Право і безпека, 2021, № 1 (80)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. – Харків, 2021. – № 1 (80). – 198 с. – ISSN 2617-2933 (Online). – DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2021.1.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 26
 • Документ
  Право і безпека, 2021, № 1 (80)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння дослідникам у здійсненні наукової діяльності, поширення новітніх наукових знань, оприлюднення досліджень з актуальних питань права і юридичної психології, протидії злочинності, забезпечення національної безпеки та прав людини, захисту інтелектуальної власності, кібербезпеки, реформування законодавства тощо.
 • Документ
  Рецензія на проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права в частині регулювання кримінальної відповідальності за торгівлю людьми»
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 188-192, 2021) Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798
  Надано рецензію на проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права в частині регулювання кримінальної відповідальності за торгівлю людьми».
 • Документ
  Проблемні питання забезпечення майнових та особистих немайнових прав потерпілих у кримінальному процесі
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 180-187, 2021) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Розглянуто проблемні питання забезпечення майнових та особистих немайнових прав потерпілих у кримінальному процесі. Проаналізовано міжнародно-правові акти, національне кримінальне, кримінальне процесуальне та цивільне законодавство, правозастосовну і судову практику стосовно правових підстав і процесуального обов’язку забезпечення у кримінальному провадженні цивільного позову потерпілим, те, яким злочином і кримінальним проступком завдано матеріальної та моральної шкоди. Установлено низку неузгодженостей і недоліків чинного законодавства з порушених проблемних питань, що не дає ефективно та надійно забезпечити відшкодування завданої потерпілому шкоди, на підставі чого надано конкретні пропозиції і рекомендації з питань його вдосконалення. Здійснено дослідження наукових позицій вчених і представників наукових шкіл щодо теоретичних проблемних питань, наявного правового і процесуального механізму забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому в кримінальному процесі України, а також питання визначення поняття «забезпечення відшкодування шкоди потерпілому». Під час дискусії висловлено авторське бачення та сформовано наукову позицію щодо порушених у статті проблемних питань.
 • Документ
  Питання правового регулювання застосування примусових заходів медичного характеру в міжнародно-правових актах і законодавстві окремих зарубіжних країн
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 173-179, 2021) Туренко, Д. В.; Turenko, D. V.
  Досліджено міжнародно-правові акти та законодавство окремих зарубіжних країн, які регулюють можливе застосування судом примусових заходів медичного характеру, а також рішення Європейського суду з прав людини у такій категорії кримінальних проваджень. Установлено основні положення та відмінності правового регулювання застосування примусових заходів медичного характеру, найбільш вдалі з них запропоновано запровадити в національне кримінальне, кримінально-процесуальне та інше законодавство. Вивчено наукові погляди окремих учених та представників наукових шкіл щодо порушених питань, надано авторську позицію щодо розглянутого напрямку дослідження. За результатами наукового пошуку запропоновано низку пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення теорії кримінального процесу, правозастосовної діяльності та чинного кримінального процесуального законодавства.
 • Документ
  Фінансування дошкільного виховання в Україні у 1919–1933 рр.: історико-правовий та історико-економічний аспекти
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 165-172, 2021) Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185; Головко, О. В.; Golovko, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8137-5944
  Розглянуто зміни у фінансуванні суспільного дошкільного виховання в 1919–1933 рр. – від ствердження в Україні радянської влади до уніфікації систем освіти радянських рес публік. З перемогою радянської влади питання дошкільного виховання посіло своє міс це у загальній системі розвитку освіти, яку почали впроваджувати більшовики в 1919 р. спочатку у промислових регіонах, а потім і на всій території УСРР. Згідно з партійною програмою та рішеннями радянського уряду виховання дітей, починаючи з наймолод шого віку, повинно було стати повністю прерогативою суспільних спеціально уповно важених органів.
 • Документ
  Розвиток вітчизняного процесуального права у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 156-164, 2021) Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729
  Досліджено одну з актуальних історико-правових проблем щодо розвитку процесуального права на українських землях, що перебували у складі Російської та АвстроУгорської імперій у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть. Визначено, що вітчизняне процесуальне право у вказаний період характеризується збереженням і посиленням окремих рис середньовічного процесу (світського характеру, раціональності, стадійності), відмежуванням процесуального права від матеріального, формуванням процесуальних галузей права, кодифікацією процесуального законодавства, відокремленням адміністративного процесу від кримінального й цивільного, розмежуванням функцій та компетенції органів влади та їх посадових осіб.
 • Документ
  Щодо наукової дискусії про юридичну природу зловживання правом
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 151-155, 2021) Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Жидовцева, О. А.; Zhydovtseva, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4637-8490
  Визначено низку факторів, що впливають на існування явища «зловживання правом». Подано класифікацію зловживання правом залежно від відносин, яким заподіюється шкода. Розкрито сутність таких форм зловживання правом, як протиправні та карані діяння. Наведено ознаки протиправного зловживання правом. Зазначено, що зловживання правом також можна класифікувати і за галузевою ознакою (зловживання майновими правами, зловживання правом у кримінально-правовій сфері, зловживання посадовими повноваженнями у сфері державного управління).
 • Документ
  Оновлення трудового законодавства в контексті запровадження самостійних форм роботи: дистанційної та надомної
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 144-150, 2021) Клименко, А. Л.; Klymenko, A. L.; ORCID https://orcid.org/0000-0001-9587-5827
  Досліджено передумови та напрямки вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи. Уточнено сутність і зміст двох самостійних видів (форм) роботи – дистанційної та надомної – в контексті змін вітчизняного трудового законодавства (законопроєкт № 4051: статті 60-1 та 60-2). Розкрито інституційну природу понять «remote work», «teleworking», «telecommuting», «work from home» з позиції міжнародного досвіду. Охарактеризовано механізм організації дистанційної та надомної роботи, зокрема розкрито характерні ознаки, адаптаційний механізм, зобов’язання та обов’язки сторін, особливості вимірювання продуктивності праці працівників. Обґрунтовано раціональні підходи, з огляду на поточний стан справ на ринку праці та в економіці України, до найбільш коректного трактування цих норм обома сторонами – працівниками та роботодавцем – задля мінімізації будь-яких непорозумінь і ризиків.
 • Документ
  Договір про публічні закупівлі з погляду приватного права
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 139-143, 2021) Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941; Ясечко, С. В.; Iasechko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959
  Указано на шлях виникнення та закріплення в українському праві процедури публічних закупівель. Узагальнено наукові роботи, присвячені розгляду питань державних закупівель із різних галузей права України. Установлено й охарактеризовано основні концептуальні суперечності між договором про закупівлю та цивільно-правовим договором. Запропоновано основні (незмінні) умови проведення публічних закупівель за весь час існування незалежної правової системи України. Сформульовано узагальнене поняття договору про закупівлю. Здійснено критичній аналіз договору про закупівлю з погляду розуміння та істотних умов загальноцивілістичного договору.
 • Документ
  Правові аспекти соціального регулятора договірних відносин у трудовому праві України
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 130-138, 2021) Голопич, Т. П.; ; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6885-2176; Голопич, І. М.; Golopych, I. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1831-9752
  Розкрито правові аспекти соціального регулятора договірних відносин у трудовому праві України. Розглянуто поняття «соціальне партнерство» та «соціальний діалог» як правовий механізм регулювання колективних відносин. Проаналізовано правове регулювання умов праці на різних рівнях за допомогою угод, які відображають волю та інтереси сторін цих угод. З’ясовано, що договірні відносини потребують нових форм взаємовідносин між державою, роботодавцем і працівником. Такими новими формами є акти соціального партнерства. Визначено, що соціальне партнерство здійснюється шляхом соціального діалогу як комплексу процедур узгодження інтересів об’єднань працівників, роботодавців і держави.
 • Документ
  Проблемні питання обчислення розміру шкоди від використання земельних ділянок не за цільовим призначенням у практиці правоохоронних органів
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 117-123, 2021) Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; Панова, І. В.; Panova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428
  Досліджено законодавство та практику його застосування щодо обчислення розміру шкоди від використання земельних ділянок не за цільовим призначенням. Запропоновано зміни до земельного законодавства щодо методики розрахунку збитків державі й територіальним громадам у разі тривалого порушення вимог земельного законодавства або неможливості відновлення стану земельної ділянки, який дозволить використовувати її за цільовим призначенням.
 • Документ
  Застосування професійно-психологічного квесту у професійній підготовці поліцейських
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 109-116, 2021) Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736; Твердохлєбова, Н. Є.; Tverdokhliebova, N. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3139-4308
  Презентовано результати аналізу зарубіжних і вітчизняних підходів до трактування, функцій та класифікації квест-технологій. Зазначено, що з метою створення належних умов для формування професійної компетентності майбутніх поліцейських, мотиваційної спрямованості на позитивні особистісні зміни та бажання професійного саморозгортання доцільно використовувати можливості інноваційних технологій навчання, зокрема тренінгів і квестів. Виокремлено освітній квест як окрему форму проєктних технологій. Розкрито особливості розробленого професійно-психологічного поліцейського квесту з елементами тренінгу «Особливості діяльності дільничного офіцера поліції (ДОП)», охарактеризовано його послідовні етапи: організаційно-підготовчий, реалізації та заключний.
 • Документ
  До проблеми законодавчого визначення сфери дії законодавства про працю, поняття та ознак трудових відносин
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 124-129, 2021) Венедіктов, В. С.; Venediktov, V. S.; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Розглянуто норми проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності» від 9 лютого 2021 р. № 5054. Досліджено погляди науковців стосовно сфери дії законодавства про працю, поняття та ознак трудових відносин. Визначено доцільність запровадження норм, пропонованих Проєктом до включення у Кодекс законів про працю України, стосовно сфери дії законодавства про працю, поняття та ознак трудових відносин. Сформульовано рекомендації щодо вирішення виявлених проблем.
 • Документ
  Proving corruption in the investigative and judicial practice of ukraine: problems and solutions
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 101-108, 2021) Stepaniuk, R. L.; Степанюк, Р. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Kikinchuk, V. V.; Кікінчук, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковський, М. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311
  В Україні на сьогодні боротьба з корупцією є одним з основних завдань правоохоронних органів, оскільки рівень поширення цього негативного явища залишається настільки високим, що загрожує розвитку держави. При цьому одержання неправомірної вигоди посадовими особами належить до найбільш складних для виявлення та розслідування корупційних злочинів. Крім того, в Україні в останні роки проходять кардинальні реформи в галузі правового регулювання кримінального правосуддя й організації роботи правоохоронних органів. У таких умовах виникли проблеми із проведенням досудового розслідування у справах про корупційні злочини, що обумовлює необхідність виявлення причин цих проблем, їх аналізу й узагальнення з метою напрацювання рекомендацій щодо поліпшення якості роботи слідчих і прокурорів під час збирання, перевірки й оцінки доказів у кримінальному провадженні. Проаналізовано наукову літературу, кримінальне та кримінальне процесуальне законодавство України, що регулює суспільні відносини, пов’язані з виявленням, розкриттям, розслідуванням і судовим розглядом справ про одержання неправомірної вигоди посадовими особами, прецеденти Європейського суду з прав людини, а також вивчено й узагальнено матеріали 200 кримінальних справ про одержання неправомірної вигоди, розглянутих судами України у 2015–2019 рр. Встановлено, що доведення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини є діяльністю суб’єктів кримінального провадження, яка полягає у збиранні, оцінці та перевірці фактичних даних для встановлення обставин, що мають значення для розслідування. При цьому у практиці правоохоронних органів України в цій сфері досить поширеними є процесуальні і тактичні помилки, а також зловживання з боку представників сторони обвинувачення, які призводять до прогалин у процесі доведення провини посадових осіб, які вчиняють корупційні злочини. Найбільша кількість цих порушень пов’язана з організацією та проведенням негласних слідчих (розшукових) дій. Їх основними причинами є недостатнє знання або неправильне розуміння слідчими і прокурорами вимог кримінального процесуального законодавства, відсутність у них досвіду застосування нових матеріальних і процесуальних норм, недостатність тактичних рекомендацій щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відсутність єдиної судової практики щодо спірних питань. У деяких випадках мають місце навмисні порушення закону з метою викриття корупціонерів шляхом підбурювання з боку працівників правоохоронних органів і/або їх негласних агентів.
 • Документ
  Окремі аспекти аналізу криптовалютних трансакцій під час попередження та розслідування злочинів
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 93-100, 2021) Носов, В. В.; Nosov, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7848-6448; ResearcherID: J-6833-2016; Манжай, І.; Manzhai, I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2664-4472
  Проведено аналіз окремих інструментів для візуалізації руху криптовалютних цінностей, а також ідентифікації користувачів, які здійснили відповідні трансакції. Вивчено переваги та недоліки криптовалюти з точки зору правопорушників та правоохоронних органів. Визначено головні напрямки використання криптовалют у злочинному середовищі. Проаналізовано поточний стан та перспективи нормативно-правового регулювання криптовалют в Україні. Вивчено теоретичні засади функціонування криптовалют. Розкрито можливості окремих сервісів, призначених для аналізу криптовалютних трансакцій. На прикладі роботи сервісу «Crystal Expert» продемонстровано процес оцінки ризиків та побудови візуальних ланцюжків криптовалютних трансакцій. На підставі проведеного аналізу визначено основні завдання для правоохоронних органів на нинішньому етапі розвитку криптовалют.
 • Документ
  Злочинність у Харкові та протидія їй у 1880-х роках
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 86-92, 2021) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Гончарук, О. М.; Goncharuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1787-5244
  У 1880-х роках спостерігалося значне зростання рівня злочинності в Російській імперії в цілому та на українських землях, що входили тоді до її складу, зокрема. На це вплинув комплекс причин політичного, соціального, організаційного, економічного та психоло гічного характеру, зокрема розклад селянської громади, пролетаризація селян і прип лив їх до міст, що виштовхувало селян зі звичної колії, вони поповнювали лави жебраків та безробітних, і це каталізувало злочинність. Розглянуто статистику злочинності, бо ротьби з проституцією та пияцтвом, матеріали резонансного Харківського процесу 1885 р. щодо зловживань на митниці.
 • Документ
  Проблема узгодження правових норм із потребами поліцейських розслідувань з використанням високотехнологічних інструментів пошуку даних
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 78-85, 2021) Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; Струков, В. М.; Strukov, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4722-3159; Можаєв, О. О.; Mozhaiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1412-2696
  Проаналізовано проблеми узгодження правових норм із потребами поліцейських розслідувань з використанням високотехнологічних інструментів пошуку даних. Визначено, що шляхи вирішення сформульованої проблеми лежать як у правовій площині, так і в технічній, причому її правовий аспект має дві складові – міжнародну і національну. Проаналізовано досвід світової практики у сфері досліджуваної проблеми. Визначено, що врегулювання будь-якого одного аспекту не означає вирішення проблеми в цілому. Наголошено, що повне вирішення проблеми має комплексний характер і повинно містити низку як нормативно-правових актів на рівні міжнародного і національного права, так і певні заходи технічного характеру, які забезпечують законність процедур збору персоналізованих даних в інтернеті, що застосовуються поліцейськими структурами у найсучасніших інструментальних високотехнологічних аналітичних системах.
 • Документ
  Проблеми призначення технічної експертизи документів
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 72-77, 2021) Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2482-9564; Зубцова, Л. С.; Zubtsova, L. S.
  Розглянуто та проаналізовано окремі проблеми, які виникають під час призначення технічної експертизи документів. З’ясовано, що зазначені проблеми є пов’язаними з визначенням виду експертного дослідження, формулюванням питань експерту стосовно об’єктів дослідження та підготовкою матеріалів, що підлягають дослідженню. Визначено шляхи вирішення проблем призначення технічної експертизи документів. Запропоновано вдосконалити методичні матеріали щодо призначення та проведення зазначеної експертизи.
 • Документ
  Роль практичної стрільби в системі вогневої підготовки поліцейських: психологічна складова
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 67-71, 2021) Федоров, В. В.; Fedorov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8233-5554; Піскунова, О. Б.; Piskunova, O. B.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7221-4855
  Розглянуто перспективи впровадження методик і технік практичної стрільби в систему спеціальної підготовки поліцейських. Окреслено низку факторів, які впливають на ефективність і результативність вогневого контакту. Зазначено, що вогнева підготовка поліцейського має не тільки прищеплювати первинні навички поводження з вогнепальною зброєю, але й формувати сталі алгоритми дій у тих чи інших типових ситуаціях. Деякі положення цієї статті уже були висловлені в доповіді під час Міжнародної науково-практичної конференції «Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ)».
 • Документ
  Проблеми взаємодії поліції з громадськістю в умовах карантинних обмежень
  (Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 62-66, 2021) Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684
  Розглянуто проблемні питання взаємодії поліції та населення в умовах карантинних обмежень, викликаних пандемією коронавірусу COVID-19. Наголошено на тому, що головними проблемами в сучасній взаємодії можна вважати відсутність довіри до діяльності поліції та можливості продуктивного живого спілкування через карантин і застарілі методи діяльності поліції в контексті взаємодії з населенням. Запропоновано орієнтовні напрямки подолання зазначених проблем.