Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 1182
 • Item
  Поняття суб’єктів надання правової допомоги
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 2, т. 2. - С. 236-239, 2017) Мартовицька, О. В.; Martovytska, O. V.
  У статті наголошено, що правова допомога є однією з провідних конституційних гарантій захисту й охорони прав, свобод та інтересів особи в межах відповідних суспільних відносин. Відзначено, що надання правової допомоги заінтересованим особам, як і здійснення будь-якої легітимної діяльності, передбачає функціонування певних суспільних відносин, врегульованих правовими нормами. Уточнено понятійно-категоріальний апарат, що використовується в представленому дослідженні. Вказано, що у фаховій юридичній літературі не вироблено єдиного підходу до трактування поняття «суб’єкт права» та його співвідношення із суміжними правовими категоріями. Враховуючи специфіку та спрямованість наукових пошуків, з метою більш повного й усебічного з’ясування змісту поняття «суб’єкт надання правової допомоги» розглянуто тлумачення таких термінів як «суб’єкти кримінального провадження» та «учасники кримінального провадження». Акцентовано увагу на тому, що під час визначення змісту поняття «суб’єкти надання правової допомоги» обов’язково потрібно указати на те, що ці особи, по-перше, надають правову допомогу виключно на підставі та в порядку, визначеному процесуальним законодавством, по-друге, вступають в процесуальні правовідносини у зв’язку з наданням правових послуг. Запропоновано під суб’єктами надання правової допомоги розуміти сукупність осіб, які відповідно до нормативно-правових приписів у закріплених формах уповноваженні надавати заінтересованим у цьому іншим особам відповідний різновид або різновиди такої допомоги, що спричиняє визначені законодавством юридичні наслідки.
 • Item
  Наступальність у контексті принципів оперативно-розшукової діяльності
  (Юридичний бюлетень. - 2019. - Вип. 11, ч. 2. - С. 284-289, 2019) Стащак, А. Ю.; Stashchak, A. Yu.
  Визначено окремі засади реалізації принципу наступальності під час оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції. Зазначено, що принцип наступальності полягає в безпосередній діяльності оперативних працівників, направлений на виявлення й фіксацію підготовки та вчинення злочинних дій. Наголошено, що сьогодні доцільним є впровадження в практичну діяльність деяких заходів організаційно-тактичного характеру для реалізації принципу наступальності під час оперативно-розшукової діяльності, наприклад проведення мотиваційних бесід з боку керівництва з підлеглими оперативними працівниками, розроблення заохочувальних заходів за ініціативність оперативних працівників під час оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування кримінального провадження тощо. Ці заходи дадуть змогу підвищити ефективність реалізації вказаного принципу.
 • Item
  Науковий генезис проблематики оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції
  (Юридичний бюлетень. - 2019. - Вип. 11, ч. 2. - С. 241-247, 2019) Волошина, М. О.; Voloshyna, M. O.
  У статті досліджується науковий генезис питання оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами кримінальної поліції. Наголошено на необхідності й актуальності для сучасної теорії та практики ОРД у сучасних умовах проведення на монографічному рівні комплексного дослідження теоретично-правових і організаційно-тактичних засад оперативного пошуку первинної оперативно-розшукової інформації підрозділами Національної поліції України з метою вироблення науково-обґрунтованих пропозицій до чинного законодавства, а також розроблення науково-практичних рекомендацій для підвищення ефективності роботи в цьому напрямі.
 • Item
  Ретроспективний аналіз проведення оперативно-розшукових заходів підрозділами кримінальної поліції
  (Юридичний бюлетень. - 2019. - Вип. 11, ч. 2. - С. 153-162, 2019) Капустник, В. В.; Kapustnyk, V. V.
  Наведено окремі результати аналізу робіт вітчизняних і зарубіжних учених, присвячених питанням виникнення та становлення оперативно-розшукових заходів як одного з інструментів оперативно-розшукової діяльності в різні етапи розвитку держави. Оперативно-розшукові заходи розглянуто як дієвий інструмент забезпечення внутрішньої і зовнішньої безпеки держави, забезпечення правопорядку в ньому, а також із погляду самого їх використання суб'єктами, які є прототипом підрозділів кримінальної поліції.
 • Item
  Процесуальні гарантії порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування вимагання та/або одержання неправомірної вигоди у сфері земельних відносин
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2018. - Вип. 2, т. 2, ч. 2. - С. 144-148, 2018) Дзюбинський, В. В.; Dziubynskyi, V. V.
  Досліджено процесуальні гарантії порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування вимагання та/або одержання неправомірної вигоди у сфері земельних відносин. Визначено, що основними гарантіями процесуального порядку проведення НСРД є дотримання норм процесуального законодавства, а саме: підстав проведення, прийняття рішення та проведення уповноваженою особою, складення протоколу, повідомлення особи щодо тимчасового обмеження її конституційних прав.
 • Item
  Види правової допомоги
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2018. - Вип. 2, т. 2, ч.1. - С. 8-13, 2018) Мартовицька, О. В.; Martovytska, O. V.
  У статті наголошено, що правова допомога, будучи однією з провідних конституційних гарантій захисту й охорони прав, свобод та інтересів особи в межах відповідних суспільних відносин, може набувати численних різновидів. Підкреслено, що визначення окремих різновидів правової допомоги має одне з першорядних значень в аспекті встановлення теоретичних і прикладних проблем інституту професійної правничої допомоги в кримінальному процесі.
 • Item
  Реалізація судовим експертом права на ініціативу в кримінальному провадженні
  (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2018. - № 2, т. 1 (Aprilie). - С. 181-185, 2018) Щербанюк, Д. В.; Shcherbaniuk , D. V.
  У статті розглянуто питання щодо місця права на експертну ініціативу в системі прав та обов’язків судового експерта в кримінальному провадженні. Підкреслено, що реалізація зазначеного права можлива за допомогою інших його прав, зокрема знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, бути присутнім під час вчинення процесуальних дій тощо. Визначено процесуальні підстави експертної ініціативи. Запропоновано виокремлювати зовнішню та внутрішню форми ініціативної діяльності судового експерта.
 • Item
  Особа злочинця як елемент оперативно-розшукової характеристики контрабанди наркотиків
  (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2017. - Вип. 3, т. 2. - С. 154-158, 2017) Ткаченко, В. І.; Tkachenko, V. I.
  У статті проводиться комплексне дослідження особи злочинця як одного з основних елементів оперативно-розшукової характеристики контрабанди наркотиків. Узагальнюються відомості про елементи структури особи злочинця, надані різноманітними юридичними науками, а також напрацьовані теорією оперативно-розшукової діяльності.
 • Item
  Розслідування умисних вбивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: шляхи вдосконалення та оптимізації
  (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2017. - Вип. 3, т. 2. - С. 120-123, 2017) Галагуря, Є. Л.; Halahuria, Ye. L.
  Стаття присвячена дослідженню питань щодо розслідування слідчим умисних вбивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості. Акцентується увага на використані криміналістичної характеристики у підвищенні результативності розслідування дослідженої категорії.
 • Item
  Стан наукового дослідження гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції
  (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2017. - № 3(79). - С. 254-262, 2017) Одарченко, М. С.; Odarchenko, M. S.
  Статтю присвячено визначенню стану наукового дослідження гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції. Визначено, що значний інтерес учених до теми забезпечення гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції виражається у вигляді великої кількості дисертаційних досліджень, проведених у різних сферах юридичної науки, зокрема у сфері кримінального процесу, адміністративного права та адміністративної діяльності, оперативно-розшукової діяльності. Розглянуто наукові дослідження, присвячені висвітленню проблемних аспектів забезпечення законності правоохоронними органами, зокрема кримінальною поліцією при здійсненні оперативно-розшукової діяльності. Зазначено, що потребує дослідження та переосмислення напрацьований теоретично-емпіричний матеріал, а також вироблення нових способів удосконалення гарантій законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції на монографічному рівні.
 • Item
  Житло чи інше володіння особи як об’єкти проведення обшуку в кримінальному провадженні
  (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2017. - № 3(79). - С. 248-254, 2017) Левін, В. І.; Levin, V. I.
  У статті здійснено теоретичне та законодавче тлумачення понять житла чи іншого володіння особи як об’єктів проведення обшуку в кримінальному провадженні. Звернено увагу на окремі проблемні питання законодавчого унормування цих дефініцій, що на практиці призводить до труднощів під час проведення обшуку.
 • Item
  Оперативно-розшукова характеристика вбивства з приміткою «безвісно відсутня особа»
  (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2017. - № 3(79). - С. 230-239, 2017) Корх, В. В.; Korkh, V. V.
  У статті зроблено спробу надати оперативно-розшукову характеристику вбивства з приміткою «безвісно відсутня особа». Для досягнення вказаної мети проаналізовано наукову літературу, чинне законодавство та емпіричний матеріал. У статті доволі ґрунтовно надано кримінально-правову, кримінологічну та криміналістичну характеристики для визначення таких аспектів, які є суттєвими для оперативно-розшукової характеристики вбивства з приміткою «безвісно відсутня особа». Підсумовано, що знання оперативними працівниками оперативно-розшукової характеристики вбивства з приміткою «безвісно відсутня особа» надасть змогу їм швидше приймати рішення щодо найбільш оптимальних напрямів пошуку безвісно відсутніх осіб.
 • Item
  Тимчасовий доступ до речей і документів у системі заходів забезпечення цивільного позову
  (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2017. - № 3(79). - С. 78-85, 2017) Коваленко, А. О.; Kovalenko, A. O.
  Статтю присвячено окремим теоретичним і прикладним аспектам здійснення тимчасового доступу до речей і документів як одного з видів заходу забезпечення цивільного позову в кримінальному провадженні. Визначено, що в практичній площині найдієвішим його способом є вилучення речей і документів (здійснення їх виїмки). Проаналізовано прикладні проблеми його реалізації, наведено позиції вчених та запропоновано шляхи усунення наявних у КПК України прогалин.
 • Item
  Обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи
  (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. - 2017. - № 3 (79). - С. 268-274, 2017) Перлін, В. С.; Perlin, V. S.
  У статті визначено сутність, значення та місце обставин, що підлягають з’ясуванню, у методиці розслідування самовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи; розкрито зміст наведених обставин.
 • Item
  Окремі аспекти вдосконалення правового регулювання процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні
  (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2014. - № 11, т. 2. - С. 149-151, 2014) Єрохін, В. В.; Yerokhin, V. V.
  У статті розглянуто питання процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні. Окремо звернено увагу на адвокатську таємницю та власну позицію захисника у кримінальному провадженні, яка може не співпадати з позицією підзахисного. Зазначено, що у чинному КПК України необхідно чітко закріпити права та обов’язки потерпілого, у зв’язку з чим запропоновано пропозиції з цього питання.
 • Item
  Забезпечення процесуальних гарантій прав, свобод та законних інтересів особи при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
  (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2014. - № 11, т. 2. - С. 146-148, 2014) Даль, А. Л.; Dal, A. L.
  Стаття присвячена актуальним питанням забезпечення процесуальних гарантій прав, свобод та законних інтересів особи при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні. Зазначено, що незважаючи на винятковість та суворість тримання під вартою, застосування цього виду запобіжного заходу у кримінальному проваджені залишається на досить високому рівні, що й обумовлює пильну увагу науковців щодо дотримання процесуальних гарантій прав особи при його обранні.
 • Item
  Тактичні завдання розслідування корисливо-насильницьких кримінальних правопорушень, що вчиняються неповнолітніми
  (Topical issues of modern jurisprudence : International scientific conference : conference proceedings (Częstochowa, Republic of Poland, 5–6 April, 2023). – Riga : Baltija Publishing, 2023. – P. 211-215, 2023) Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.
  Проаналізовано тактичні завдання розслідування корисливо-насильницьких кримінальних правопорушень, що вчиняються неповнолітніми. Зазначено, що розслідування кримінальних правопорушень потребує розв’язання складних завдань різноманітного характеру й обсягу. Вказано, що постановка й розв’язання тактичних завдань ситуаційно зумовлені. З’ясовано, що їх вибір визначається особливостями та сукупністю інформації на той або інший момент розслідування корисливо-насильницького кримінального правопорушення. Доведено, що вирішення названих завдань може здійснюватися в різній послідовності, що зумовлено рівнем та обсягом доказової інформації, а також вчасним плануванням і правильною організацією розслідування.
 • Item
  Наукові підходи щодо організації розслідування кримінальних правопорушень
  (Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XXXIII Міжнар. наук.-практ. конф. (дистанційно)( м. Паола, Мальта, 7 черв. 2023 р.). - Паола, 2023. - С. 77-82, 2023) Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.
  Розглянуто наукові підходи щодо організації розслідування кримінальних правопорушень. Зазначено, що організація розслідування кримінальних правопорушень органічно пов’язана з тактикою та методикою розслідування. Зясовано, що організація розслідування представляє собою процес формування цілей і завдань кримінального провадження, визначення напрямів розслідування й конкретизація предмета доказування, планування розслідування, створення умов для оптимального провадження слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, мобілізації сил і засобів, процес регулювання, координації, взаємодії, контролю та обліку результатів дій усіх його учасників.
 • Item
  Особливості призначення й проведення судових експертиз у ході розслідування злочинів у галузі цукрового виробництва
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 6, ч. 2. - С. 162-167, 2016) Іванцова, О. В.; Ivantsova, O. V.
  Розглянуто питання призначення й проведення судових експертиз у ході розслідування злочинів у галузі цукрового виробництва. Проаналізовано особливості виробництва, постачання й зберігання цукру.
 • Item
  Сучасні проблеми залучення експерта в кримінальному провадженні
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 2, ч. 2. - С. 331-334, 2016) Куриленко, Д. В.; Kurylenko, D. V.
  Розглянуто дискусійні питання проведення судових експертиз у кримінальному провадженні. Запропоновано механізм компенсації витрат на проведення експертизи підозрюваним, рекомендовано надати право потерпілому самостійно залучати експерта, дати право стороні захисту для проведення експертизи витребувати об’єкти, які перебувають у слідчого.