Право і безпека, 2017, № 4 (67)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. М. Ю. Бурдін. – Харків, 2018. - № 4 (67). - _ с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Змістовні складові програми й основні техніки соціально-психологічного тренінгу соціального інтелекту поліцейського
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.211-216, 2017) Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892
  Охарактеризовано складові соціально-психологічного тренінгу соціального інтелекту поліцейських. Використання описаних технік спрямовано на розвиток: адекватного сприйняття емоційної та вербальної експресії партнерів у спілкуванні; розуміння мотивів співрозмовників; вміння передбачити розвиток комунікативної ситуації; вміння донести власну думку до різних за індивідуальними властивостями осіб. Такі техніки можуть бути застосовані в процесі підготовки курсантів у ВНЗ зі специфічними умовами навчання або для післядипломної освіти поліцейських різних підрозділів.
 • Документ
  Злочинність в УСРР та протидія їй у першій половині 1930-х років
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.88-94, 2017) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Клочко, А. М.; Klochko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X
  Розглянуто причини й основні прояви злочинності в Українській СРР у першій половині 1930-х років. Основну увагу приділено сутності каральної політики радянської держави, спробам влади протидіяти злочинності й ролі міліції в цьому процесі.
 • Документ
  Засади державного ладу Республіки Польща та особливості їх систематизації
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.35-41, 2017) Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X
  Досліджено основні наукові підходи до визначення засад державного ладу Республіки Польща. Встановлено, що у польській правовій доктрині підходи до засад державного ладу і безпосередньо до їх визначення різняться і є не досить точними, а найчастіше використовується термін «засади устрою». З’ясовано, що у представлених польськими науковцями переліках засад державного ладу Республіки Польща практично відсутні намагання визначити їх структурну ієрархію та систему. І роль конституційної доктрини в Польщі автор вбачає саме в тому, щоб зробити це питання цілісним і аксіологічним, створивши таким чином певну структуровану систему конституційних засад у цілому та засад державного ладу зокрема.
 • Документ
  Зарубіжний досвід протидії насильству в сім’ї та можливості його використання в Україні
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.111-116, 2017) Легенька, М. М.; Lehenka, M. M.
  Обґрунтовано актуальність вивчення та врахування в нормотворчій діяльності міжнародних стандартів протидії домашньому насильству. Проаналізовано модельне законодавство ООН про домашнє насильство та перспективи впровадження його норм у вітчизняну практику. Узагальнено досвід законодавчого забезпечення боротьби з домашнім насильством у країнах Європи з точки зору можливостей його використання в Україні.
 • Документ
  Теоретичні та прикладні питання здійснення судового контролю слідчим суддею у кримінальному провадженні
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.100-105, 2017) Жупанова, О. О.; Zhupanova, O. O.; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Розглянуто наукові та прикладні питання здійснення судового контролю через процесуальну діяльність слідчого судді щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів у кримінальному провадженні його учасників. Проаналізовано чинне законодавство та його недосконалість, понятійний апарат і наукові позиції з досліджених питань. Проаналізовано і співвіднесено прокурорський та судовий контроль, висвітлено особливості судового контролю, що здійснює слідчий суддя.
 • Документ
  Сутність і зміст етапу закінчення досудового розслідування та їх значення для кримінальної процесуальної діяльності прокурора
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.82-88, 2017) Головко, Б. Ю.; Golovko, B. Yu.
  Установлено, що сутність етапу закінчення досудового розслідування полягає у врегульованій КПК України діяльності учасників кримінального провадження, яка має значення для подальшого його перебігу внаслідок ухвалення підсумкового рішення, а зміст утворюється комплексом процесуальних дій організаційно-комунікативного характеру. Запропоновано виділити у структурі нагляду прокурора за додержанням законів під час проведення досудового розслідування окремий напрям – процесуальне керівництво прокурором закінченням досудового розслідування.
 • Документ
  Служба безпеки України в секторі безпеки і оборони України
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.127-131, 2017) Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P.
  Розглянуто один з основних суб’єктів забезпечення безпеки і оборони України – Службу безпеки України. Охарактеризовано основні завдання та повноваження цього правоохоронного органу спеціального призначення. Наголошено на необхідності реформування Служби безпеки України та викладено поставлені в державі завдання у сфері безпеки.
 • Документ
  Роль і місце кримінальної розвідки в сучасних моделях стримування злочинності
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.12-17, 2017) Богінський, О. В.; Bohinskyi, O. V.
  Проаналізовано найбільш поширені у світі моделі стримування злочинності, визначено роль і місце кримінальної розвідки в їх системі. Проведено порівняльний аналіз таких моделей стримування злочинності: стандартної, нульової толерантності, проблемно-орієнтованої, небезпечних зон, на основі розвідувальних даних, прогностичної. Встановлено, що вони відображають парадигми поліцейської діяльності. Проведено ретроспективний аналіз упровадження елементів моделей стримування злочинності на території України. Проаналізовано основні проблемні моменти, які існують у досліджуваній сфері. Визначено головні етапи кримінальної розвідки. Наведено приклади.
 • Документ
  Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї оперативними підрозділами Національної поліції України
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.73-76, 2017) Вінцук, В. В.; Vintsuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4241-4474; Цебинога, В. Ю.; Tsebinoga, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7500-3378
  Проаналізовано сучасний стан незаконного обігу вогнепальної зброї в України. Визначено ключові питання, мету та завдання діяльності з протидії оперативними підрозділами Національної поліції України незаконному обігу зброї. Охарактеризовано основні проблеми, з якими стикаються працівники оперативних підрозділів під час отримання оперативно-розшукової інформації та проведення оперативно-розшукових заходів щодо попередження незаконного обігу зброї.
 • Документ
  Психологічні аспекти забезпечення публічної безпеки і порядку Національною поліцією України
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.181-187, 2017) Горбачова, О. В.; Gorbachova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6296-736X
  Окреслено проблемні питання змістового наповнення концепту «публічна безпека і порядок», визначено його складові, фактори впливу й форми реалізації. Розкрито ключові психологічні аспекти забезпечення публічної безпеки і порядку, зокрема Національною поліцією України як провідним суб’єктом такої діяльності. Акцентовано два напрями досліджень у цій сфері: психологія безпеки у системі «людина – середовище існування» та психологія суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку.
 • Документ
  Професіограма працівника ювенальної превенції
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.187-192, 2017) Костенко, Я. В.; Kostenko, Ya. V.
  Викладено результати досліджень щодо створення професіограми працівника підрозділів ювенальної превенції в контексті успішного оволодіння професією та подальшого професійного розвитку. Визначено, що професіографічне дослідження є соціально мінливим і мало вивченим напрямком у діяльності працівників поліції, а його розвиток в умовах трансформаційного суспільства є значним внеском у вдосконалення професійної діяльності співробітників поліції, в систему відбору й підбору кадрів. Підкреслено, що успішне реформування правоохоронної системи є неможливим без впровадження нових шляхів і напрямків підвищення результативності процесу відбору й підбору кадрів до ювенальної превенції, одним з яких є комплексна розробка професіограми працівника та моделі відповідності вимогам професії під час прийому на службу, удосконалення методів ефективної та адекватної діагностики особистості.
 • Документ
  Правові та психологічні аспекти застосування вогнепальної зброї персоналом поліції
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.199-204, 2017) Логачев, М. Г.; Logachev, M. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2706-9521
  Розглянуто питання застосування поліцією табельної вогнепальної зброї. Дано аналіз стрес-факторів професійної діяльності поліції, які безпосередньо впливають на травматизацію та загибель особового складу. Установлено кореляційну залежність між рівнем злочинності у країні та кількістю вбитих поліцією злочинців. Детально проаналізовано вогневий двобій між поліцейськими та злочинцями. Розглянуто проблеми, пов’язані з високим рівнем психічної травматизації особового складу поліції внаслідок застосування табельної зброї на ураження.
 • Документ
  Особливості системи ставлень курсантів ВНЗ МВС жіночої статі на різних етапах фахової підготовки
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.175-181, 2017) Гончарова, Г. О.; Goncharova, G. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9366-4591
  Презентовано результати емпіричного дослідження системи ставлень курсантів жіночої статі, що навчаються у ВНЗ МВС. Для дослідження використано методику колірного тесту ставлень на матеріалі 73 понять, що позначають важливі для курсантів об’єкти та явища соціально-професійного оточення. На основі отриманих матриць рангових позицій понять побудовано узагальнені семантичні простори системи ставлень дівчат-курсанток першого й третього курсів навчання. Показано особливості та принципові відмінності систем ставлень дівчат-курсанток на різних етапах фахової підготовки.
 • Документ
  Особливості професійного здоров’я правоохоронців після виконання службової діяльності в нетипових умовах
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.192-199, 2017) Кудар, К. В.; Kudar, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1925-6431
  Охарактеризовано психологічні особливості професійного здоров’я працівників Національної гвардії України, які виконували службові завдання в умовах антитерористичної операції. Виявлено непатологічне реагування правоохоронців на стрес-фактори нетипових умов службової діяльності. Показано, що у правоохоронців у перший місяць після повернення із зони АТО спостерігаються прояви симптомів соматизації, депресії, інші прояви дістресу. Описано відмінності в задоволеності якістю життя працівників Національної гвардії залежно від досвіду службової діяльності.
 • Документ
  Навчання в процесі практичної діяльності (службова підготовка поліцейського) як втілення еволюційного характеру формування особистості поліцейського в Україні
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.149-159, 2017) Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018
  Висвітлено проблемні питання навчання в процесі практичної діяльності (службової підготовки поліцейського). Зроблено висновки про застарілість чинної системи підготовки та запропоновано конкретні зміни, які потрібно запровадити в цей процес для значного підвищення якості підготовки поліцейських. Обґрунтовано необхідність запровадження в процесі службової діяльності нової моделі навчання, що ґрунтується на ефективній взаємодії практичних підрозділів та закладів вищої освіти МВС на засадах науково-методичного контролю за процесом навчання, охоплює проведення занять і консультацій, а також обмін досвідом між закладів вищої освіти та практичними підрозділами. Крім того, запропоновано залучати до процесу службової підготовки структурні підрозділи Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інші служби та установи, які можуть передати працівникам поліції корисні знання та вміння.
 • Документ
  Навчальна успішність курсантів ВНЗ МВС: особистісні та соціально-психологічні чинники
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.168-174, 2017) Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481; Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535; Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287
  Проаналізовано результати емпіричного дослідження чинників навчальної успішності курсантів різної статі, які навчаються на випускному курсі Харківського національного університету внутрішніх справ. Виділено симптомокомплекси особистісних особливостей, що відрізняють курсантів з різними рівнями навчальної успішності. Побудовано дискримінантні рівняння особистісних і соціально-психологічних предикторів, які дають прогноз навчальної успішності курсантів різної статі.
 • Документ
  Конституційно-правові засади становлення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С. 29-34, 2017) Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622
  Проаналізовано конституційно-правові засади становлення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України, визначено їх сутність, основні ознаки та значення. Обґрунтовано пріоритетні напрямки розвитку конституційно-правового статусу парламентських комітетів і тимчасових комісій в Україні.
 • Документ
  Характеристика основних рис особистості працівника міліції 1920-х років: спроба історико-психологічної реконструкції
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.142-148, 2017) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178; Посохова, Я. С.; Posokhova, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930; ResearcherID: I-7336-2016
  Проаналізовано основні аспекти психології працівника міліції в Українській СРР у 1920-х роках. Основну увагу приділено чинникам, які впливали на формування особистості працівника міліції, зокрема подіям збройної боротьби Української революції 1917–1921 рр., соціальному походженню працівників, їх загальноосвітньому та політичному рівню, впливу національної психології, соціально-економічним умовам нової економічної політики.
 • Документ
  Гендерні особливості ресурсності поліцейських
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.216-221, 2017) Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134; Лещенко, О. С.; Leschenko, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3069-7235
  Актуальність теми пов’язана з потребою вивчення ресурсності працівників поліції обох статей. Представлено результати емпіричного вивчення гендерних особливостей психологічної ресурсності працівників поліції, серед яких виявлено такі: у групі жінок сформованими психологічними ресурсами є «робота над собою» та «любов», у групі чоловіків – «успіх». Установлено взаємозв’язки між компонентами психологічної ресурсності та факторами прийняття рішень у групах досліджуваних: чоловіки схильні до продуктивного копінгу «пильність», жінки частіше орієнтуються на копінг «уникнення».
 • Документ
  Правові засади регулювання земельних відносин в Українській Козацькій Державі (ІІ пол. XVII – XVIII ст.)
  (Право і безпека. – 2017. – № 4 (67). – С.24-29, 2017) Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018
  Підкреслено унікальність козацької системи землекористування, яка базувалася на звичаєвому праві та істотно відрізнялася як від західноєвропейських зразків, так і від російського «общинного» землекористування. Лише інкорпораційна політика царизму та повне підпорядкування українських земель самодержавству зламали наприкінці XVIII ст. своєрідну державно-правову систему часів Гетьманщини.