Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2016, № 2 (13)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2016. - № 2 (13). - 306 с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Протидія впливу кримінальної субкультури через призму вимог міжнародно-правових актів
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 2 (13). - С. 11-19, 2016) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018
  У статті розглянуті питання, пов’язані з особливос­тями удосконалення правового регулювання діяльності з протидії впливу кримінальної субкультури з урахуванням позитивного досвіду зарубіжних держав у вирі­шенні зазначених проблем.
 • Документ
  Замісна підтримуюча терапія в місцях несвободи: міжнародний досвід
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 2 (13). - С. 173-183, 2016) Автухов, К. А.; Байлов, А. В.; Bailov, A. V.; Avtukhov, K. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915
  Проаналізовано основні тенденції, що існують в зару­ біжних країнах щодо застосування лікування наркоза­лежності препаратами замісної підтримуючої терапії засуджених та ув’язнених. Розглядаються способи реалі­зації на практиці принципу, за яким всі ув’язнені мають право на отримання медичної допомоги, включаючи профілактичні заходи, аналогічні тим, що є доступними в громаді без дискримінації, зокрема, пов’язаної з легаль­ним статусом чи національністю. Наголошується, що більше третини проблемних споживачів опіатів Євро­пейського Союзу перебувають зараз на замісній підтри­муючій терапії. Зроблено висновок, що метадон залиша­ється найбільш поширеним на практиці засобом, проте зростає й використання бупренорфіну. Авторами виді­ляються позитивні та проблемні аспекти лікування наркозалежності засуджених та ув’язнених у різних країнах препаратами замісної підтримуючої терапії, а також робиться узагальнюючий висновок щодо існую­чих процедур.
 • Документ
  Поняття і зміст спеціально-кримінологічного запобігання злочинам
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 2 (13). - С. 98-108, 2016) Бандурка, О. М.; Литвинов, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Статтю присвячено аналізові сутності та змісту спеціально­-кримінологічного запобігання злочинам. На основі синтезу знань про місце і ґенезу протидії злочин­ності, ознаки й характер кримінальних загроз через приз­му синергетичного підходу запропоновано концептуальні підходи до побудови понятійно­категоріальної моделі вказаного різновиду антикримінальних практик.
 • Документ
  Питання класифікації тоталітарних сект та їх значення для протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 2 (13). - С. 211-222, 2016) Луценко, І. Г.; Lutsenko, I. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4610-8549
  Сьогодні духовна сфера українського суспільства ха­рактеризується плюралізмом на ринку релігійних пропозицій. Значну увагу науковців різних галузей привертають нові релігійні організації, зокрема, то­талітарні секти. У статті наводяться існуючі класифікації як нових релігійних організацій, так і то­талітарних сект. Піддані аналізу наукові підходи до виз­начення критеріїв та підстав систематизації, а також оцінені практичні можливості застосування цих знань для протидії злочинності.
 • Документ
  Насильство над населенням у районі воєнних дій: генезис кримінально-правової заборони у вітчизняному законодавстві
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 2 (13). - С. 223-232, 2016) Мухамеджанова, А. Р.; Mukhamedzhanova, A. R.
  Проаналізовано джерела й пам’ятки кримінального права України за період із XVI по ХХІ ст. На основі вивчення законодавства Литовської доби, Гетьманщини, періоду перебування України у складі Російської імперії та Радянсь­кого Союзу розглянуто розвиток кримінально­правової заборони насильницьких дій військовослужбовців щодо цивільного населення.
 • Документ
  Визначення інформації, що містить пропаганду насильства і жорстокості, у контексті статті 300 Кримінального кодексу України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 2 (13). - С. 58-67, 2016) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Наведено власне розуміння понять «фізичне, психічне насильство» та «жорстокість». Визначено, які саме відомості або дані належать до інформації, що містить пропаганду культу насильства і жорстокості.
 • Документ
  Культурні фактори оцінок політичних злочинів у міжнародному вимірі
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 2 (13). - С. 20-31, 2016) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Проаналізована сутність культурних факторів оцінки політичних злочинів у міжнародному вимірі. Встанов­лено, що геополітичні конфронтації є одним із проявів конфлікту культур та цивілізацій. Тому в контексті міжнародного виміру культурний фактор проявляє себе як кримінологічно значущий при нехтуванні, зневажанні культурної багатоманітності народів світу на засадах домінування якогось з них. Доводиться, що культурна дискримінація – одна з найнебезпечніших її форм, яка тягне за собою поширення практики політико­-кримі­нальних інтервенцій.
 • Документ
  Кримінологічний аналіз рівня та динаміки суїцидальності як фонового явища злочинності в Україні
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 2 (13). - С. 246-257, 2016) Шкуро, В. В.; Shkuro, V. V.
  Проаналізовано рівень та динамку суїцидальності як фо­нового явища злочинності в Україні. Встановлено індекс суїцидальної активності у 2015 р., який становив 17,9 самогубств на 100 тис. населення. З’ясовано причини того, що протягом 2000–2007 рр. спостерігається поступове зниження кількості самогубств. Зроблено висновок, що з 2010 по 2013 рік включно настав етап стабілізації, а з 2014 року закладаються основи тенденції до суттєвого зниження рівня та індексів суїцидальної активності. Запропоновано пояснення встановленим станам і закономірностям.
 • Документ
  Проблемні аспекти встановлення предмета умисного знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 2 (13). - С. 86-97, 2016) Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869
  Стаття присвячена з’ясуванню проблемних аспектів встановлення предмета умисного знищення або пошкод­ження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно­заповідного фонду. Розглянуто точки зору щодо розуміння юридичної природи предмета зло­чину. Пропонується новітнє визначення поняття «пред­мет умисного знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави», та об’єктів природно­заповідного фонду. У статті робиться висновок про звуженість встановлення предметного складу умисного знищення або пошкодження територій, взятих під охо­рону держави, та об’єктів природно­заповідного фонду.
 • Документ
  Визначення, понятійний апарат і сутність протидії злочинності в Україні
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 2 (13). - С. 163-172, 2016) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Статтю присвячено вивченню проблем визначення понятійного апарату, який використовується при описі діяльності держави із захисту особи від протиправних посягань, у «протидії» злочинності, що в деяких випадках йменується «боротьбою» зі злочинністю, її сутнісних ознак та здійснено порівняння із суміжними категорія­ми, а також розглянуто наукові позиції окремих учених. Надана характеристика законодавчого та нормативно­-правового регулювання і використання такого поняття за останній період. Розроблено пропозиції щодо шляхів вирішення окремих питань, зокрема, щодо визначен­ня таких термінів у науці, та удосконалення право­застосовної діяльності.
Сайт видання: http://www.visnikkau.org/