Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 892
 • Item
  Вплив митного права ЄС та норм міжнародного митного права на зміст адміністративно-правового регулювання реалізації державної митної політики в Україні
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2018. - Вип. 1, ч. 1. - С. 194-200, 2018) Іванов, С. В.; Ivanov, S. V.
  У статті з’ясовано значення впливу норм митного права ЄС та норм міжнародного митного права на зміст адміністративно-правового регулювання реалізації державної митної політики в Україні. Це втілюється у створенні передумов для членства України в ЄС та участі її в зовнішньоекономічних відносинах, а також забезпеченні економічної безпеки держави.
 • Item
  Ukrainian Cross-Border Governance since the Beginning of COVID-19
  (Borders in Globalization Review. - 2020. - Vol. 2., Issue 1. - P. 62-65, 2020) Horobets, N. O.; Горобець, Н. О.; Shaban, T.
  Зазначено, що європейські країни, які зазвичай асоціюються зі свободою пересування, мають тимчасово закрили свої внутрішні (в межах Європейського Союзу) і зовнішні кордони у відповідь на спалах COVID-19, починаючи з весни 2020 року. Закриття кордонів сильно вплинули на весь європейський регіон. З березня Україна припинила всі регулярні пасажирські перевезення, тому люди не могли покинути країну літаком, поїздом чи автобусом. Це серйозно ускладнило повсякденні справи тих українців, які планували виїзд із своєї країни через Європу (і Росію) з різними цілями, включаючи роботу, навчання та відвідування родини.
 • Item
  Тенденції розвитку адміністративного процесуального законодавства України
  (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2017. - Вип. 3, т. 1. - С. 190-193, 2017) Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.
  Висвітлено стан наукового розроблення питань можливості застосування судового прецеденту як джерела права в адміністративному судочинстві. Запропоновано авторське трактування змісту поняття «судова практика» та розкрито основні властивості цього явища. Розкрито судову практику як джерело права у сучасних правових системах. Виокремлено роль і вплив судової практики на законодавчу діяльність. Охарактеризовано і проаналізовано тенденції розвитку судової практики як джерела права в Україні.
 • Item
  Реалізація в умовах воєнного стану електронного адміністративного судочинства
  (Соціальне право. - 2022. - № 4. - С. 80-85, 2022) Тихонова, Д. С.; Tykhonova, D. S.
  Стаття присвячена з’ясуванню реалізації в умовах воєнного стану електронного адміністративного судочинства. Окреслюються межі правового регулювання реалізації електронного адміністративного судочинства, які вироблені в Україні. Доведено, що електронне адміністративне судочинство є важливим інструментом, який дозволяє забезпечити право на судову захист у будь-яких умовах, включаючи військовий стан. Розкрито особливості електронної діяльності адміністративних судів в умовах воєнного стану, свідчить, що здійснення адміністративного судочинства дозволяє подавати учасникам судового процесу до суду документи в електронному вигляді, а також надсилати таким учасникам процесуальні документи в електронному вигляді, паралельно з документами у паперовому вигляді відповідно до процесуального законодавства, брати участь у судових засіданнях у режимі відеоконференції. Наведена судова практики, застосування електронного адміністративного судочинства в період воєнного стану показала, що суди часто не володіють актуальною нормативно-правовою базою, посилаються на нормативні акти, що втратили чинність.
 • Item
  Об’єднання громадян як складова системи забезпечення економічної безпеки держави
  (Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2015. - Вип. 2. - С. 172-179, 2015) Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Yu.
  Досліджено питання участі об’єднань громадян у забезпеченні економічної безпеки держави. Визначено місце і роль об’єднань громадян у системі забезпечення економічної безпеки. Проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють діяльність об’єднань громадян у цій сфері, а також окреслено напрями розвитку та удосконалення адміністративно-правового регулювання їх участі у забезпеченні економічної безпеки держави.
 • Item
  Проблеми визначення концептуальних основ державної інформаційної політики в Україні на сучасному етапі
  (Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2015. - Вип. 2. - С. 136-141, 2015) Негодченко, В. О.; Nehodchenko, V. O.
  Розглянуто концептуальні основи державної інформаційної політики в Україні. Досліджено стратегічну ціль, завдання та принципи державної інформаційної політики на сучасному етапі.
 • Item
  Функціональне призначення апаратів господарських судів України
  (Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". - 2016. - Вип. 2. - С. 220-228, 2016) Мандичев, Д. В.; Mandychev, D. V.
  В статті досліджено функції апаратів системи господарських судів України. Розглядається поняття функцій апаратів господарських судів; проводиться характеристика основних груп функцій апаратів місцевих та апеляційних господарських судів та Вищого господарського суду України. На підставі проведеного аналізу наукових та правових джерел сформульоване загальне функціональне призначення апаратів судів та їх роль в забезпеченні належної роботи господарських судів України.
 • Item
  Реалізація принципу законності адвокатом у справах щодо оскарження індивідуальних та нормативно-правових актів
  (Наукові інновації та передові технології. - 2023. - № 11(25). - С. 237-245, 2023) Георгієвський, Ю. В.; Heorhiievskyi, Yu. V.; Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; Христинченко, Н. П.; Khrystynchenko , N. P.
  Стаття присвячена реалізації принципу законності адвокатом у справах щодо оскарження індивідуальних та нормативно-правових актів. У роботі проаналізовано принцип законності, підходи до його визначення, реалізації і застосування у справах щодо оскарження індивідуальних та нормативно-правових актів. Певна увага приділена принципам адміністративного судочинства, які яскраво реалізуються у справах щодо оскарження індивідуальних та нормативно-правових актів. Зокрема, звернено увагу, на принцип законності, який безпосередньо у нормах не зазначений, але закріплений у статті 7 Кодексу адміністративного судочинства України. Зазначено, що певні категорії справ щодо оскарження нормативно-правових актів можуть відбуватися за правилами загального позовного провадження, а певні категорії справ щодо оскарження індивідуальних актів за правилами спрощеного позовного провадження. Слід констатувати до способів реалізації принципу законності, під час оскарження індивідуальних та нормативно-правових актів, віднесено звернення, контроль та нагляд. Кожен із зазначених способів відіграє певну роль у реалізації принципу законності під час оскарження зазначених вище актів.
 • Item
  Правове регулювання адміністративного провадження в справах про порушення правил дорожнього руху в Україні
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 3. - С. 113-119, 2016) Вегера, Ю. В.; Vehera, Yu. V.
  Досліджено правове регулювання адміністративного провадження у справах про порушення правил дорожнього руху в Україні. Проаналізовано різні визначення поняття правового регулювання та запропонована власна дефініція правового регулювання адміністративного провадження у справах про порушення правил дорожнього руху. Розглянуто нормативно-правові акти, за допомогою яких здійснюється правове регулювання адміністративного провадження у справах про порушення правил дорожнього руху в Україні.
 • Item
  Виборчі права громадян як об’єкт адміністративно-правового забезпечення
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 6, т. 2. - С. 72-77, 2016) Шорський, П. О.; Shorskyi, P. O.
  Досліджено сутність, особливості та здійснено класифікацію виборчих прав громадян. На підставі наукових праць у галузі адміністративного права та чинних нормативно-правових актів доведено існування та визначено зміст адміністративно-правового механізму забезпечення виборчих прав громадян.
 • Item
  Зарубіжний досвід інформатизації освіти та можливості його запровадження в Україні
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 6, т. 2. - С. 51-57, 2016) Федорчук, М. В.; Fedorchuk, M. V.
  Наголошено на важливості та необхідності інформатизації освіти в Україні, зокрема, для інноваційного розвитку суспільства. Розглянуто важливість упровадження в систему освіти методів і засобів інформаційно-комунікативних технологій. Інформатизацію освіти на сьогодні визнано одним із пріоритетних державних завдань. Важливо, щоб вона була невід’ємною частиною інформатизації всієї України й здійснювалась згідно з єдиними державними нормативами, враховуючи при цьому особливості системи освіти та навчальні плани. Проаналізовано тенденції розвитку, проблеми інформатизації освіти та можливі шляхи їх вирішення. Здійснено аналіз інформатизації освіти розвинених країнах світу та можливість перейняття їх досвіду. Відзначено, що інформатизація – це важливий чинник підвищення якості, ефективності та доступності освіти для всіх верств населення будь-якого віку.
 • Item
  Характеристика окремих заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 6, т. 1. - С. 249-252, 2016) Пінчук, П. А.; Pinchuk, P. A.
  У статті на основі аналізу наукових поглядів учених і чинного законодавства України досліджено окремі заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Наголошено, що для своєчасного та правильного розгляду справ і виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей і документів, у тому числі посвідчення водія, тимчасове затримання транспортного засобу. Запропоновано в межах органів Національної поліції проводити постійну роз’яснювальну роботу щодо ознайомлення особового складу з основними міжнародними актами в галузі прав людини, спонукати їх до гуманного виконання своїх повноважень.
 • Item
  Особливості організаційної структури Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 6, т. 1. - С. 163-168, 2016) Волков, В. А.; Volkov, V. A.
  У статті автором досліджуються зміст, ознаки, переваги та недоліки організаційних структур органів державної влади, підприємств, установ, організацій. На підставі аналізу повноважень та особливостей побудови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, визначений тип її організаційної структури та його особливості.
 • Item
  Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 5. - С. 198-201, 2016) Пахомов, В. В.; Pakhomov , V. V.; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.
  Визначено сутність адміністративної відповідальності у сфері земельних відносин. Проаналізовано сучасний стан правового забезпечення адміністративної відповідальності у сфері земельних відносин в Україні. Окреслено можливі напрямки підвищення ефективності адміністративно-правової відповідальності за правопорушення у сфері земельних відносин в Україні.
 • Item
  Забезпечення прав і свобод людини та громадянина через їх вираження у публічному інтересі шляхом налагодження партнерських відносин держави з громадянським суспільством
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 5. - С. 143-147, 2016) Бортнікова, А. Г.; Bortnikova, A. H.
  Статтю присвячено проблемі вираження через публічний інтерес відносин взаємодії держави з громадянським суспільством для забезпечення реалізації прав людини та громадянина. Проаналізовано та визначено природу, поняття публічного інтересу. З’ясовано, що забезпечення прав і свобод людини та громадянина в усіх сферах їх взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами залежить від налагодженого зв’язку держави з громадянським суспільством, а результати такої взаємодії у правовій державі виражаються у публічному інтересі.
 • Item
  Розвиток адміністративно-правового законодавства в частині реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти в умовах децентралізації
  (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 3, т. 1. - С. 165-169., 2016) Нижник, О. С.; Nyzhnyk, O. S.
  Окреслено базові підходи щодо розуміння терміну "децентралізація", які мають місце в законодавстві та наукової літератури. Здійснено аналіз кращих практик впровадження децентралізації в частині реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти в зарубіжних країнах. Виокремлено моделі політики децентралізації в частині реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти .
 • Item
  Матеріально-фінансове забезпечення реалізації державної митної політики в Україні
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 2, ч. 2. - С. 140-147, 2016) Іванов, С. В.; Ivanov , S. V.
  У статті на підставі позицій учених досліджено розуміння сутності матеріально-фінансового забезпечення реалізації державної митної політики. Виокремлено та розкрито напрями, які будуть сприяти покращенню матеріально-фінансового розвитку органів митного спрямування Державної фіскальної служби щодо реалізації державної митної політики. Автором надане власне визначення категорії «матеріально-фінансове забезпечення реалізації державної митної політики».
 • Item
  Принципи публічного адміністрування у сфері забезпечення енергетичної безпеки держави
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 2, ч. 2. - С. 114-121, 2016) Вітко, А. Л.; Vitko , A. L.
  З’ясовано, що публічне адміністрування у сфері забезпечення енергетичної безпеки слід розуміти як комплекс правових, економічних та технічних засобів, спрямованих на забезпечення енергетичної безпеки, збалансування публічних та приватних інтересів у сфері енергетики, створення умов для розвитку конкуренції, забезпечення недискримінаційного доступу до товарів та послуг суб’єктів господарювання галузі енергетики, захист прав споживачів товарів та послуг у сфері енергетики. Аргументовано, що принципами публічного адміністрування доцільно вважати лише ті положення, які, по-перше, характеризують найбільш суттєві й важливі риси управлінської діяльності, а, по-друге, носять програмно-орієнтаційний характер. Це означає, що фактичний стан справ у публічному адмініструванні сфери, що досліджується, може повною мірою і не відповідати проголошеним принципам. Запропоновано авторську класифікацію принципів публічного адміністрування у сфері забезпечення енергетичної безпеки та надано їх характеристику.
 • Item
  Адміністративно-правове закріплення системи суб’єктів державної регіональної політики у сфері вищої освіти
  (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – Вип. 3. - С. 106-109, 2016) Нижник, О. С.; Nyzhnyk , O. S.
  У статті досліджена система суб’єктів управління забезпеченням реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти та надані пропозиції щодо її оптимізації. Виокремлені та досліджені два рівня системи суб’єктів управління у досліджуваній сфері: 1) суб’єкти формування державної регіональної політики у сфері вищої освіти; 2) суб’єкти реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти.
 • Item
  Кадрове забезпечення у системі організаційного забезпечення господарських судів: новели адміністративного законодавства України
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 2, ч. 1. - С. 113-118, 2016) Мандичев, Д. В.; Mandychev, D. V.
  У статті досліджено новели адміністративного законодавства у сфері регулювання кадрового забезпечення господарських судів. Визначено поняття кадрового забезпечення господарських судів як одного з видів організаційного забезпечення; проаналізовано зміст кадрового забезпечення діяльності господарських судів; виявлено та охарактеризовано законодавчі новели у сфері регулювання кадрового забезпечення господарських судів.