Право і безпека, 2017, № 2 (65)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. М. Ю. Бурдін. – Харків, 2017. - № 2 (65). - 179 с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Адміністративна відповідальність юридичних осіб: деякі проблеми правового регулювання
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 34–38, 2017) Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Липій, Е. А.; Lypii, Ye. A.
  Визначено проблеми правового регулювання адміністративної відповідальності юридичних осіб, а також можливі шляхи їх вирішення. Зроблено висновок, що, пройшовши шлях від заперечення самої можливості притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб до визнання їх суб’єктами цієї відповідальності в кількох окремих законах, законодавство про адміністративні правопорушення у своєму розвитку має пройти наступний етап – визначити загальні правила та процедури адміністративної відповідальності юридичних осіб, без чого неможливо забезпечити належний захист цих осіб від неправомірного притягнення до відповідальності. У зв’язку з тим обґрунтовано необхідність прийняття нового Кодексу про адміністративні проступки, в якому ці питання має бути комплексно вирішено, що сприятиме забезпеченню законності цієї відповідальності.
 • Документ
  Адміністративно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян в Україні: сутність і структурні елементи
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 64–70, 2017) Шорський, П. О.; Shorskyi, P. O.
  Проведено теоретико-правове дослідження поняття «адміністративно-правовий механізм забезпечення виборчих прав громадян в Україні». На підставі аналізу наукових праць у галузі теорії держави та права, конституційного права й адміністративного права визначено поняття та виділено структурні елементи адміністративно-правового механізму забезпечення виборчих прав громадян в Україні, його особливості та відмінність від механізму адміністративно-правового регулювання виборчих прав.
 • Документ
  До питання відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному процесі України
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 71–75, 2017) Глобенко, Г. І.; Globenko, G. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213
  Проаналізовано положення кримінального процесуального законодавства України, що стосуються інституту відшкодування (компенсації) шкоди. Висвітлено думки науковців з питань, що досліджуються, та надано їх оцінку. Наголошено на тому, що для сторони обвинувачення право на відшкодування (компенсацію) шкоди є одним з основних засобів забезпечення її прав, свобод та законних інтересів у кримінальному провадженні. Обґрунтовано пропозиції з удосконалення процесуальних норм, що стосуються предмета дослідження.
 • Документ
  Дослідження загальнотеоретичних питань здійснення функції судового контролю в оперативно-розшуковому та кримінальному процесі
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 108–113, 2017) Чуприна, Ю. Ю.; Chupryna, Yu. Yu.
  Висвітлено теоретичні та практичні проблеми визначення функціональної діяльності слідчого судді, а також види й мету контрольної діяльності слідчих суддів. Визначено, що основними завданнями інституту слідчих суддів є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному процесі, забезпечення законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування. Це зумовлює специфічний характер виконуваної слідчими суддями кримінальної процесуальної функції. На підставі аналізу положень чинного КПК України зроблено висновок про існування в сучасному кримінальному процесі двох видів судового контролю.
 • Документ
  Динаміка системи ставлень курсантів внз МВС у кризові періоди професійного навчання
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 140–146, 2017) Гончарова, Г. О.; Honcharova, H. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9366-4591
  Досліджено зміни базових ставлень курсантів внаслідок впливу на них нормативних вікових криз, пов’язаних із навчанням у ВНЗ МВС. Розглянуто позиції різних науковців щодо систематизації, виокремлення в загальні смислові групи ставлень, які можуть виникати в людини стосовно предметів, явищ, навколишніх умов, інших людей, усього, що оточує особистість. Спираючись на класифікацію О. Ф. Лазурського, зроблено спробу навести власний варіант поділу ставлень на групи та наповнити кожну категорію найбільш загальними, притаманними кожній особистості прикладами конкретних ставлень. Описано нормативні психологічні кризи кожного року професійного навчання у ВНЗ, охарактеризовано їх передумови та прояви. Проведено аналіз впливу тієї чи іншої кризи на ставлення особистості та зроблено висновок щодо того, які з перелічених ставлень неодмінно зазнають впливу та змін в умовах переживання особистістю кризових явищ, пов’язаних із конкретним роком професійного навчання.
 • Документ
  Факторна структура комплексу психологічних особливостей злочинців-рецидивістів корисливої та насильницької спрямованості
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 166–171, 2017) Філоненко, В. М.; Filonenko, V. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2662-1705
  Представлено результати дослідження особистості злочинців-рецидивістів корисливого та насильницького типів, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі. За допомогою факторного аналізу було встановлено статистичні зв’язки між змінними, котрі були предметом вивчення у цьому дослідженні. Проведений факторний аналіз дозволив диференціювати психологічні ознаки та виявити факторну структуру комплексу психологічних особливостей злочинців-рецидивістів корисливої та насильницької спрямованості. Виявлено відмінний для корисливих і насильницьких злочинців зміст таких факторів, як «Комплекс агресивної поведінки», «Комунікація», «Характерологічні особливості», а також наявність специфічних факторів: для корисливих злочинців – «Суб’єктивний контроль», для насильницьких – «Цінності».
 • Документ
  Інноваційна компетентність як професійно важлива риса сучасного фахівця
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 146–152, 2017) Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Алексєєнко, Н. В.; Aleksieienko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1975-3745
  Представлено результати теоретичного дослідження проблеми інноваційної компетентності у професійній діяльності як важливої риси фахівця в сучасному суспільстві. Розглянуто дефініцію поняття інноваційної компетентності в різноманітних літературних джерелах та визначено основні наукові підходи щодо визначення змісту та структури цього феномена. Інноваційна компетентність розуміється як обов’язкова компетенція фахівця, без наявності якої унеможливлюється ефективне виконання професійної діяльності особистістю, оскільки потребує від неї готовності до змін у зв’язку з постійними нововведеннями та модернізаціями, що відбуваються в суспільстві.
 • Документ
  Науково-практичні підходи до змісту поняття «оперативно-розшукова протидія підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості»
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 76–80, 2017) Морозова, Я. О.; Morozova, Ya. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7437-1993
  У результаті аналізу загальноюридичної та спеціальної літератури, нормативно-правових актів національного та міжнародного законодавства й емпіричного матеріалу обґрунтовано, що організована злочинність – це вид протиправної діяльності, яка вчиняється об’єднанням певної кількості осіб з одночасним розподілом між собою ролей та функцій, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, для функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп. Під оперативно-розшуковою протидією підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості слід розуміти законодавчо визначену цілеспрямовану діяльність конкретних суб’єктів правоохоронної діяльності, направлену на здійснення комплексу заходів з одночасним використанням сил та засобів оперативно-розшукової діяльності з метою виявлення та попередження тяжких та особливо тяжких злочинів загальнокримінальної спрямованості, що вчинюються організованою злочинністю, а також оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження по вказаній категорії злочинів.
 • Документ
  Місце Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя в організації роботи господарських судів
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 43-47, 2017) Мандичев, Д. В.; Mandychev, D. V.
  Проведено порівняльний аналіз оновленого законодавства України та чинного закону «Про судоустрій і статус суддів», виявлено зміни у правових статусах Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя, визначено роль цих органів в організації діяльності господарських судів. Розмежовано повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя в досліджуваній сфері.
 • Документ
  Особливості стратегічного планування та цільового програмування в оборонній сфері України
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 54-64, 2017) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018
  Розкрито зміст стратегічного планування у сфері оборони України та сформульовано перелік його основних завдань і принципів. Окреслено перелік елементів системи стратегічного планування та розкрито їх зміст. Охарактеризовано суб’єктів стратегічного планування у сфері оборони держави. З’ясовано зміст цільового програмування у цій сфері та визначено його мету. Запропоновано внести доповнення до національного адміністративного законодавства, що визначає особливості процесів стратегічного планування та цільового програмування, а також регулює діяльність органів публічної адміністрації у цій сфері.
 • Документ
  Новітні зарубіжні розробки та перспективні дослідження у галузі техніко-криміналістичного забезпечення протидії злочинності
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 96–101, 2017) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086
  На підставі аналізу наукової літератури виділено й охарактеризовано новітні зарубіжні розробки в галузі криміналістичної техніки, які здаються перспективними в аспекті вдосконалення сучасного стану техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції. Зокрема, наведено відомості щодо нових методів дослідження мікрослідів на місці події, невидимих слідів тілесних ушкоджень, цифрового дослідження Xbox, криміналістичної 3D-реконструкції обличчя, можливостей виявлення, фіксації та дослідження слідів біологічного походження, дактилоскопічних слідів тощо.
 • Документ
  Особливості зміни рольових очікувань і домагань у шлюбі молодих жінок за останнє десятиріччя
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 171–175, 2017) Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892; Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793
  Проаналізовано відмінності в уявленнях заміжніх і незаміжніх жінок щодо сімейно-шлюбних стосунків та їх трансформації з плином часу. Встановлено, що найбільш важливим для незаміжніх жінок є зовнішня привабливість подружжя, для заміжніх – зовнішня привабливість, особистісна ідентифікація з чоловіком, батьківсько-виховна й емоційно-психотерапевтична сфери. З’ясовано, що в останні роки для незаміжніх жінок більш значущими стали інтимносексуальна сфера, особистісна ідентифікація з чоловіком і господарчо-побутова сфера подружніх відносин. У більшості сфер у незаміжніх жінок останнім часом дещо зменшилися очікування та збільшилися домагання щодо сімейно-шлюбних стосунків, а у заміжніх збільшилися як очікування, так і домагання, особливо в батьківсько-виховній сфері.
 • Документ
  Право на захист як об’єкт кримінально-правової охорони та об’єкт злочину (деякі проблеми теорії і законодавчої практики)
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 91–96, 2017) Спірідонов, М. О.; Spiridonov, M. O.
  Розглянуто характер і ступінь суспільної небезпечності порушення права на захист як злочину проти правосуддя. Проаналізовано кримінально-правові аспекти правосуддя як об’єкта злочинів. Доведено, що право на захист, яке згідно з Кримінальним кодексом України розглядається як об’єкт охорони розділу «Злочини проти правосуддя», необхідно визнавати одним із гарантованих Конституцією та міжнародно-правовими актами прав особи. Запропоновано розташувати норму про кримінальну відповідальність за порушення права на захист у розділі Кримінального кодексу України про відповідальність за злочини проти прав і свобод людини і громадянина.
 • Документ
  Проблема професіогенезу особистості фахівця у зарубіжних концепціях
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 160–166, 2017) Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736
  Здійснено аналіз основних зарубіжних концепцій професіогенезу особистості фахівця. Розглянуто психотехнічні ідеї Г. Мюнстерберга та факторний підхід до вибору професійного шляху Ф. Парсонса, роль у виборі професії й професійного життя різних видів потреб у теоріях З. Фрейда, Е. Бордіна, Е. Роу та А. Маслоу, концепції У. Мозер, особливості розвитку особистості на різних етапах життєвого та професійного шляху в межах різних підходів (Ш. Бюлер, Дж. Сьюпер, Е. Ерікосон, Р. Хейвігхерст, Е. Гінзберг та Б. Лівехуд), типологічний підхід Д Холланда. Підкреслено, що більшість авторів розглядають професіогенез як інтеграцію двох процесів: розвитку особистості в онтогенезі, тобто на всьому життєвому шляху, і професіоналізації особистості з періоду початку професійного самовизначення до завершення активної трудової діяльності.
 • Документ
  Процесуальна характеристика запобіжних заходів, що обираються до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 101-107, 2017) Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673
  Надано процесуальну характеристику спеціальним запобіжним заходам, зокрема таким, як передання на піклування опікунам, близьким родичам або членам сім’ї з обов’язковим лікарським наглядом та поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку особи. Запропоновано на рівні КПК України передбачити окремі норми, присвячені врегулюванню поняття цих запобіжних заходів, порядку та строків їх застосування.
 • Документ
  Психологічна допомога працівникам правоохоронних органів, які виконували службові обов’язки в нетипових умовах
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 12–17, 2017) Кудар, К. В.; Kudar, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1925-6431
  Описано сучасні підходи та методи психології, які застосовуються в роботі з людьми з посттравматичними стресовими розладами, розладами адаптації тощо. Проаналізовано можливості використання самодопомоги, дебрифінгу тощо в роботі з працівниками правоохоронних органів, які виконували службові обов’язки в нетипових умовах. Показано дієвість різних методів психології залежно від етапу надання психологічної допомоги та складності симптоматики. Наполягається, що психологічна самоосвіта, взяття відповідальності на себе за свій стан, оволодіння навичками правильної поведінки та позитивне мислення є важливими в реабілітації правоохоронців, які виконували службові завдання в нетипових умовах.
 • Документ
  Психологічні умови проведення передтестової бесіди під час поліграфних досліджень
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 135–139, 2017) Вагіна, О. В.; Vagina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8934-4752
  Розглянуто основні психологічні умови передтестової бесіди під час проведення поліграфних досліджень. Викладено ключові фактори проведення передтестової бесіди. Висвітлено методи та прийоми встановлення психологічного контакту й отримання правдивої інформації. Приділено увагу основним завданням передтестової бесіди у світлі їх психологічних умов.
 • Документ
  Структурована співбесіда як засіб вивчення професійної придатності керівного персоналу Національної поліції України
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 119–126, 2017) Барко, В. І.; Barko, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4962-0975; Барко, В. В.; Barko, V. V.; Кирієнко, Л. А.; Kyriienko, L. A.
  Розкрито психологічні особливості вдосконалення управління персоналом поліцейських підрозділів. Проаналізовано досвід роботи поліцейських менеджерів розвинутих країн і підходи, спрямовані на всебічне вивчення психологічної придатності керівного персоналу, забезпечення психологічної профілактики негараздів, конфліктів, стресів і невдоволення працівників поліції. Одним з ефективних засобів вивчення персоналу визнано застосування психологами структурованої співбесіди (інтерв’ю), яке ґрунтується на знанні й дотриманні низки психологічних принципів і закономірностей. Наголошено, що вона забезпечує високу ефективність роботи в разі проведення конкурсів на зайняття поліцейським вакантної керівної посади.
 • Документ
  Впровадження інтернет-технологій у діяльність Національної поліції України для отримання оперативно-розшукової інформації
  (Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 80-85, 2017) Пеньков, С. В.; Penkov, S. V.; Шендрик, В. В.; Shendrik, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223
  Розглянуто сутність і перспективи використання сучасних інтернет-технологій в оперативнорозшуковій діяльності під час пошуку та використання інформації в інтересах правоохоронних органів. Охарактеризовано способи здобуття інформації в мережі Інтернет та застосування технологій обробки інформації за допомогою Big Data. Окреслено низку проблем, які мають бути вирішені для ефективного використання інформації, здобутою із глобальної мережі для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності.
Сторінка видання : http://pb.univd.edu.ua/