Дисертації (Thesis). УДК 347(043.5)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Венчурне інвестування інноваційної діяльності: цивільноправовий аспект : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Сітченко, Г. М.; Sitchenko, H. M.; Жорнокуй, Ю. М. - науковий керівник
  Дисертація є кваліфікаційною науковою працею, яку присвячено дослідженню цивільно-правового регулювання відносин венчурного інвестування інноваційної діяльності з розробкою пропозицій до вдосконалення чинного законодавства України в цій сфері, що зумовлюється євроінтеграційними процесами нашої країни у контексті імплементації вироблених у світовій практиці ефективних правових механізмів забезпечення відповідного виду діяльності.
 • Документ
  Договір про надання юридичних послуг : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Чумак, Р. В.; Chumak, R. V.
  Дисертація присвячена вирішенню науково-практичних проблем установлення правової природи договірних відносин з надання юридичних послуг, визначення змісту таких правовідносин, а також встановлення дієвих способів захисту прав та інтересів замовників юридичних послуг як менш захищених учасників договірного зв’язку з надання юридичних послуг.
 • Документ
  Теоретико-методологічні основи формування та функціонування системи принципів цивільного судочинства : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Майданик, Р. А. - науковий консультант
  У дисертації сформульовано та обґрунтовано концептуальну модель трансформації системи принципів цивільного судочинства з урахуванням концептів чинного цивільного процесуального законодавства, ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та рішень Європейського суду з прав людини. Розгляд структури та системи принципів цивільного судочинства дозволяє зробити висновок, що вони перебувають у тісному взаємозв’язку та взаємозумовленості, тобто вибудовується певна модель системи цих принципів. За своїми сутнісними ознаками модель трансформації системи принципів цивільного судочинства визначається: розумінням сутності принципів цивільного судочинства з позицій інтегративного (природно-позитивістського) праворозуміння; співвідношенням та реалізацією загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та принципів, закріплених у національному законодавстві; функціональним призначенням принципів цивільного судочинства, яке виявляється в правотворчій та в правозастосовчій діяльності; підвищення ефективності правового регулювання за допомогою потенціалу принципів цивільного судочинства шляхом наділення їх якістю самостійного нормативного регулятивного засобу. Аргументовано положення, що теоретико-прикладна модель механізму реалізації принципів цивільного судочинства охоплює три структурні рівні: законодавче закріплення принципів цивільного судочинства, реалізацію принципів цивільного судочинства нормотворчої діяльності законодавця, реалізацію принципів цивільного судочинства у правозастосовній діяльності. Виокремлення цих рівнів дозволить більш чітко окреслити коло проблем (і шляхи їх вирішення), пов’язаних із реалізацією принципів цивільного судочинства як ефективного регулятора суспільних відносин.
 • Документ
  Форми здійснення права особи на сім’ю за сімейним законодавством України : дисертація
  (Харків, 2020) Красник, К. С.; Krasnyk, K. S.; Синєгубов, О. В. - науковий керівник
  Дисертаційне дослідження є кваліфікаційною науковою працею, в якій запропоновано нові теоретичні узагальнення та положення щодо поняття, сутності та особливостей форм здійснення права особи на сім’ю за сімейним законодавством України, обґрунтовано пропозиції, спрямовані на вдосконалення чинного сімейного законодавства України щодо здійснення права особи на сім’ю. Уточнено поняття «сім’я» як об’єкт охорони приватного права, розглянуто шлюб як форму здійснення права особи на сім’ю; розкрито проживання жінки та чоловіка однією сім’єю без реєстрації шлюбу між собою як форму здійснення права особи на сім’ю. Розглянуто усиновлення як форму здійснення права дитини на сім’ю; обґрунтувано положення про опіку та піклування, особливості прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу. Визначено інші форми здійснення права дитини на сім’ю.
 • Документ
  Конфіскаційні санкції у цивільному праві : дисертація
  (Харків, 2020) Навальнєва, Н. М.; Navalnieva, N. M.; Красицька, Л. В. - науковий керівник
  Дисертаційне дослідження є кваліфікаційною науковою працею, в якій вперше у вітчизняній цивілістичній науці запропоновано наукові підходи до визначення поняття конфіскаційних санкцій у цивільному праві, їх видів, підстав та порядку застосування, окреслено шляхи, спрямовані на вдосконалення правового регулювання цивільних відносин у цій сфері. Обґрунтовано, що конфіскаційні санкції в цивільному праві є визначеними в законі заходами цивільно-правового впливу, що полягають у примусовому припиненні права власності на майно, яке оплатно або безоплатно переходить у власність держави чи знищується. Доведено, що конфіскаційними санкціями при вчиненні недійсного правочину є одностороння реституція (щодо сторони, у якої майно вилучається у власність держави) та недопущення реституції (стягненням у дохід держави всього одержаного сторонами за правочином, а в разі виконання правочину не всіма сторонами – того, що належало до одержання, за наявності умислу в обох сторін на вчинення правочину, визнаного судом недійсним, як вчиненого з метою, що завідомо суперечить інтересам держави і суспільства).
 • Документ
  Захист майнових прав малолітніх та неповнолітніх осіб: цивільно-правовий аспект : дисертація
  (Харків, 2020) Негода, О. А.; Nehoda, O. A.; Красицька, Л. В. - науковий керівник
  Дисертаційне дослідження є кваліфікаційною науковою працею, в якій запропоновано нові теоретичні узагальнення та пропозиції щодо цивільно-правового захисту майнових прав малолітніх і неповнолітніх осіб у сучасних умовах рекодифікації цивільного законодавства України. Визначено майнові права малолітніх та неповнолітніх осіб як суб’єктивні права малолітніх та неповнолітніх осіб як учасників цивільних і сімейних правовідносин, пов’язаних із володінням, користуванням, розпорядженням майном, а також із матеріальними вимогами, що виникають через розподіл та обмін майна.
 • Документ
  Диспозитивність в спадковому праві : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179; Кухарев, А. Е.; Заіка, Ю. О. - науковий консультант
  У дисертації сформульовано концепцію диспозитивності в спадковому праві, яка спрямована на вдосконалення правового регулювання спадкових відносин. Виявлено базові моделі диспозитивності в спадковому праві, що є формами вираження правової свободи в сфері спадкування: а) свобода заповіту; б) договірна форма регулювання спадкових відносин; в) свобода волевиявлення спадкоємця щодо прийняття спадщини та відмови від її прийняття. Розроблено загальні та спеціальні межі реалізації диспозитивності в спадковому праві. Аргументовано позицію щодо розширення правової свободи у спадковому праві шляхом запровадження нових договірних конструкцій та заповідальних розпоряджень. Подано загальнотеоретичну характеристику свободи заповіту та виявлено її стадії, а також обґрунтовано виокремлення групи договорів у сфері спадкового права, що мають специфічну правову мету та особливий предмет. З’ясовано диспозитивність у частині здійснення спадкоємцями права на прийняття спадщини та на відмову від її прийняття. На рівні окремого розділу аналізуються обмеження диспозитивності в спадковому праві. Теоретичні висновки дослідження дозволили сформулювати конкретні пропозиції щодо удосконалення правового регулювання спадкових відносин.
 • Документ
  Недійсність правочинів, які вчинено під впливом обману та насильства: дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2018) Бахаєва, А. С.; Bakhaieva, A. S.; Бахаева, А. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6498-2213; ResearcherID: AAG-2697-2019; Зайцев, О. Л. - науковий керівник
  Дисертаційна робота присвячена розгляду колу проблеми, які виникають у нових умовах господарювання, послаблення контролю за економічною діяльністю суб’єктів цивільного обігу, низькому рівню правосвідомості суспільства та сприяють зростанню кількості правочинів, які укладаються з порушенням основних вимог законодавства. Доведено, що недійсний правочин, який вчинено під впливом обману та насильства, становить активну неправомірну дію одного з учасників, в якому домінує тільки його воля на здійснення правочину, та спрямований на настання правових наслідків вигідних тільки для сторони, яка застосувала обман, а дійсна воля контрагента проявляється тільки у випадку застосування правових наслідків недійсних правочинів. Обґрунтовується що обман – це навмисне введення в оману однією із сторін або третьою особою з відома цієї сторони, контрагента щодо природи правочину, прав та обов’язків сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням з метою укладення невигідного договору для останнього. Правового значення не має наявність чи відсутність в діях сторони, що вводить в оману, вигоди. Узагальнені ознаки для визнання правочину укладеного в наслідок погрози: повинна бути тісно пов’язана з правочином (погроза і правочин мають виступати в якості підстави і слідства); повинна бути реальною (погрозу необхідно здійснити по відношення до блага, яке вже існує); повинна бути практично здійсненною (особа повинна мати змогу здійснити протиправну дію); значною (тобто здатною у випадку її вчинення заподіяти дійсно серйозні наслідки). При цьому не має значення, виходить погроза від контрагента за правочином чи від третіх осіб, головне – вигодоотримувачем має бути особа, з боку якого погроза висувалася. У дисертаційному дослідженні удосконалено предмет доказування правочину, укладеного під впливом обману та насильства, через коло фактів, які підлягають встановленню в суді, а саме: застосування до однієї зі сторін (фізичної особи чи представника юридичної особи) фізичного або психічного тиску з боку іншої сторони; спотворення волі сторони, яку примушують укласти правочин; загроза заподіяння значної матеріальної чи моральної шкоди самому контрагенту або членам його сім’ї.
 • Документ
  Платные образовательные услуги высших заведений образования МВД Украины : гражданско-правовой аспект : дис.
  (Харьков, 2001) Карчевский, К. А.; Karchevskyi, K. A.; Карчевський, К. А.; Шишка, Р. Б. - науковий керівник
  Дисертація присвячена комплексному дослідженню відносин, які виникають при наданні платних освітніх послуг вищими закладами освіти Міністерства внутрішніх справ України. Розглянуто правову природу платних освітніх послуг, вказані їх види та викладений їх зміст. Наголошено на необхідності віднесення платних освітніх послуг до числа обєктів цивільного права та застосування норм цивільного права до регулювання відносин з приводу їх надання. Досліджується договір про надання платних освітніх послуг, зокрема питання, які повязані з поняттям даної угоди та визначенням її місця у системі цивільного права; змістом договору; особливостями його укладання та цивільної відповідальності за його порушення. Автором запропоновано наукові рекомендації та пропозиції щодо законодавчого врегулювання відносин за договором про надання платних освітніх послуг.
 • Документ
  Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей : дис.
  (Вінниця, 2015) Красицька, Л. В.; Krasytska, L. V.; Красицкая, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445; Шишка, Р. Б. - науковий консультант
  Дисертацію присвячено дослідженню відносин, що складаються у процесі здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей. Визначено основні теоретико-методологічні засади здійснення та захисту прав батьків і дітей. Розроблено загальнотеоретичні положення та засади здійснення і захисту прав батьків і дітей, обґрунтовано діяльнісну концепцію здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей. Визначено поняття «батьківські права», їхню правову природу для з’ясування особливостей їх здійснення та захисту. Обґрунтовано, що здійснення особистих та майнових прав батьків і дітей як процес реалізації правомочностей, що складають зміст сімейних прав, включає сукупність елементів, які складають механізм здійснення особистих та майнових прав батьків і дітей, факультативною стадією якого є захист прав батьків і дітей. Досліджено такі елементи механізму здійснення прав батьків і дітей, як юридичні факти як підстави виникнення прав батьків і дітей, суб’єктивні права матері, батька і дитини, форми здійснення, способи здійснення, суб’єкти здійснення, принципи здійснення, межі здійснення прав матері, батька і дитини. Розроблено доктринальне тлумачення основних правових категорій та понять механізму здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей. Виявлено теоретичні та практичні проблеми здійснення та захисту прав батьків і дітей, запропоновано шляхи їх усунення. Визначено зміст особистих та майнових прав батьків і дітей і розглянуто особливості їх здійснення. Обґрунтовано положення щодо розвитку організаційноправових форм захисту прав батьків і дітей, з’ясовано основні способи їх захисту і розроблено пропозиції щодо удосконалення сімейного законодавства України у цій сфері з урахуванням процесів гармонізації та уніфікації сімейного законодавства України із відповідними нормами міжнародного права.
 • Документ
  Механізм правового регулювання особистих немайнових відносин з оборотоздатними об’єктами : дис.
  (Харків, 2013) Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; Слипченко, С. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152; Бандурка, О. М. - науковий консультант
  Дисертацію присвячено дослідженню та визначенню напряму вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання особистих немайнових відносин з оборотоздатними об’єктами. У ході теоретичного узагальнення запропоновано нове вирішення наукової проблеми, що виявляється у формуванні науково обґрунтованої концепції механізму цивільно-правового регулювання особистих немайнових відносин з оборотоздатними об’єктами. Обґрунтовується, що особисті немайнові відносини з оборотоздатними об’єктами можуть бути врегульовані за допомогою механізму правового регулювання, який застосовувався тільки для відносин інтелектуальної власності (механізму правового регулювання виключних відносин). Цьому сприяє і сформований категоріальний апарат.
 • Документ
  Цивільно-правовий статус органів внутрішніх справ України : дис.
  (Київ, 2014) Шишка, Н. В.; Shyshka, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3396-4530; Луць, В. В. - науковий керівник
  У дисертації здійснено комплексний теоретичний і практичний аналіз цивільно-правового статусу органів внутрішніх справ України. Зокрема, встановлено ряд дефектів в механізмі правового регулювання цивільних відносин, учасниками яких є відповідні ОВС України, визначено систему юридичних осіб у структурі МВС України, запропоновано поняття та ознаки ОВС України, що мають статус юридичної особи публічного права та виявлено їх організаційно-правову форму, розглянуто питання щодо форм участі ОВС України у цивільних майнових відносинах, шляхом зіставлення участі у цивільних майнових відносинах держави Україна, а також питання реалізації цивільної правосуб’єктності в речових та договірних правовідносинах. На підставі аналізу норм чинного цивільного законодавства та наукових праць розроблено пропозиції щодо внесення змін до Цивільного кодексу України, Законів України «Про міліцію», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та «Про оренду державного та комунального майна».