Право і безпека, 2009, № 5 (32)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 31
 • Документ
  До використання засобів адаптивної гіпермедіа в дистанційному навчанні
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 227 - 230, 2009) Горелов, Ю. П.; Кобзев, І. В.; Kobzev, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7182-5814; ResearcherID: I-9046-2016; Калякін, С. В.; Kalyakin, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3946-0189; ResearcherID: R-4610-2016
  Розглянуто принципи побудови і реалізації адаптивних технологій в гіпермедіа-системах дистанційного навчання. Визначено, що метою таких систем є їх персоналізація, налаштування на особливості індивідуальних користувачів. Зроблено висновок, що кожен користувач має свою власну картину та індивідуальні навігаційні можливості для роботи з документами. Рассмотрены принципы построения и реализации адаптивных технологий в гипермедиа-системах дистанционного образования. Определено, что целью этих систем является их персонализация, настройка на индивидуальных пользователей. Сделан вывод о том, что каждый пользователь имеет свою собственную картину и индивидуальные навигационные средства для работы с документами. The principles of construction and realization of the adaptive technologies in distance education hypermedia systems are researched. It is defined that the aim of these systems is their personalization and tuning on the individual users. The conclusion is made that each user has his own image and individual navigational means for the document processing.
 • Документ
  Дослідження ризику працівників міліції
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 223 - 226, 2009) Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3882-530X; Лещишин, М. В.
  Розглянуто ступінь небезпеки та ризик працівників міліції. Наведено необхідність оцінювання ризику працівників міліції під час виконання службових завдань. Рассмотрена степень опасности и риск работников милиции. Приведена необходимость оценки риска работников милиции при выполнении служебных задач. The degree of danger and risk of police officers are researched. Necessity about police officers’ risk estimation during their service tasks’ execution is given .
 • Документ
  Правові умови діяльності державного дворянського земельного банку під час революційних подій 1905-1907 рр.
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 41 - 47, 2009) Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X
  Розглянуто правове регулювання діяльності Державного дворянського земельного банку під час реалізації столипінської аграрної політики. Проаналізовано зміни, що сталися в системі контролю за державним кредитом, в умовах трансформації устоїв державної влади за представницькими принципами, а також урядові заходи, спрямовані на стабілізацію діяльності Дворянського банку під час революційних подій. Рассмотрено правове регулирование деятельности Государственного дворянского земельного банка во время реализации столыпинской аграрной политики. Проанализированы изменения, произошедшие в системе контроля за государственным кредитом, в условиях трансформации устоев государственной власти на основе представительских принципов, а также правительственные меры, направленные на стабилизацию деятельности Дворянского банка во время революционных событий. The article is devoted to the law regulation of the State noble land bank activity during the realization of Stolypins agrarian policy. We analyze changes, which have happened in the system of state credit control, in the conditions of the foundations transformation in the state power on the basis of representative principles and also governmental measures, which are aimed at the stabilization of the Noble bank activity during the revolutionary events.
 • Документ
  Становлення системи спеціальних установ органів внутрішніх справ: історико-правові аспекти
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 36 - 41, 2009) Чуйков, А. Ю.; Chuikov, A. Yu.
  Здійснено огляд історії становлення системи спеціальних установ ОВС, які детермінують учинення правопорушень у сфері охорони громадського порядку. Визначено сутність указаних спеціальних установ, запропоновано шлях вирішення проблеми використання даного терміна. Визначено їх види і розглянуто окремі фактори, які сприяли створенню системи спеціальних установ. Рассмотрена история становления системы специальных учреждений ОВД, которые детерминируют совершение правонарушений в сфере охраны общественного порядка. Определена суть указанных специальных учреждений, предложен путь решения проблемы использования данного термина. Определены их виды и рассмотрены отдельные факторы, которые способствовали созданию системы специальных учреждений. The history of special units’ system formation within internal affairs agencies which stipulate offences committing in the sphere of public order keeping is researched. The essence of mentioned special units is determined; the way of solving the problem of using this term is offered. Their species are determined and separate factors which stimulated creation of special units’ system are researched.
 • Документ
  Організаційно-штатна робота в міліції радянської України
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 33 - 36, 2009) Галкін, Д. В.; Halkin, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7247-1037
  Розглянуто питання становлення та розвитку організаційно-штатної роботи в міліції України за радянську добу. Проведено аналіз методики розрахунку штатної чисельності персоналу міліції та дотримання штатної дисципліни. Рассмотрены вопросы становления и развития организационно-штатной работы в милиции в советский период. Проведен анализ методики расчета штатной численности персонала милиции и соблюдения штатной дисциплины. The problems of organizational and staff police work formation and development during Soviet period of time are researched. Methods of staff list calculation and staff discipline maintenance are analyzed.
 • Документ
  Щодо видів інформації, яка використовується в органах прокуратури
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 132 - 136, 2009) Хомич, А. С.; Khomych, A. S.
  Досліджено види інформації, яка використовується в діяльності прокуратури. На підставі аналізу наукових точок зору, відповідних нормативно-правових актів та практики їх застосування розглянуто види інформації залежно від її правової природи. Исследованы виды информации, которая используется в деятельности прокуратуры. На основании анализа научных точек зрения, соответствующих нормативно-правовых актов и практики их применения рассмотрены виды информации в зависимости от ее правовой природы. Types of information used in the activity of prosecutor’s office are researched. On the basis of scientific opinions analysis, appropriate normative and legal acts and practice of their usage some types of information depending on its legal nature are researched.
 • Документ
  Стратегія здійснення заходів вищих навчальних закладів МВС України щодо реалізації концепції забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 116 - 118, 2009) Суботін, А. О.; Акіменко, Д. О.; Бондаренко, Я. Г.; Bondarenko, Y. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8383-6502; Рибенцева, А. В.
  Розглянуто комплекс організаційних заходів щодо розв’язання проблем безпеки та правопорядку, які виникають під час підготовки та проведення чемпіонату Європи 2012 р. з футболу та участі у цих заходах особового складу вищих навчальних закладів МВС України. Рассмотрен комплекс организационных мероприятий по решению проблем безопасности и правопорядка, которые возникают во время подготовки и проведения чемпионата Европы 2012 г. по футболу и участия в этих мероприятиях личного состава высших учебных заведений МВД Украины. The complex of organizational measures directed on solving problems of safety and law and order during the preparation and conduction of Euro 2012 championship and participation in this event of personnel of higher educational establishments within the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is researched.
 • Документ
  Сутність та особливості правоохоронної діяльності як об'єкта координаційного впливу
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 112 - 115, 2009) Собко, Ю. В.; Sobko, Yu. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8854-8537
  Схарактеризовано методологічні та правові проблеми у сфері правоохоронної діяльності. Уточнено поняття «координація», «взаємодія», «правоохоронна діяльність», «правоохоронні органи». Визначено поняття та особливості правоохоронної діяльності як об’єкта координаційного впливу. Охарактеризованы методологические и правовые проблемы в сфере правоохранительной деятельности. Уточнены понятия «координация», «взаимодействие», «правоохранительная деятельность», «правоохранительные органы». Определены понятие и особенности правоохранительной деятельности как объекта координационного влияния. Methodological and legal problems in the sphere of law enforcement activity are characterized. Notions «coordination», «cooperation», «law enforcement activity», «law enforcement agencies» are specified. The notion and peculiarities of law enforcement activity as an object of coordinating influence are determined.
 • Документ
  Правові та організаційні проблеми виконання покарань (стягнень), не пов'язаних із позбавленням волі, кримінально-виконавчою службою в Україні
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 107 - 111, 2009) Бараш, Є. Ю.; Barash, Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8402-061X
  Запропоновано шляхи вдосконалення національного законодавства з питань виконання покарань (стягнень), не пов’язаних із позбавленням волі. Визначено перелік об’єктивних та суб’єктивних проблем виконання таких покарань (стягнень), запропоновано шляхи їх вирішення. Предложены пути усовершенствования национального законодательства по вопросам исполнения наказаний (взысканий), не связанных с лишением свободы. Приведен перечень объективных и субъективных проблем исполнения таких наказаний (взысканий), предложены пути их решения. Ways of national legislation in force improvement pertaining to punishments (penalties) execution not connected with imprisonment are offered. The list of objective and subjective problems concerning these punishments (penalties) execution is given; the ways of their solution are offered.
 • Документ
  Впровадження гендерної рівності в органах внутрішніх справ України як процес інституціональних перетворень
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 185 - 190, 2009) Мороз, А. В.; Moroz, A. V.
  Розглянуто причини, що сповільнюють процес впровадження гендерної рівності в діяльність органів внутрішніх справ. Осмислено імплементацію принципу гендерної рівності з позицій неоінституціонального підходу як трансформацію соціального інституту, що дозволило авторові зробити ряд висновків і рекомендацій, які стосуються напрямів і технологій впровадження зазначених змін. Рассмотрены причины замедляющие процесс внедрения гендерного равенства в деятельность органов внутренних дел. Осмыслена имплементация принципа гендерного равенства с позиций неоинституционального подхода как трансформация социального института, что позволило автору сделать ряд выводов и рекомендаций, касающихся направлений и технологий внедрения указанных изменений. The article is devoted to the search of reasons which slow down the process of gender equality introduction into internal affairs agencies’ activity. The implementation of gender equality principle is interpreted from the position of neoinstitutional approach as transformation of social institute. And it allowed the author to draw some conclusions and make some recommendations concerning the directions and technologies of the mentioned changes introduction.
 • Документ
  Взаємозв'язок копінг-поведінки з особливостями міжособистісних відносин сиріт
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 219 - 222, 2009) Штриголь, Д. В.; Shtrygol, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7346-2677
  Розглянуто відмінності копінг-поведінки сиріт-підлітків і їх ровесників, які виховуються в сім’ї, і специфіка взаємозв’язку вираженості окремих копінг-стратегій із стилем поведінки в ситуації міжособистісної взаємодії. Показано, що сироти схожим чином реагують як на стресові ситуації, так і на звичайні ситуації міжособистісної взаємодії. Рассмотрены различия копинг-поведения сирот-подростков и их ровесников, которые воспитываются в семье и специфика взаимосвязи выраженности отдельных копинг-стратегий со стилем поведения в ситуации межличностного взаимодействия. Показано, что сироты сходным образом реагируют как на стрессовые ситуации, так и на обычные ситуации межличностного взаимодействия. Distinctions of coping-conduct between orphans-teenagers and persons of the same age brought up in family, and specific of intercommunication of coping-strategies with the style of conduct in the situation of interpersonal cooperation are researched. It is shown, that orphans in a similar way react both on stress and ordinary situations of interpersonal cooperation.
 • Документ
  Особливості особистості неповнолітніх правопорушників
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С.215 - 219, 2009) Маннапова, К. Р.; Mannapova, K. R.
  Розглянуто проблемні питання, пов’язані з особливостями особистості неповнолітнього правопорушника. Досліджено характерологічні особливості, цінності, специфіку потреб, локус контролю, які розкривають особистість неповнолітнього правопорушника. Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с особенностями личности несовершенолетних правонарушителей. Изучены характерологические особенности, ценности, специфика потребностей, локус контроля, которые раскрывают личность несовершеннолетнего правонарушителя. Problems connected with juveniles’ special features are researched. Character features, values, specificity of needs, a locus of control which open a personality of a juvenile are studied.
 • Документ
  Вплив психологічних аспектів інновацій на процеси реформування системи управління органів внутрішніх справ
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 198 - 202., 2009) Моргун, О. С.; Morgun, O. S.
  Проаналізовано сучасний стан проблеми інновацій, різноманітні підходи до розуміння психологічної сутності інновацій. Вказано на необхідність вивчення проблеми інновацій у професійній діяльності співробітників правоохоронних органів в умовах реформування системи ОВС.
 • Документ
  Міжнародно-правові стандарти конституційного права особи на недоторканність житла
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С.29 - 32., 2009) Козир, О. В.; Kozyr, O. V.
  Досліджено міжнародно-правові стандарти конституційного права особи на недоторканність житла. Встановлено, що міжнародно-правовими стандартами цього права є: 1) визнання права особи на недоторканність житла за кожним індивідом незалежно від наявності громадянства чи будь-яких інших ознак; 2) недопущення державою свавільних чи незаконних посягань стосовно права особи на недоторканність житла; 3) необхідність законодавчого захисту від свавільних чи незаконних посягань стосовно права особи на недоторканність житла.
 • Документ
  Правове становище та роль прокурора в міжнародному кримінальному судочинстві
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 25 - 29., 2009) Сироїд, Т. Л.; Syroid, T. L.
  Проаналізовано правовий статус Прокурора Міжнародного кримінального суду відповідно до положень Римського статуту 1998 р. та інших нормативно-правових актів Суду. Акцентовано увагу на ролі Прокурора в утвердженні правосуддя і невідворотності покарання за скоєння тяжких міжнародних злочинів, віднесених до юрисдикції Суду. Проанализирован правовой статус Прокурора Международного уголовного суда в соответствии с положениями Римского статута 1998 г. и других нормативно-правовых актов Суда. Акцентировано внимание на роли Прокурора в утверждении правосудия и неотвратимости наказания за совершение тяжких международных преступлений, отнесенных к юрисдикции Суда. Legal status of the Prosecutor of the International Criminal Court in accordance with provisions of the Rome Statute dated from 1998 and other legal acts of the Court is analyzed. Attention is paid to the role of the Prosecutor in promoting justice and inevitability of punishment for committing grave international crimes under the jurisdiction of the Court.
 • Документ
  Проблеми визначення системи правоохоронних органів
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С.154 - 158., 2009) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016
  Досліджено національне законодавство, яке закріплює систему правоохоронних органів, та погляди науковців з цього приводу. Запропоновано власне бачення системи правоохоронних органів. Исследовано национальное законодательство, закрепляющее систему правоохранительных органов, и взгляды ученых по этому поводу. Предложено собственное видение системы правоохранительных органов. National legislation establishing law enforcement agencies’ system and scientists’ point of views in this field are researched. The author’s own point of view on law enforcement agencies’ system is offered.
 • Документ
  Основи правового регулювання державного контролю у галузі зв'язку
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 48 - 52, 2009) Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464
  Розглянуто питання правового регулювання державного контролю у галузі зв’язку. Опрацьовано основну нормативну базу, що регулює державний нагляд та контроль у галузі зв’язку, подано її загальну характеристику та вказано на певні суперечності норм, що містяться в нормативно-правових актах. Рассмотрены вопросы правового регулирования государственного контроля в сфере связи. Исследована основная нормативная база, которая регулирует государственный надзор и контроль в сфере связи, дана ее общая характеристика и акцентировано внимание на некоторых противоречиях норм, которые содержатся в нормативно-правовых актах. Problems of state control legal regulation in the sphere of connection are considered. The main normative base regulating state supervision and control in the sphere of connection is researched; its general characteristic is given. Special attention was paid to some collisions of norms contained in normative and legal acts.
 • Документ
  Про криміналістичну класифікацію торгівлі людьми
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С.150 -153., 2009) Фролова, І. В.; Frolova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4986-8313
  Досліджено проблему криміналістичної класифікації торгівлі людьми. Як критерій класифікації визначено вид експлуатації потерпілої особи та її соціально-демографічну характеристику. Исследована проблема криминалистической классификации торговли людьми. В качестве критерия классификации определены вид эксплуатации потерпевшего лица и его социально-демографическая характеристика. The problem of forensic classification of human trafficking is researched. The criterion for classification is the kind of victim’s exploitation and his/her social and demographic characteristic.
 • Документ
  Встановлення і превенція симуляції обвинуваченим як способів протидії здійсненню досудового слідства
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С.146 - 149., 2009) Бурбело, Б. А.; Burbelo, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1071-1338
  Здійснено аналіз поняття «симуляція» та її видів. Розглянуто мотив і мету застосування симуляції обвинуваченим. Визначено необхідні знання, якими повинні професійно володіти слідчі, прокурори, судді для вирішення питань, пов’язаних із виявленням симулянтів. Проведен анализ понятия «симуляция» и ее видов. Рассмотрены мотив и цель применения симуляции обвиняемым. Определены необходимые знания, которыми должны профессионально владеть следователи, прокуроры, судьи для решения вопросов, связанных с выявлением симулянтов. The notion «simulation» and its species are analyzed. The motive and goal of simulation usage by accused are determined. Necessary knowledge which investigators, prosecuting attorneys, judges must professionally have to solve problems connected with simulators’ detection is defined.
 • Документ
  Причини та умови, що сприяють учиненню економічних злочинів
  (Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 141 - 146., 2009) Пчеліна, О. В.
  Розглянуто поняття причин та умов, що сприяють учиненню злочину, із зазначенням ролі їх встановлення для процесу розслідування кримінальної справи. Вказано на необхідність включення криміногенних факторів до предмета доказування. З’ясовано причини та умови, що сприяють вчиненню економічних злочинів. Рассмотрено понятие причин и условий, способствующих совершению преступления, с указанием роли их установления для процесса расследования уголовного дела. Указана необходимость включения криминогенных факторов к предмету доказывания. Рассмотрены причины и условия, способствующие совершению экономических преступлений. The notion of reasons and conditions assisting committing of crimes with establishment of their role for the process of criminal case investigation is researched. Necessity of including criminogenic factors to the subject of proof is pointed out. Reasons and conditions assisting committing of economical crimes are researched.