Монографії (Monographs). УДК 34

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Відомча нормотворчість в Україні: досвід комплексного аналізу : монографія
  (Харків : Планета-Прінт, 2021. – 228 с., 2021) Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Сидоренко, А. Ю.; Sydorenko, A. Yu.
  Монографію присвячено аналізу феноменології відомчої нормотворчості, визначенню її специфічних рис. Розглянуто питання трансформації наукових уявлень про відомчу нормотворчість у вітчизняній юриспруденції ХХ – початку ХХІ ст., особливості вітчизняного та пострадянського досвіду правового опосередкування відомчої нормотворчості, досліджено роль відомчого нормативно-правового акта в позитивному праві України, виявлено сутність та архітектоніку сучасних відомчих нормативно-правових актів, їх видове розмаїття у правовій системі України. У виданні репрезентовано перспективи інновації відомчої нормотворчості в Україні. Для викладачів закладів вищої освіти, науковців, аспірантів (ад’юнктів), курсантів і студентів закладів вищої освіти юридичного профілю, практичних працівників, усіх, хто цікавиться висвітленою в монографії проблематикою.
 • Документ
  Принципи адвокатської діяльності в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія
  (Харків: ТОВ «Планета-Прінт», 2020. - 276 с., 2020) Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Наджафлі, Е. М.; Nadzhafli, E. M.
  Монографію присвячено комплексному дослідженню принципів адвокатської діяльності в Україні. Визначено поняття, характерні ознаки та змістовну складову принципів адвокатської діяльності в Україні. Розглянуто джерельну базу принципів адвокатської діяльності та на підставі їх аналізу здійснено їх систематизацію. Окрему увагу приділено питанню класифікації принципів адвокатської діяльності та розкриттю їх сутності. Досліджено міжнародні стандарти адвокатської діяльності на прикладі функціонування інституту адвокатури Бельгії, Великобританії, Греції, Іспанії, Італії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Швейцарії, Швеції та Японії. На підставі цього запропоновано окремі шляхи вдосконалення адміністративного законодавства, що визначає основні засади адвокатської діяльності в Україні. Для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів (ад’юнктів), курсантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, адвокатів і всіх, хто цікавиться цією проблематикою.
 • Документ
  Принцип правової визначеності: загальнотеоретична характеристика: монографія
  (Суми, 2016. – 185 с., 2016) Панкратова, В. О.; Pankratova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4775-565X
  Монографію присвячено розкриттю загальнотеоретичної характеристиці принципу правової визначеності. Розкрито історичні витоки та сутність принципу правової визначеності. Визначено, що правову визначеність потрібно розглядати як комплексну правову категорію, що відображається в поінформованості особи щодо свого правового статусу в державі та суспільстві й гарантує його стабільність. Надано загальну характеристику вимогам, що випливають з принципу правової визначеності в правотворчому процесі, які автор поділяє на змістовні та процедурні. Проаналізовано вимоги, що випливають з принципу правової визначеності в процесі правозастосування. Книга адресована науковцям, викладачам, аспірантам та студентам юридичних вищих навчальних закладів, а також усім кого цікавлять питання теорії права.
 • Документ
  Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у ХІХ — на початку ХХ ст. : монографія
  (Харків: Константа, 2018. – 472 с., 2018) Головко, О. М.; Holovko, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  У монографії досліджується процес зародження та становлення науки «Історія права» в університетах, які знаходилися на українських землях упродовж ХІХ — початку ХХ ст. Оскільки історія права почалася з дослідження права Київської Русі — то саме цим аспектам розвитку історії права і присвячена монографія. У дослідженні основну увагу зосереджено на конкретному внеску того чи іншого університетського професора в розробку історії права Київської Русі. Автори вважали за доцільне дати у одному з розділів біографічні довідки про кожного з професорів, чий спадок буде вивчатися в монографії, тим більше, що в багатьох сучасних довідниках та енциклопедіях відомості про них відсутні. Матеріал згруповано за розділами, показано вплив Дерптської історико-правової школи на розвиток науки історії права у досліджувану добу, висвітлюються основні проблеми права Київської Русі, яким приділяла увагу тогочасна професура: виникнення держави та права у східних слов’ян, цивільне, кримінальне, міжнародне право, судоустрій й та судочинство у Київській Русі. Книга розрахована на правників — викладачів та студентів, усіх, хто цікавиться історією права.
 • Документ
  Юридичний процес: історія, теорія, практика : монографія
  (Харків : Вид-во «НТМТ», 2017. − 415 с., 2017) Слинько, Д. В.; Slynko, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X
  У монографії досліджуються ґенеза і теоретико-методологічні засади юридичного процесу, визначається роль і місце процесуального права в національній системі права, на прикладі діяльності Міністерства внутрішніх справ розкриваються особливості юридичного процесу в діяльності державних органів України. Виокремлено основні історичні етапи розвитку юридичного процесу від архаїки до сьогодення. Розкрито поняття, зміст та ознаки юридичного процесу. Надано розгорнуту характеристику принципів юридичного процесу, в результаті проведеної класифікації виокремлено його форми. Проаналізовано специфіку установчого, правотворчого, правозастосовчого та контрольно-наглядового процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практичних працівників.
 • Документ
  Покарання в праві держав Стародавнього світу : монографія
  (Харків : ФОП Панов А.М., 2019. - 252 с., 2019) Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Логвиненко, І. А.; Lohvynenko, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418
  Монографія присвячена комплексному історико-правовому дослідженню становлення та розвитку інституту покарання в праві країн Стародавнього світу, виявленню закономірностей та особливостей цього процесу. Автори показали характерні риси становлення інституту покарань та їхні особливості в окремих державах Стародавнього Сходу та Східного Середземномор’я часів античності. Здійснено порівняльно-правовий аналіз призначення та застосування покарань у різних регіонах та окремих державах у давній час. Книга розрахована на істориків, правознавців, викладачів та студентів, усіх, хто цікавиться історію права країн Стародавнього світу.
 • Документ
  Електронне урядування в інформаційному суспільстві : монографія
  (Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2010. — 312 с., 2010) Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Серенок, А. О.; Serenok, A. O.
  Розглянуто актуальні науково-теоретичні засади електронного урядування та організаційно-правові аспекти розвитку інформаційного суспільства в Україні, визначено трансформацію поняття "електронний уряд". Значної уваги приділено науковому обґрунтуванню класифікації видів електронної взаємодії між державою і суспільством та сукупності взаємопов'язаних механізмів реалізації електронної демократії і надання електронних державних послуг. Розглянуто світовий досвід і українську специфіку розвитку електронного уряду з використанням інформаційних представництв і портальних технологій, визначено наукові проблеми та стратегії розвитку інформаційного простору України. Запропоновано науково-практичні рекомендації розвитку електронного урядування щодо інтеграції інформаційного простору України у світову інформаційну спільноту. Комплексно висвітлено наукові проблеми упровадження систем електронного документообігу в державних установах, реалізації технологій конфіденційного обміну юридично-значущими електронними документами з використанням електронного цифрового підпису, застосування систем управління кадровою та господарською діяльністю установ. Для науковців, аспірантів і фахівців у сфері електронного врядування. Може також використовуватись для підвищення кваліфікації державних службовців та підготовки магістрів електронного урядування і державного управління.
 • Документ
  Юридична відповідальність як форма державно-правового примусу : монографія
  (Харків: Вид-во «НТМТ», 2017. – 348 с., 2017) Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729
  У монографії досліджується сутність і зміст юридичної відповідльності як форми державно-правового примусу. Встановлено та проаналізовано основні підходи до розуміння юридичної відповідальності у правовій думці. Узагальнено теоретичні положення і галузеві знання про категорію юридичної відповідальності у науковій юридичній літературі. З’ясувано особливості державно-правового примусу, здійсненно класифікацію його видів (форм). Визначено загальні та спеціальні ознаки юридичної відповідальності як форми державно-правового примусу. Охарактеризовано співвідношення юридичної відповідальності з іншими формами державно-правового примусу. Визначено базові підходи необхідних підстав юридичної відповідальності, розкрито зміст фактичної, нормативної, процесуальної підстави юридичної відповідальності. Проаналізовано юридичну відповідальність як динамічне правове явище, здійснено характеристику її стадій і принципів. Охарактеризовано підстави ненастання юридичної відповідальності, та здійснено їх класифікацію. Визначено місце і роль Національної поліції у механізмі реалізації юридичної відповідальності. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практичних працівників.
 • Документ
  Стратегії та механізми електронного урядування в інформаційному суспільстві : монографія
  (Хакрів : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. - 524 с., 2016) Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399
  Запропоновано механізми розвитку інформаційного суспільства за домінантними складовими: інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура суспільства, віртуальна спільнота та інтелектуальна власність. Визначено стратегії та механізми електронного урядування за складовими електронного уряду, електронної демократії та відкритого уряду в умовах становлення інформаційного суспільства. Запропоновано основні механізми довіри в інфраструктурі відкритих ключів: ізольований, кореневий, мережевий, шлюзовий, списком статусу сертифіката, списком сертифікатів та управління якістю сертифікатів. Визначено механізми розвитку дозвільної системи та надано практичні рекомендації з удосконалення інфраструктури взаємодії влади з бізнесом. Запропоновано структуру механізмів формування інформаційної культури публічних службовців, що включає правові, організаційні, технологічні, освітні, соціальні групи. Надано практичні рекомендації з удосконалення системи підготовки кадрів для забезпечення розвитку електронного уряду, електронної демократії та відкритого уряду. Обґрунтовано методологію розвитку інноваційно орієнтованого суспільства. Розглянуто інноваційні технології й механізми розвитку електронних комунікацій; структурні моделі організації систем електронного документообігу за компонентами сховища документів та їхніх карток, компонентами, що здійснюють ділові процеси системи; механізми управління правами електронних документів. Обґрунтовано найкращі світові моделі, практики та тенденції розвитку електронного урядування для застосування в Україні та надано моніторингові рейтингові оцінки електронного урядування в країні. Обґрунтовано методологію регламентації та надання електронних адміністративних послуг, запровадження електронних адміністративних регламентів та надано практичні рекомендації з удосконалення інфраструктури взаємодії влади з громадянами. Визначено інструменти та механізми забезпечення трансакційної взаємодії та надано практичні рекомендації з удосконалення регулювання систем електронних платежів та розвитку електронного бізнесу.
 • Документ
  Механизмы электронного управления в информационном обществе : монография
  (Харьков : Издательство ХарРИ НАГУ «Магистр», 2017. - 124 с., 2017) Климушин, П. С.; Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Спасибов, Д. В.; Спасібов, Д. В.; Spasibov, D. V.; Радченко, А. В.; Радченко, О. В.; Radchenko, O. V.
  В результате проведенных исследований предложена система взаимосвязанных механизмов развития э-правительства и э-демократии, обоснована методология развития инновационно ориентированного общества, предоставлены инновационные технологии и механизмы развития э-коммуникаций, обоснована методология регламентации и предоставления э-админуслуг, даны практические рекомендации по совершенствованию инфраструктуры сервисно-ориентированного государства.
 • Документ
  Механізми електронного урядування в інформаційному суспільстві : монографія
  (Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. - 116 с., 2017) Клімушин, П. С.; Klimushyn, P. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Спасібов, Д. В.; Spasibov, D. V.; Радченко, О. В.; Radchenko, O. V.
  У результаті проведених досліджень запропоновано систему взаємопов’язаних механізмів розвитку е-урядування та е-демократії, обґрунтовано методологію розвитку інноваційно орієнтованого суспільства, надано інноваційні технології й механізми розвитку е-комунікацій, обґрунтовано методологію регламентації та надання е-адмінпослуг, надано практичні рекомендації з удосконалення інфраструктури сервісно орієнтованої держави.
 • Документ
  Mechanisms of e-Governance in Information Society : Monograph
  (Warszawa : Publishing house “WWAR”, 2017. - 104 p., 2017) Klimushyn, P. S.; Клімушин, П. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1020-9399; Spasibov, D. V.; Спасібов, Д. В.; Радченко, О. В.; Radchenko, O. V.
  У результаті проведених досліджень запропоновано систему взаємопов’язаних механізмів розвитку е-урядування та е-демократії, обґрунтовано методологію розвитку інноваційно орієнтованого суспільства, надано інноваційні технології й механізми розвитку е-комунікацій, обґрунтовано методологію регламентації та надання е-адмінпослуг, надано практичні рекомендації з удосконалення інфраструктури сервісно орієнтованої держави.
 • Документ
  Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліть : монографія
  (Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 304 с., 2000) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  В монографії досліджується центральне питання політичної науки – феномен влади. Новизна даної роботи в тому, що проблема влади розглядається в трьох аспектах: політичному, юридичному та історичному. В книзі розглядаються питання становлення та розвитку владних структур в незалежній Україні, історія політичних конфліктів між різними гілками влади у 1991-2000 рр., роль політичних партій та політичних еліт у творенні влади. Монографія може бути використана юристами, політологами, істориками при вивченні курсів “Теорія держави та права”, “Політологія”, “Історія України”, “Конституційне право України”, а також всім тим, хто цікавиться такою вічною проблемою, як проблема влади.