Дисертації (Thesis). УДК 34(043.5)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Принцип правового забезпечення найкращих інтересів дитини в сучасному праві: теоретико-правові засади : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Томляк, Т. С.; Tomliak, T. S.; Невзоров, І. Л. - науковий керівник
  Дисертаційне дослідження є кваліфікаційною науковою працею, в якій вперше репрезентовано цілісну наукову концепцію, що розкриває зміст та особливості принципу правового забезпечення найкращих інтересів дитини в сучасному праві, його місце та значення серед принципів права України.
 • Публікація
  Функція надання послуг населенню органами внутрішніх справ України: теоретико-правовий аспект : дисертація
  (Харків, 2010) Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Крицак, И. В.; Іван Кріцак; Волошенюк, О. В. - науковий керівник
  Дисертаційне дослідження містить комплексний теоретично-правовий аналіз реалізації функції надання послуг населенню органами внутрішніх справ України. У роботі розкрито природу функції надання послуг в умовах розвитку соціальної держави та громадянського суспільства, з’ясовано її співвідношення з іншими функціями органів внутрішніх справ, зокрема – з правоохоронною функцією. Досліджено міжнародний досвід впровадження функції надання послуг в діяльність поліції на загальноцивілізаційному (стратегічному) рівні, рівні базових моделей поліціювання та рівні окремих проектів і програм реалізації функції надання поліцією послуг населенню. Проаналізовано принципи та напрями реалізації функції надання послуг населенню органами внутрішніх справ. Узагальнено та систематизовано нормативно-правові засади здійснення соціального обслуговування міліцією України, внесено пропозиції щодо вдосконалення його нормативного регулювання. Розглянуто сучасні проблеми підвищення ефективності функціонування органів внутрішніх справ у сфері надання послуг населенню.
 • Документ
  Теоретико-правові засади юридичного процесу : дис.
  (Харків, 2018) Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X; Серьогін, В. О. - науковий консультант
  Дисертація присвячена розробці теоретичних засад юридичного процесу, визначенню ролі й місця процесуального права в національній системі права та особливостей прояву юридичного процесу в діяльності МВС України. Автором охарактеризовано ґенезу юридичного процесу від Стародавніх часів дотепер. Систематизовано і переглянуто існуючі наукові уявлення щодо поняття, змісту та ознак юридичного процесу. Розкрито юридичну природу і зміст принципів юридичного процесу, здійснено їх класифікацію. Виокремлено форми юридичного процесу, визначено їх специфіку і видове розмаїття. Надано теоретико-правову характеристику процесуального права, розкрито його співвідношення з юридичним процесом. Визначено місце процесуальних галузей у системі права, висвітлено їх ознаки та види. Узагальнено існуючі правові уявлення щодо джерел процесуального права та розкрито їх зміст. На прикладі МВС України надано теоретико-правову характеристику установчого, правотворчого, правозастосовчого та контрольно-наглядового процесу в діяльності державних органів України. Проаналізовано стан нормативної основи юридичного процесу в МВС України, сформульовано пропозиції щодо її вдосконалення.
 • Документ
  Регулювання земельних відносин в Україні (друга половина XVII – ХХ ст.): історико-правовий та інституційний виміри : дис.
  (Харків, 2017) Бурдін, М. Ю.; Burdin, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321; ResearcherID: B-8227-2018; Бурдин, М. Ю.; Головко, О. М. - науковий консультант
  Роботу присвячено системному аналізу ґенези змісту поняття «земельні відносини», його впливу на розвиток сучасних державотворчих процесів в Україні. У контексті аналізу напрацювань істориків права минулих поколінь та сучасної наукової думки досліджено еволюцію галузевої належності норм, що регулювали земельні відносини, на підставі чого визначено особливості правового режиму землі як об’єкту публічно-правових та приватноправових (майнових) відносин. В контексті сучасних уявлень та надбань загальної концепції правового становища охарактеризовано статус суб’єктів владних повноважень, які упорядковували земельні відносини на теренах України з часів формування Української козацької держави до розпаду Союзу РСР та відродження незалежної України. Показано в історико-правовій площині динаміку розвитку юридичного, соціального та іншого становища власників та користувачів земельної власності на теренах України протягом означеного в дослідженні періоду. Продемонстровано тенденції й особливості, а також виявлено відмінності у проведенні земельної політики та практики правового впливу на аграрні відносини в українських землях.