі як змісту призонізації
  (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 104-110, 2013) Перепелиця, Д. І.; Perepelytsia, D. I.
  Досліджено окремі складові механізму призонізації. За результатами тестування засуджених встановлено низку негативних проявів їх соціально-психологічної адаптації до умов позбавлення волі, що виражаються у таких криміногенних якостях, як підвищена тривожність, депресивність, агресивність, невротизація, патопсихотизація, зниження показників вегетативних тонусів. Акцентовано увагу на криміногенних аспектах проблем соціальної стратифікації та кримінально-субкультурної стигматизації засуджених. Визначено пріоритетні напрями організації протидії призонізації.
 • Документ
  Стан наукової розробленості питання виявлення і розслідування підрозділами БОЗ МВС України одержання неправомірної вигоди службовою особою у сфері земельних відносин
  (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 95-99, 2013) Настенко, А. В.; Nastenko, A. V.
  У результаті проведеного аналізу наукової літератури встановлено недостатню теоретичну і практичну розробленість питання виявлення та розслідування підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю МВС України одержання неправомірної вигоди службовою особою у сфері земельних відносин. Це, у свою чергу, свідчить про необхідність системного дослідження теоретичного генезису, правового регулювання, організації і тактики виявлення і розслідування вказаними підрозділами одержання неправомірної вигоди службовою особою у сфері земельних відносин, а також особливостей внутрішньої і зовнішньої взаємодії під час указаного процесу.
 • Документ
  Науковий генезис проблеми протидії оперативними підрозділами ОВС України діяльності організованих груп, які готують вчинення крадіжок із квартир громадян
  (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 65-68, 2013) Ганжа, О. О.; Hanzha, O. O.
  Досліджено стан теоретичної розробленості питання протидії оперативними підрозділами ОВС України діяльності організованих злочинних груп, які готують вчинення крадіжок із квартир громадян. В результаті проведеного дослідження констатовано, що в оперативнорозшуковій науці подібне питання ще глибоко не досліджувалося. Наявні теоретичні дослідження окремих науковців зробили значний внесок у розвиток теорії та удосконалення практики виявлення, попередження та розслідування крадіжок, зокрема із квартир громадян. Проте у їхніх працях не розкрито всі аспекти комплексної проблеми протидії оперативними підрозділами ОВС України діяльності організованих злочинних груп, які готують вчинення крадіжок із квартир громадян.
 • Документ
  Попередження органами внутрішніх справ України злочинів, що пов’язані з торгівлею дітьми, та протидія їм: проблеми та шляхи вирішення
  (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 59-65, 2013) Гайчук, В. А.; Haichuk, V. A.; Малиновська, Т. М.; Malynovska, T. M.
  Проаналізовано стан проблеми торгівлі дітьми в Україні, описано діяльність системи протидії торгівлі дітьми, сформульовано рекомендації щодо удосконалення існуючої системи попередження торгівлі дітьми та протидії їй, виходячи з потреб захисту прав дитини.
 • Документ
  Предмет та завдання наглядової діяльності за оперативно-розшуковою діяльністю, яка здійснюється з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем
  (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 54-59, 2013) Вінаков, А. В.; Vinakov, A. V.
  На прикладі світових тенденцій застосування спеціальних технічних засобів визначено актуальність прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. Проаналізовано повноваження прокурора у цій сфері. Розкрито предмет та завдання прокурора під час здійснення відповідної наглядової діяльності. Окреслено типові порушення, які можуть бути виявлені прокурором. Запропоновано виокремити спеціалізацію прокурорів щодо нагляду за здійсненням оперативнорозшукової діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.
 • Документ
  Шляхи удосконалення взаємодії Державної пенітенціарної служби України з іншими правоохоронними органами
  (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 47-53, 2013) Сидоренко, С. М.; Sydorenko, S. M.
  Визначено основні недоліки взаємодії Державної пенітенціарної служби України з іншими правоохоронними органами держави, запропоновані шляхи її вдосконалення. Доведено, що саме ефективна взаємодія Державної пенітенціарної служби України, кримінально-виконавчих інституцій, які знаходяться під її управлінням, прокуратури, суду, міліції та інших правоохоронних органів є необхідною умовою забезпечення додержання прав і свобод людини та громадянина, регулятором впливовості та активності цих субʼєктів правовідносин у процесі виконання кримінальних покарань та попередження їх виникнення, а також індикатором динаміки якісних і кількісних змін криміногенної ситуації в країні. Обґрунтовано, що на практиці взаємодія пенітенціарної служби з іншими правоохоронними органами реалізується в різноманітних формах, які під впливом динамічних змін в політичній і соціально-економічній сферах потребують постійного моніторингу та вдосконалення. Визнано доцільним більш активне й широке використання такої форми взаємодії, як міжнародне співробітництво.
 • Документ
  Правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві
  (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 35-41, 2013) Єфіменко, М. Ю.; Yefimenko, M. Yu.
  Наголошено, що як професійний захисник і представник інтересів клієнта адвокат може брати участь у величезній сфері матеріальних та процесуальних правовідносин, в кожних з яких він має певне коло завдань, прав та обов’язків, що у своїй сукупності визначають його правове становище у цих відносинах. Проаналізовано правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві, адже він пов’язаний із розв’язанням конфліктів у публічно-правовій сфері. Розглянуто сутність поняття правового статусу, в тому числі адміністративно-правового, а також проаналізовано відповідні норми чинного законодавства, що регулюють інститут адвокатури та порядок здійснення адміністративного судочинства.
 • Документ
  Правові основи майнового страхування в українських губерніях Російської імперії у ХІХ - на початку ХХ ст.
  (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 6-11, 2013) Гавриленко, О. А.; Havrylenko, O. A.
  Висвітлено досвід правового регулювання різних видів страхування майна в українських губерніях, які входили до складу Російської імперії. Встановлено, що у той час поступово напрацьовувалися норми, якими регламентувалися раніше незнані типи майнового страхування – від вогню, страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів тощо. Зроблено висновок, що становлення та розвиток майнового страхування на території сучасної України відбувається вже з античних часів та поступово розвивається від простих до більш складних і розвинених форм.
 • Документ
  Про деякі чинники генезису міжнародно-правового виміру кримінального права України
  (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 72-77, 2013) Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.
  Метою публікації є висвітлення чинників генезису кримінального права у міжнародно- правовому вимірі. Предметом дослідження є загальні та євроінтеграційні зовнішньополітичні фактори розвитку кримінального права України. Під час проведення дослідження застосовано порівняльний метод, системно-структурний аналіз та історичний метод. Здійснено спробу систематизації обставин, що впливають на генезис міжнародно-правового виміру кримінального права України, з урахуванням їх соціально-політичної та юридичної природи. Наголошено на необхідності здійснення моніторингу факторів зовнішнього впливу, що має сприяти еволюції вітчизняної кримінально-правової доктрини і практики кримінально-правової охорони шляхом подальшої гармонізації національного кримінального права з міжнародно-правовою системою.
 • Документ
  Правові основи запровадження співпраці держави і приватних структур в Україні
  (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 127-129, 2013) Огій, О. С.; Ohii, O. S.
  Досліджено правові передумови функціонування державно-приватного партнерства і запропоновано зміни до чинного законодавства, які націлені на якісне удосконалення і поглиблення впливу держави на приватноправові відносини. Автору вбачається за необхідне уточнити в змісті базового закону з державно-приватного партнерства, що у рамках державно-приватного партнерства договори мають укладатися у письмовій формі і доповнити положенням про те, що обʼєктом державно-приватного партнерства не можуть бути обʼєкти, які не підлягають приватизації.
 • Документ
  Митні правовідносини в Україні: поняття, ознаки та структура
  (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 27-31, 2013) Василенко, В. М.; Vasylenko, V. M.
  Розглянуто категорію «митні правовідносини». Сформульовано поняття митних правовідносин в Україні. Визначено характерні ознаки та специфіку структури митних правовідносин в Україні. Наголошено, що митні правовідносини мають цілий ряд рис і ознак, які відображають їх природу, характер, склад та зміст і завдяки яким вони виступають самостійним різновидом правових відносин.
 • Документ
  Етапізація процесу розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків
  (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 86-91, 2013) Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752
  Виявлення наявності або відсутності ознак кримінального правопорушення, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження, у правоохоронній практиці здійснюється поетапно. Періодизація етапів розслідування має істотне значення для структури криміналістичної методики, оскільки певною мірою визначає склад її елементів. Тож теоретичний аналіз наявних у криміналістичній науці поглядів на це питання становить значний пошуковий інтерес. Його розвʼязання складає мету написання цієї статті, яка присвячена аналізу основних теоретичних підходів до виділення різних етапів розслідування злочинів. На прикладі злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків визначено систему тактичних завдань, що відповідають кожному з виділених етапів.
 • Документ
  Історико-правові погляди М. І. Ланге
  (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 11-16, 2013) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розглянуто основні етапи наукової діяльності М. І. Ланге, досліджено його внесок у розробку історії права Київської Русі, судочинства та доказів і доказування за Руською Правдою.
 • Документ
  Бюджетна відповідальність у системі фінансового права
  (Право і безпека. - 2013. - № 3 (50). - С. 31-35, 2013) Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799
  Досліджено місце та особливості бюджетно-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності. Проаналізовано ознаки бюджетної відповідальності і зроблено висновок про її спільні риси з фінансово-правовою відповідальністю. Визначено заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, що регулюються нормами бюджетного права, і підстави їх застосування у межах здійснення контролю за бюджетним процесом. Доказано, що застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства може бути здійснено лише субʼєктами бюджетного права і на підставі норм чинного бюджетного законодавства. Розглянуто ознаки цих заходів впливу і доведено їх фінансово-правову природу як інституту фінансово-правової відповідальності в системі видів юридичної відповідальності.
Сторінка видання : http://pb.univd.edu.ua/