Автореферати дисертацій (Abstracts of Thesis). УДК 35(043.3)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 104
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус працівників ветеринарної міліції : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009) Василенко, В. М.; Vasylenko, V. M.; Джагупов, Г. В. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено аналізу теоретичних засад, механізму правового регулювання адміністративно-правового статусу працівників ветеринарної міліції. У роботі досліджуються місце ветеринарної міліції в системі підрозділів ОВС, які виконують адміністративну функцію. З’ясовуються основні види, форми та методи адміністративної діяльності ветеринарної міліції. Досліджується структура адміністративно-правового статусу працівників ветеринарної міліції та подається характеристика його особливостей. Здійснюється аналіз та дається загальна характеристика елементів адміністративно-правового статусу працівників ветеринарної міліції. Аналізуються основні повноваження працівників ветеринарної міліції. Розглядаються основні положення юридичної відповідальності працівників ветеринарної міліції, зокрема, таких видів як дисциплінарна та адміністративна відповідальність. Обґрунтовуються пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства з метою вдосконалення правового регулювання адміністративно-правового статусу працівників ветеринарної міліції.
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус керівника районного відділу ОВС України : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015) Корнєєв, В. В.; Kornieiev, V. V.; Безпалова, О. І. - науковий керівник
  Дисертація присвячена розгляду особливостей адміністративноправового статусу керівника районного відділу органів внутрішніх справ України. Визначаються поняття та види керівників органів внутрішніх справ, уточнюються їх значення та місце в системі ОВС України. Узагальнюються особисті якості керівника районного відділу ОВС України. Розмежовуються правовідносини, які виникають за участю керівника районного відділу в системі ОВС України. Визначаються особливості адміністративного законодавства в системі правового регулювання діяльності керівника районного відділу органів внутрішніх справ. Визначаються елементи адміністративно-правового статусу керівника районного відділу ОВС України. Формулюються пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення адміністративного законодавства, яке регламентує правовий статус керівника районного відділу органів внутрішніх справ України.
 • Документ
  Організаційно-штатна робота в органах внутрішніх справ України: адміністративно-правові засади становлення та розвитку : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013) Микитась, А. В.; Mykytas, A. V.; Безпалова, О. І. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено аналізу сутності та особливостей адміністративно-правових засад організаційно-штатної роботи в органах внутрішніх справ. Здійснено теоретико-методологічну характеристику органів внутрішніх справ як суб’єктів та об’єктів організаційно-штатної роботи. З’ясовано принципи та значення організаційно-штатної роботи в органах внутрішніх справ. Охарактеризовано правове регулювання даного виду управлінської діяльності та визначено місце в ньому норм адміністративного законодавства. Визначено порядок створення, реорганізації та ліквідації органів і підрозділів внутрішніх справ, затвердження штатів і внесення змін до них. Розглянуто порядок розподілу штатної чисельності, навантаження та повноважень між органами і підрозділами внутрішніх справ. З’ясовано особливості інформаційно-аналітичної та контрольнонаглядової діяльності організаційно-штатних підрозділів органів внутрішніх справ. Запропоновано шляхи удосконалення адміністративно-правового забезпечення організаційно-штатної роботи в органах внутрішніх справ України.
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус керівника органу Національної поліції як суб’єкта забезпечення дисципліни та законності : автореф. дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Король, О. В.; Korol, O. V.; Яценко, В. П. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правового статусу керівника органу Національної поліції як суб’єкта забезпечення дисципліни та законності, а також розробленню концептуальних засад, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення норм чинного адміністративного законодавства у даній сфері. Розкрито методологічні засади забезпечення дисципліни та законності в Національній поліції. Визначено зміст та структуру адміністративно-правового статусу керівника органу Національної поліції як суб’єкта забезпечення дисципліни та законності. На основі узагальнення зарубіжного досвіду відповідної діяльності керівників поліції надано пропозиції щодо удосконалення цього статусу, розвитку адміністративного законодавства, яке його регулює.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади управління матеріальним забезпеченням в органах внутрішніх справ України : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013) Зінов, П. І.; Zinov, P. I.; Бандурка, О. М. - науковий керівник
  У дисертації визначено правовий зміст матеріального забезпечення органів внутрішніх справ як об’єкту управління, встановлено поняття та охарактеризовано особливості управління матеріальним забезпеченням органів внутрішніх справ. Окреслено основні аспекти нормативно-правового регулювання управління матеріальним забезпеченням органів внутрішніх справ, проведено класифікацію видів суб’єктів управління матеріальним забезпеченням в органах внутрішніх справ України та охарактеризовано основні напрямки їх діяльності. Визначено мету та систематизовано принципи утворення і діяльності підрозділів матеріального забезпечення органів внутрішніх справ України. Узагальнено завдання та функції підрозділів матеріального забезпечення органів внутрішніх справ, уточнено повноваження та відповідальність підрозділів матеріального забезпечення органів внутрішніх справ України. Встановлено актуальні шляхи розвитку системи суб’єктів управління матеріальним забезпеченням в органах внутрішніх справ та їх правового статусу, сформулювати пропозиції теоретичного та практичного характеру, спрямовані на удосконалення правових засад використання спонсорської та благодійної допомоги інших суб’єктів господарювання в матеріальному забезпеченні органів внутрішніх справ. Окреслено теоретичні та нормативно-правові аспекти використання органами внутрішніх справ коштів від власної фінансово-господарської діяльності для покращення матеріального забезпечення.
 • Документ
  Адміністративно-правове забезпечення діяльності органів поліції України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки : автореферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Рудой, К. М.; Rudoi, K. M.; Бандурка, О. М. - науковий консультант
  Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових та організаційних засад забезпечення діяльності органів поліції України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Визначено методологію адміністративно-правового забезпечення діяльності поліції України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки як сукупність загальнонаукових методів і принципів, вимог, критеріїв наукового пізнання міжнародної безпеки як соціального явища, методологічних особливостей досліджень адміністративно-правового забезпечення в сфері правових наук, методологічних і методичних положень, методів, способів пізнання, притаманних діяльності Національної поліції України у протидії міжнародній злочинності і правоохоронній діяльності. В дисертації загалом розглянуті проблеми адміністративноправового забезпечення діяльності органів поліції України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Проаналізовані міжнародні правові акти і національне законодавство, яке регламентує міжнародну миротворчу діяльність і роль та місце поліції в такій діяльності, розглянуті компетенція та повноваження суб’єктів адміністративно-правового забезпечення діяльності поліції України в миротворчих операціях, запропоновані шляхи удосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності органів поліції в операціях з підтримання миру і безпеки, включаючи використання міжнародного досвіду.
 • Документ
  Принцип законності в діяльності Державного бюро розслідувань України: сутність і значення
  (Організаційно-правове забезпечення національної безпеки в умовах воєнного стану: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 7 лип. 2023 р.). – Кропивницький: ДонДУВС, 2023. – С. 194-197, 2023) Макаренко, М.; Makarenko, M.
  Підкреслено, що законність в діяльності органів та посадових осіб Державного бюро розслідувань України характеризується дуалізмом: з одного боку ДБР України та його працівники повинні виконувати поставлені завдання у межах і на підставі норм чинного законодавства, не порушуючи права, свободи, інтереси громадян, інших осіб і процедурні аспекти, а з іншого – працівники повинні неухильно дотримуватись правових актів, що регламентують їх професійну діяльності, в тому числі організаційно-розпорядчих актів і правил професійної етики, які спрямовані на доброчесне виконання співробітниками своїх обов’язків і недопущення вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.
 • Публікація
  Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ : автореферат дисертації
  (Київ, 2009) Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; Гусаров, С. Н.; Сергій Гусаров; Білоус, В. Т. - науковий консультант
  У дисертації здійснено комплексне дослідження адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадської безпеки та охорони громадського порядку. На основі аналізу зовнішньої та внутрішньої компетенції ОВС щодо адміністративноюрисдикційної діяльності запропоновано заходи з удосконалення зовнішніх актів юрисдикційного впливу в галузі застосування норм адміністративного права, а також адміністративно-правового механізму реалізації юрисдикційних повноважень. На основі позитивного світового досвіду надання адміністративних послуг населенню у процесі здійснення юрисдикційної діяльності розроблено нові теоретичні та практичні підходи до структурної будови системи МВС України, які б дозволили забезпечити громадський порядок в Україні на рівні світових стандартів, з урахуванням проведення на її території чемпіонату з футболу «Євро–2012». Крім того, запропоновано авторські законопроекти з питань юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ, частина з яких прийнята Верховною Радою України і набрала чинності.
 • Документ
  Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного інспектора міліції : автореф. дис.
  (Харків, 2005) Панов, І. О.; Panov, I. O.; Панов, И. А.; Комзюк, А. Т. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено визначенню сутності, підстав та процедур адміністративноюрисдикційної діяльності дільничного інспектора міліції, а також шляхів її удосконалення. Досліджено поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності як складової адміністративної діяльності дільничного інспектора міліції, розкрито роль останнього як носія функцій та повноважень міліції, охарактеризовано підстави, зміст та процедури адміністративноюрисдикційної діяльності дільничного інспектора міліції, визначено напрямки удосконалення її правового регулювання та практичного здійснення. Сформульовано ряд конкретних пропозиції щодо внесення змін і доповнень до КпАП України.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних інспекторів міліції щодо охорони державного кордону : автореф. дис.
  (Харків, 2012) Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Джафарова, М. В. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено дослідженню сутності, принципів та форм взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних інспекторів міліції щодо охорони державного кордону. Розглянута поняття державного кордону та його ознаки як об’єкта адміністративно-правового регулювання взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України з дільничними інспекторами міліції. Проаналізовано повноваження дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних інспекторів міліції як суб’єктів взаємодії щодо охорони державного кордону. Розкрито принципи та форми взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби і дільничних інспекторів міліції щодо охорони державного кордону. Охарактеризовано порядок організації та здійснення інформаційної, функціональної, організаційної взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних інспекторів міліції, визначено основні напрямки їх удосконалення.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади забезпечення особистої безпеки поліцейського в екстремальних умовах : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0366-7217; Шатрава, С. О. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових засад забезпечення особистої безпеки поліцейського в екстремальних умовах. Визначено поняття, зміст та адміністративно-правові засади забезпечення особистої безпеки поліцейського в екстремальних умовах. Сформульовано визначення екстремальних умов під час виконання повноважень поліцейськими та їх вплив на забезпечення особистої безпеки. Окреслено правове регулювання та принципи забезпечення особистої безпеки поліцейського в екстремальних умовах. Особливу увагу приділено розкриттю особливостей забезпечення особистої безпеки поліцейського в екстремальних умовах. Проаналізовано зарубіжний досвід забезпечення особистої безпеки поліцейського в екстремальних умовах. Обґрунтовано науково-теоретичні висновки та практичні пропозиції, спрямовані на удосконалення адміністративно-правового регулювання забезпечення особистої безпеки поліцейського в екстремальних умовах.
 • Документ
  Адміністративно-правове забезпечення професійної підготовки поліцейських в Україні : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Потопальський, А. В.; Potopalskyi, A. V.; Потопальский, А. В.; Попович, Є. М. - науковий керівник
  У дисертації наводиться теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності та розкритті особливостей адміністративно-правового забезпечення професійної підготовки поліцейських в Україні та окресленні напрямків удосконалення відповідного законодавства. Визначається поняття та окреслюються особливості професійної підготовки поліцейських як об’єкта адміністративно-правового регулювання. Визначаються види професійної підготовки поліцейських в Україні. Розкривається сутність правового регулювання професійної підготовки поліцейських в Україні та визначається місце в ньому адміністративно-правових норм. З’ясовується система суб’єктів адміністративно-правового забезпечення професійної підготовки поліцейських в Україні. Узагальнюється зарубіжний досвід правового забезпечення професійної підготовки поліцейських та визначаються можливості його використання в Україні. Визначаються шляхи удосконалення адміністративних процедур та організаційних засад професійної підготовки поліцейських в Україні. З’ясовуються сутність та значення оцінювання ефективності організаційно-правового забезпечення професійної підготовки поліцейських в Україні.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади діяльності Національної поліції України щодо запобігання та протидії наркоманії на регіональному рівні : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Галюк, А. В.; Haliuk, A. V.; Сокуренко, В. В. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових засад діяльності Національної поліції України щодо запобігання та протидії наркоманії на регіональному рівні. Визначено сутність діяльності щодо запобігання та протидії наркоманії на регіональному рівні як об’єкта адміністративно-правового регулювання. З’ясовано місце органів поліції в системі суб’єктів запобігання та протидії наркоманії на регіональному рівні. Розкрито правові засади діяльності органів поліції щодо запобігання та протидії наркоманії на регіональному рівні та з’ясовано місце серед них норм адміністративного законодавства. Окреслено зміст превентивної діяльності територіальних органів поліції у сфері упорядкування обігу наркотичних засобів. Охарактеризовано особливості розгляду територіальними органами поліції справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з незаконним виробництвом, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням наркотичних засобів або психотропних речовин. Опрацьовано напрями взаємодії територіальних органів поліції з іншими суб’єктами. Узагальнено зарубіжний досвід діяльності поліції щодо запобігання та протидії наркоманії на регіональному рівні. Розроблено пропозиції щодо розвитку адміністративного законодавства в частині упорядкування діяльності поліції щодо запобігання та протидії наркоманії на регіональному рівні.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади діяльності поліції Грузії, країн Балтії та України: порівняльний аналіз : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Чумак, В. В.; Chumak, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Клочко, А. М. - науковий консультант
  Дисертацію присвячено визначенню сутності й особливостей адміністративно-правових засад діяльності поліції Грузії та країн Балтії. Уточнено поняття поліцейської діяльності, адміністративної діяльності поліції. Визначено основні європейські принципи діяльності поліції. Охарактеризовано завдання, функції та правові засади діяльності грузинської, латвійської, литовської та естонської поліції. Узагальнено сучасні форми та методи діяльності поліції Грузії та країн Балтії. Розглянуто новітні концепції поліцейського права у сучасних країнах та надано їм характеристику. Визначено організаційне та правове забезпечення функціонування поліції Грузії та країн Балтії, що є основою формування національної поліцейської системи Грузії та країн Балтії. Зазначено сучасний адміністративно-правовий статус поліції у Грузії та країнах Балтії, на основі чого було сформульовано адміністративну правосуб’єктність поліції як суб’єкта державної правоохорони та визначено принципи здійснення адміністративної діяльності. Проаналізовано адміністративно-правові засади превентивної та інтервенційної діяльності поліції Грузії та країн Балтії, що включають у себе роз’яснювально-профілактичну діяльність дільничних інспекторів і соціальне управління. Окреслено правові стандарти реалізації дільничним інспектором функції офіцера першого контакту (на прикладі естонської поліції). Розкрито сутність застосування примусових заходів поліцією Грузії та країн Балтії, а також підстави їх застосування. Проаналізовано адміністративно-правові засади кадрового забезпечення поліції Грузії та країн Балтії з урахуванням специфіки державно-службових відносин. Надано пропозиції щодо впровадження досвіду організації та діяльності поліції Грузії та країн Балтії в умовах реформування системи Міністерства внутрішніх справ України.
 • Документ
  Адміністративно-правове забезпечення взаємодії та координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні в Україні : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Русецький, А. А.; Rusetskyi, A. A.; Русецкий, А. А.; Клюєв, О. М. - науковий консультант
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, яка полягає у визначенні сутності та особливостей адміністративно-правового забезпечення взаємодії та координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні в Україні. Здійснюється історико-правовий аналіз взаємодії та координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні. Узагальнюється зарубіжний досвід організації взаємодії та координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні та пропонуються можливості його використання в Україні.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади здійснення підрозділами Національної поліції України ювенальної превенції : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Іщенко, І. В.; Ishchenko, I. V.; Ищенко, И. В.; Джафарова, О. В. - науковий керівник
  Робота присвячена комплексному дослідженню питань адміністративно-правових засад здійснення підрозділами Національної поліції України ювенальної превенції. Вперше пропонується розглядати ювенальну превенцію як нову парадигму комплексної діяльності уповноважених суб’єктів, яку раніше становили окремі напрями ювенальної політики держави (профілактика правопорушень неповнолітніх, захист інтересів та прав дітей, запобігання дитячій бездоглядності, жорстокого поводження з дитиною тощо). Встановлено, що ювенальна превенція (у широкому сенсі) – це врегульована нормами права комплексна система соціальних, економічних, виховних, психологічних та правових заходів впливу певного кола уповноважених суб’єктів (органів публічного адміністрування) на суспільство, родину, окремих фізичних та юридичних осіб з метою усунення факторів, що детермінують девіантну поведінку дітей у будь-яких її негативних проявах. Основну увагу зосереджено на повноваженнях одного з основних суб’єктів ювенальної превенції – Національної поліції. Проаналізовано завдання та повноваження поліції у цій сфері правовідносин. Аргументовано думку про те, що чинне адміністративне законодавство України у сфері регулювання діяльності суб’єктів ювенальної превенції потребує покращення, у зв’язку з чим підготовлено проект Закону України «Про ювенальну превенцію», а також низка змін та доповнень до інших законодавчих актів. На основі аналізу нормативно-правового регулювання ювенальної превенції в Україні та досвіду провідних країнах Європи і Північної Америки окреслені напрями удосконалення діяльності Національної поліції в нашій державі у зазначеній сфері.
 • Документ
  Правовий статус поліції країн континентальної правової сім'ї (загальнотеоретична характеристика на матеріалах Франції, Німеччини, Польщі) : автореф. дис.
  (Харків, 2009) Передерій, О. С.; Perederii, O. S.; Передерий, А. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4898-876X; Шульга, А.М. - науковий керівник
  Дисертація є комплексним науковим дослідженням, присвяченим загальнотеоретичній характеристиці одного з елементів правової системи країн континентальної правової сім'ї — інституту поліції. Використовуючи таку категорію загальнотеоретичної юриспруденції як «правовий статус», обґрунтовано авторське визначення правового статусу поліції країн континентальної правової сім'ї, а також досліджені основні структурні елементи правового статусу данного органу в таких розвинених державах європейського співтовариства як Франція, Німеччина, Польща. Розкриваючи історію становлення поліції як органу виконавчої влади, що виконує правоохоронну функцію держави, досліджується його місце і роль у функціонуванні державного апарату Франції, Німеччини, Польщі. Автором проведений ґрунтовний аналіз положень найважливіших міжнародних і міждержавних (діють в межах Європейського Союзу) нормативних актів, котрі регулюють діяльність поліції країн континентальної правової сім'ї. На основі вивченого національного законодавства Франції, Німеччини, Польщі досліджено організаційно-функціональну побудову системи органів поліції у обраних зарубіжних державах. Шляхом аналізу вивченого зарубіжного законодавства досліджена компетенція французької, німецької і польської поліції, визначені гарантії її реалізації, встановлені існуючі законодавчі обмеження окремих прав поліцейських Франції, Німеччини, Польщі, висвітлені особливості їх юридичної відповідальності. За результатами проведеного дослідження запропоновано внести зміни в українське національне законодавство з метою вдосконалення правового статусу міліції України задля підвищення ефективності її діяльності.
 • Документ
  Організаційно-правові засади діяльності органів державної безпеки УРСР у період Другої Світової війни : автореф. дис.
  (Харків, 2018) Бадахов, Ю. Н.; Badakhov, Yu. N.; Шевченко, А. Є. - науковий керівник
  У дисертації комплексно вирішується важлива наукова проблема, пов’язана з нормативно-правовим регулюванням та організаційно-кадровим забезпеченням діяльності органів державної безпеки на території Української РСР в роки Другої світової війни. Аналізується специфіка субординації в управлінській вертикалі, де спецслужби відігравали роль слухняного виконавця волі партійного центру; особливості формування правового поля, в якому вони функціонували, а також мотиваційні чинники, що обумовлювали ті чи інші рішення керівництва СРСР, спрямовані на вдосконалення побудови органів державної безпеки та результативне виконання поставлених перед ними завдань. Простежуються зміни в конструюванні органів держбезпеки, що знайшли вияв у кількаразовій реорганізації Наркоматів державної безпеки і внутрішніх справ; лінії дублювання і накладання їхніх повноважень. Розкриваються підходи вирішення проблеми кадрів шляхом мобілізації працівників та їх підготовки у навчальних закладі на курсах. Характеризуються завдання і компетенція підрозділів НКВС і НКДБ, на які покладалося забезпечення безпеки у різних секторах: політичному, військовому, економічному, правоохоронному, а також організації розвідки і контррозвідки, збереження державної таємниці та інші. Висвітлюються організаційні та нормативно-правові аспекти репресивної діяльності органів держбезпеки у завершальний період війни, зокрема стосовно колаборантів, українського національно-визвольного руху тощо.
 • Документ
  Адміністративно-правове забезпечення фінансової безпеки банків України : автореф. дис.
  (Харків, 2017) Надьон, О. В.; Nadion, O. V.; Наден, Е. В.; Зозуля, І. В. - науковий керівник
  У роботі системно досліджено теоретичні засади адміністративно-правового забезпечення фінансової безпеки банків України. Розглянуті поняття та структура забезпечення фінансової безпеки банків; з’ясовані особливості фінансової безпеки банків: правова природа та складові; встановлені відносини із забезпечення фінансової безпеки банків як складової предмета адміністративного права. Досліджені суб’єкти забезпечення фінансової безпеки банків України; визначені повноваження суб’єктів загальної компетенції щодо забезпечення фінансової безпеки банків та встановлені функції суб’єктів спеціальної компетенції щодо забезпечення фінансової безпеки банків; з’ясовані особливості Національного банку України як основного регулятора фінансової безпеки банків. Досліджено шляхи удосконалення адміністративно-правового забезпечення фінансової безпеки вітчизняної банківської системи. Розглянуто принципи оптимізації взаємодії та координації діяльності органів державної влади та Національного банка України у сфері фінансової безпеки банків;, охарактеризовані особливості організації фінансової безпеки банків в умовах проведення антитерористичної операції та визначені принципи управління проблемними активами в банківській системі України.
 • Документ
  Адміністративно-правові основи організації та діяльності Пенсійного фонду України : автореф. дис.
  (Харків, 2017) Кравченко, І. О.; Kravchenko, I. O.; Кравченко, И. А.; Подоляка, А. М. - науковий консультант
  Дисертацію присвячено комплексному аналізу актуальних теоретико-методологічних, нормативно-правових і практичних аспектів організації та діяльності Пенсійного фонду України. Охарактеризовано становлення та розвиток Пенсійного фонду з позицій нормативно-правового регулювання його діяльності на різних етапах розвитку держави. Розкрито основне призначення діяльності Пенсійного фонду України. Визначено правові засади діяльності Пенсійного фонду України. Окреслено принципи його діяльності. Надано загальну характеристику організації діяльності Пенсійного фонду України. З’ясовано особливості координації діяльності Пенсійного фонду України. Розкрито сутність кадрового забезпечення Пенсійного фонду України. Опрацьовано пропозиції та рекомендації щодо напрямків удосконалення його діяльності.