Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2013, № 5

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: Золота миля, 2013. - № 5. - 252 с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Злочинна поведінка: норма, аномалія чи патологія?
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 6-12, 2013) Бандурка, О. М.; Литвинов, О. М.; Bandurka, O. M.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517
  Статтю присвячено аналізові основних поглядів і наукових позицій на категорію «злочинна поведінка». Зосереджено увагу на міждисциплінарному характері проблеми. Обґрунтовано подальші напрями наукового пошуку.
 • Документ
  Кримінально-правова характеристика кваліфікуючих ознак фальсифікації лікарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 27-33, 2013) Байлов, А. В.; Bailov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915
  Представлена кримінально-правова характеристика обтяжуючих ознак злочину, передбаченого статтею 321-1 Кримінального кодексу України, визначено недоліки чинного кримінального законодавства у правозастосовній діяльності щодо кваліфікації дій, пов’язаних із фальсифікацією лікарських засобів або обігом фальсифікованих лікарських засобів, запропоновано відповідні зміни до чинного Кримінального кодексу України.
 • Документ
  Соціально-правова обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 186-193, 2013) Безпала, Я. С.
  У статті розглядаються окремі проблеми кримінально-правової охорони законної професійної діяльності журналістів. Проведено аналіз правових та соціальних передумов встановлення кримінальної відповідальності за перешкоджання представникам ЗМІ.
 • Документ
  Проституція: юридичний та соціально-психологічний аспекти
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 194-199, 2013) Бондаренко, Л. О.; Bondarenko, L. O.
  У статті проаналізовано українське законодавство відносно основних підходів до вирішення проблем секс-індустрії на правовому рівні. Висвітлено причини проституції, напрями подолання проблем, пов’язаних із залученням неповнолітніх до проституції.
 • Документ
  Особливості кваліфікації злочинів у сфері використання ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 34-42, 2013) Васильєв, А. А.; Пашнєв, Д. В.; Vasiliev, A. A.; Pashnev, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8693-3802
  В статті визначено особливості кримінально-правової характеристики злочинів у сфері використання ЕОМ (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Розроблено окремі правила кваліфікації комп’ютерних злочинів.
 • Документ
  Історичний аспект становлення кримінальної відповідальності за перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 43-53, 2013) Володавська, О. С.; Volodavska, O. S.
  В статті розглянуто історичний шлях виникнення кримінальної відповідальності за перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Проаналізовано історичний досвід запобігання цьому злочину в різні часи.
 • Документ
  Регламентація кримінальної відповідальності за посягання на життя працівника правоохоронного органу за законодавством зарубіжних країн
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 13-20, 2013) Гуренко, Д. Ю.; Gurenko, D. Y.
  Розглянуто питання щодо загальної характеристики законодавства зарубіжних країн, присвяченого забезпеченню кримінально-правової охорони життя працівника правоохоронного органу.
 • Документ
  Про передумови розвитку Кримінального права України при його взаємодії з міжнародно-правовою системою
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 21-26, 2013) Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.
  У роботі висвітлюються деякі соціальні, правові й політичні чинники, які зумовили необхідність взаємодії кримінального права України з міжнародною правовою системою.
 • Документ
  Особливості застосування певних видів покарань щодо неповнолітніх за кримінальним законодавством України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 54-60, 2013) Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.
  Проведено аналіз видів покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітніх та особливості їх призначення. Встановлено, що перелік покарань, що застосовуються до неповнолітнього, по відношенню до осіб, які досягли повноліття, суттєво обмежений. Таким чином простежується негативна тенденція, відповідно до якої позбавлення волі на певний строк – найтяжчий вид покарання, серед тих, які можуть бути застосовані до неповнолітніх злочинців призначається судами в декілька раз більше, ніж інші види покарань. Вікові особливості неповнолітніх, специфіка вчиняємих ними злочинів свідчать про необхідність розробки таких заходів покарання, в яких акценти зміщуються з каральних на виховні та попереджувальні аспекти.
 • Документ
  Загальні фактори відтворення фонових для злочинності явищ в Україні
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 110-117, 2013) Назаренко, Д. О.; Nazarenko, D. O.
  Статтю присвячено аналізові загальної проблематики детермінації фонових для злочинності явищ, а також окремих факторів їх відтворення в контексті ситуації в сучасній Україні.
 • Документ
  Організація розслідування злочинів у системі криміналістики
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 160-167, 2013) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Проаналізовано існуючі на сучасному етапі розвитку науки криміналістики погляди на організацію розслідування злочинів; виділено підходи до визначення місця організації розслідування злочинів у системі криміналістики; надано авторське бачення визначення місця організації розслідування злочинів у системі криміналістики.
 • Документ
  Політико-кримінологічний аналіз проявів безструктурного соціального управління
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 118-127, 2013) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Стаття присвячена дослідженню політико-кримінологічних проблем безструктурного соціального управління. Надається узагальнена характеристика механізму безструктурного управління, визначаються засади його функціонування. Здійснюється кримінологічний аналіз окремих політично зумовлених проявів безструктурного соціального управління інформаційного та економічного характеру.
 • Документ
  До проблеми виконання покарання у виді штрафу
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 168-172, 2013) Северин, О. О.
  Статтю присвячено дослідженню питань щодо порядку виконання покарання у виді штрафу, основних проблем, що виникли у зв'язку з прийняттям нової редакції ст. 26 Кримінально-виконавчого кодексу України; запропоновано шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Проблеми формування криміналістичної характеристики окремих видів і груп злочинів
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 173-180, 2013) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013
  У статті здійснено аналіз наукових підходів щодо визначення сутності криміналістичної характеристики злочинів. Звернуто увагу на необхідності виокремлення єдиного поняття криміналістичної характеристики певного виду або групи злочинів. Проаналізовано проблеми формування криміналістичних характеристик у вигляді систем узагальнених даних про типові ознаки злочинів із відображенням закономірних зв’язків статистичного характеру між елементами. Підкреслено значення вказаної наукової категорії у побудові методичних рекомендацій з досудового розслідування.
 • Документ
  Неповнолітня злочинність: сучасний стан та напрямки профілактики
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 133-140, 2013) Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335
  Розглянуто окремі показники неповнолітньої злочинності, визначено найбільш ефективні напрямки профілактики неповнолітній злочинності на різних рівнях, а саме – загальносоціальному, спеціально-кримінологічному та індивідуальному.
 • Документ
  Характеристика суспільно небезпечного діяння у вигляді безгосподарського використання земель
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 61-70, 2013) Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349
  У даній статті розкривається, що по-перше, суспільно небезпечне діяння, передбачене ст. 254 КК, може мати як форму дії, так і форму бездіяльності при недобросовісному здійсненні господарської діяльності, по-друге, факультативні ознаки об’єктивної сторони, які відносяться до суспільно небезпечного діяння у вигляді безгосподарського використання земель, хоч і мають важливе значення для її з’ясування, все ж таки на кваліфікацію не впливають, тобто не є обов’язковими.
 • Документ
  Норма про кримінальну відповідальність за незаконне проведення аборту: історико-правовий аналіз
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 71-76., 2013) Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388
  У статті досліджено історію виникнення та розвитку проблеми абортів, а також особливості кримінальної відповідальності та кваліфікації за незаконне проведення абортів в деяких країнах. Детально проведено аналіз законодавства Української РСР щодо абортів.
 • Документ
  Психологічні характеристики віктимної особистості
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 181-185, 2013) Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134
  Віктимність проявляється у різних сферах життєдіяльності людини, особливо в кримінальних, екстремальних та складних ситуаціях. В статті розглянуто психологічні особливості осіб з різним типом віктимності, наведені результати дослідження їх стійких рис.
 • Документ
  Способи вчинення дітовбивства та розмежування умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК) та залишення в небезпеці, вчинене матір’ю стосовно новонародженої дитини (ч. 2 ст.135 КК України)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 77-84, 2013) Шевченко, О. В.; Shevchenko, O. V.
  У статті розглянуто способи дітовбивства. Автор пропонує удосконалити класифікацію способів активного дітовбивства шляхом доповнення її. Відстоюється позиція, що умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини дійсно може бути вчинене шляхом змішаної бездіяльності. Дається розмежування дітовбивства (117 КК) та залишення в небезпеці, вчинене матір’ю стосовно новонародженої дитини (ч. 2 ст. 135 КК) за об’єктивним та суб’єктивним ознаками складу злочину.
 • Документ
  Кримінальна відповідальність – дійовий засіб охорони довкілля
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 85-92, 2013) Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869
  У статті розглянуто підстави кримінальної відповідальності за суспільно небезпечні посягання проти довкілля. Доведено необхідність посилення кримінально-правового впливу на злочинні посягання проти довкілля.
Сайт видання: http://www.visnikkau.org/