Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 1122
 • Документ
  Implementation of state policy in the field of economic security of the state: administrative and legal aspect
  (Journal of law and political sciences. – 2022. – Vol. 33, issue 2.– P. 370-382., 2022) Brusakova, O. V.; Брусакова, О. В.; Yefremov, A. O.; Єфремов, А. О.; Riazantseva, I. M.; Рязанцева, І. М.
  Метою дослідження визначено зміст поняття «адміністративно-правове регулювання» та його складові. Основний зміст. Основною метою адміністративно-правового регулювання економічної безпеки держави є забезпечення реалізації та захисту економічних прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб. Методологія. Огляд матеріалів і методик на основі аналізу документальних матеріалів для регулювання економічної безпеки держави. Висновки. За своєю сутністю адміністративно-правове регулювання економічної безпеки слід розглядати у двох аспектах: 1) як сукупність адміністративно-правових норм, що регулюють управлінські суспільні відносини у сфері економічної безпеки; 2) як системний організуючий вплив спеціально уповноважених державних органів на економічні і соціальні відносини за допомогою адміністративно-правових норм та інших правових засобів, насамперед адміністративного характеру, з метою їх охорони, поліпшення та створення належних умов для подальшого розвитку в контекст забезпечення національної безпеки України.
 • Документ
  Правові аспекти визначення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні
  (Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації, документування та розслідування колабораціонізму : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 лип. 2023 р.). – Одеса : Юридика, 2023. – С. 93-97, 2023) Колодій, Д. В.; Kolodii , D. V.
  Розкрито правові аспекти визначення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні.
 • Документ
  Особливості адміністративно-правового регулювання проходження публічної служби та дотримання службових обмежень в умовах воєнного чи іншого надзвичайного стану
  (Актуальні проблеми правознавства. - 2023. - Вип. 4 (36). - С. 30-36, 2023) Шовкун, Ю. І.; Shovkun, Yu. I.
  Проаналізовано сутність правових режимів воєнного та надзвичайного стану, виокремлено їхні ознаки та особливості запровадження. Досліджено правове регулювання застосування обмежень до публічних службовців під час воєнного стану. Доведено, що військова агресія рф зумовила зміну процедур щодо застосування антикорупційних та інституціональних обмежень для публічних службовців. Запропоновано подальшу систематизацію нормативно-правових актів, що регулюють питання проходження публічної служби під час воєнного стану.
 • Документ
  Право на вакцинацію в умовах війни
  (Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Міжнародного дня прав людини (м. Київ, 7 груд. 2023 р.). - Київ: ДНДІ МВС України, 2024. - С. 80-82, 2023) Мозгова, В. В.; Mozghova, V. V.
  Зазначено, що на державу покладено багато функцій і під час війни багато з них стало пріоритетними, зокрема безпека громадян. Однак право на вакцинацію потрібно розглядати у комплексі з правом на медичну допомогу, доступність медичних послуг. Визначено проблеми, які потребують ґрунтовного вивчення з метою означення ефективних способів забезпечення реалізації права на вакцинацію.
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус субʼєктів, уповноважених застосувати епідеміологічні та карантинні заходи: питання теорії та практики
  (Юридичний науковий електронний журнал. - 2024. - № 2. - С. 250-253, 2024) Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; Горбачов, О. В.; Horbachov, O. V.; Лещенко, Д. О.; Leshchenko, D. O.
  Досліджено адміністративно-правовий статус субʼєктів, що мають повноваження в сфері імплементації протиепідеміологічних та карантинних заходів, в тому числі й обмежувальних заходів, що передбачає обмеження певних конституційних прав і свобод людини і громадянина. Встановлено взаємозвʼязок між особливостями адміністративно-правового статусу даних субʼєктів та результативністю їх діяльності. Розроблено рекомендації, щодо необхідних змін та доповнень у законодавство в напрямку реагування на епідемічні загрози з метою забезпечення більш ефективного та збалансованого захисту життя та здоровʼя громадян.
 • Документ
  Державна регіональна політика у сфері безпеки дорожнього руху: поняття та зміст
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2023. - Вип. 5. - С. 218-223, 2023) Стрижак, А. О.; Stryzhak, A. O.
  З’ясовано зміст державної регіональної політики у сфері безпеки дорожнього руху. Стверджено, що державна регіональна політика у сфері безпеки дорожнього руху становить собою окремий об’єкт адміністративно-правого регулювання та становить відповідну складову державної політики, що безпосередньо включає напрям (стратегію) розвитку відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та сукупність адміністративно-правових інструментів реалізації заходів спрямованих на убезпечення порушень норм чинного законодавства у досліджуємій суспільних відносин нормами адміністративного законодавства. Виокремлено ознаки адміністративно-правових відносин, які мають місце під час реалізації державної регіональної політики у сфері безпеки дорожнього руху.
 • Документ
  До проблеми імплементації зарубіжного досвіду професійної підготовки поліцейських в українські правові реалії
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2023. - Вип. 5. - С. 102-107, 2023) Діденко, В. В.; Didenko, V. V.
  Узагальнено найбільш позитивний зарубіжний досвід у сфері професійної підготовки поліцейських та можливості його імплементації в українські правові реалії. Наголошено, що в Україні, на прикладі провідних країн Європи, необхідно запровадити інститут професійної підготовки керівників. Констатовано, що доцільною є монополізація сектору професійної підготовки поліцейських шляхом наділення правом формувати професійні поліцейські кадри виключно спеціалізовані навчальні установи. Зроблено висновок, що важливою є зміна моделі професійної підготовки поліцейських, яка має прямо впливати на службову кар’єру.
 • Документ
  Правотворчість, як важлива адміністративно-правова форма забезпечення територіальної оборони Національною гвардією України
  (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9 черв. 2023 р.). - Харків: НДІ ППСН, 2023. - С. 72-74, 2023) Мартинюк, А. В.; Martyniuk, A. V.
  Наголошено, що Національна гвардія України, в особі її компетентних органів і посадових осіб, хоча безпосередньо і не приймають законів, втім мають можливість впливати на зміст положень законодавчих і підзаконних (зокрема відомчих) нормативно-правових актів через: здійснення законопроєктної роботи, аналізу стану правозастосовної практики у відповідній сфері і підготовки у зв’язку із цим відповідних пропозицій та рекомендацій щодо внесення змін і доповнень до чинного законодавства з питань територіальної оборони.
 • Документ
  Щодо розуміння сутності безпеки на автомобільному транспорті загального користування
  (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9 черв. 2023 р.). - Харків: НДІ ППСН, 2023. - С. 70-71, 2023) Грибан, М. М.; Hryban, M. M.
  Зазначено, що сутність безпеки на автомобільному транспорті загального користування як об’єкта нагляду (контролю) можна розкрити крізь такі особливості: особлива мета та перелік завдань, які стоять перед забезпеченням безпеки на автомобільному транспорті загального користування; нерозривний зв’язок з новітніми соціально-економічними, урбанізаційними реаліями та підходами до розуміння транспорту; спрямованість на модернізацію громадського транспорту, розвиток вуличної мережі з урахуванням забезпечення її пріоритетів; адаптація міського простору до пересування вразливих учасників дорожнього руху.
 • Документ
  Шляхи удосконалення адміністративного законодавства у сфері здійснення нагляду та контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів в Україні
  (Наше право. - 2021. - № 4. - С. 227-232, 2021) Колісніченко, С. Ю.; Kolisnichenko, S. Yu.
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених та норм концептуальних та стратегічних документів, опрацьовано перспективні напрямки покращення адміністративного законодавства у сфері здійснення нагляду та контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів в Україні. Доведено, що запровадження запропонованих у статті змін дозволить якісно покращити контрольно-наглядову діяльність у відповідній сфері.
 • Документ
  Вдосконалення правового забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування
  (Наше право. - 2022. - № 1. - С. 230-235, 2022) Грибан, М. М.; Hryban, M. M.
  Розглянуто перспективні напрямки вдосконалення правового забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування. Встановлено сутність категорій "вдосконалення" та "нормотворча діяльність", розглянуто позиції науковців щодо вдосконалення вітчизняного адміністративного законодавства. Встановлено напрямки вдосконалення правового забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування.
 • Документ
  Поняття, зміст та значення територіальної оборони України
  (Право.ua. - 2023. - № 4, ч. 2. - С. 212-217, 2023) Мартинюк, А. В.; Martyniuk, A. V.
  Визначено поняття, а також розкрито зміст та значення територіальної оборони в Україні. Аргументовано, що територіальну оборону найбільш доцільно тлумачити як врегульований нормами чинного законодавства загальнодержавний комплекс воєнних та інших спеціальних заходів, які реалізуються як у мирний час, так і в разі введення особливих правових режимів суспільного життя (зокрема воєнного стану), з метою забезпечення національної безпеки шляхом протидії воєнним загрозам, надання допомоги у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна держави і громадян від надзвичайних ситуацій.
 • Документ
  Принципи державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування
  (Право.ua. - 2023. - № 4. - С. 238-243, 2023) Грибан, М. М.; Hryban, M. M.
  Визначено сутність принципів державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування. Виокремлено нетипові групи принципів, що постають у дослідженнях закордонних науковців та дозволяють сформувати більш глибоке уявлення про сутність принципів у сфері безпеки на автомобільному транспорті загального користування. Встановлено такі принципи державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування: принцип верховенства права; принцип екологічної прогресивності; принцип рівності в ході здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування; принцип цифровізації; принцип дотримання прав осіб з обмеженими можливостями, зокрема ветеранів та ветеранок, які отримали каліцтво в ході участі в бойових діях.
 • Документ
  До проблеми оптимізації системи суб’єктів нагляду і контролю за охороною, захистом, використанням і відтворенням лісів
  (Право.ua. - 2023. - № 4. - С. 232-237, 2023) Колісніченко, С. Ю.; Kolisnichenko, S. Yu.
  Розкрито загальнотеоретичні питання діяльності суб’єктів нагляду і контролю за охороною, захистом, використанням і відтворенням лісів. Охарактеризовано положення чинного законодавства у досліджуваній сфері, на основі чого виокремлено авторське бачення щодо оптимізації роботи суб’єктів нагляду і контролю за охороною, захистом, використанням і відтворенням лісів. Доведено, що важливим питанням у контексті оптимізації системи суб’єктів нагляду і контролю за охороною, захистом, використанням і відтворенням лісів є участь громадськості у здійсненні зазначеного нагляду та контролю. З метою забезпечення високого рівня законності, об’єктивності та неупередженості контролю і нагляду, необхідно забезпечити широке залучення громадськості до їх здійснення, яке не обмежене лише роботою громадських інспекторів з охорони довкілля.
 • Документ
  До питання імплементації зарубіжного досвіду забезпечення територіальної оборони в українські правові реалії
  (Європейські перспективи. - 2024. - № 1. - С. 225-230, 2024) Мартинюк, А. В.; Martyniuk, A. V.
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених відмічено, що провідні західні держави, які посідають лідируючі світові позиції в економічній та політичній площині, характеризуються високим рівнем правової і соціальної захищеності їх громадян, досить багато уваги приділяють питанням територіальної оборони, забезпечення якої у них розглядається як невід’ємна складова національної безпеки. Опрацьовано можливості використання такого досвіду в українських реаліях.
 • Документ
  Межі державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування
  (Європейські перспективи. - 2024. - № 1. - С. 207-212, 2024) Грибан, М. М.; Hryban, M. M.
  Сформульовано уявлення про межі державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування. Встановлено сутність категорії "межі державного регулювання", проаналізовано окремі межі державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування.
 • Документ
  Завдання та функції нагляду та контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів в Україні
  (Європейські перспективи. - 2024. - № 1. - С. 219-224, 2024) Василенко, В. М.; Vasylenko, V. M.; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ;
  Проаналізовано сутність завдань та функцій нагляду та контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів в Україні. Визначено екологічну безпеку як стратегічну мету відповідного нагляду та контролю; розглянуто окремі завдання та функції нагляду та контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів в Україні.
 • Документ
  Система суб’єктів нагляду та контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів в Україні
  (Європейські перспективи. - 2024. - № 1. - С. 213-218, 2024) Колісніченко, С. Ю.; Kolisnichenko, S. Yu.
  Узагальнено, що на сьогодні в Україні діє багаторівнева система суб’єктів нагляду та контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів, до якої залучені і вищі державні органи, і центральні органи виконавчої влади, і місцеві органи влади, і громадськість. Відмічено, що така розгалуженість зазначеної системи призводить до появи дублювання повноважень, сприяє бюрократизації та появи корупційних схем, особливо на рівні органів і служб спеціальної компетенції, які безпосередньо і реалізують заходи нагляду та контролю.
 • Документ
  Концептуальні засади вдосконалення адміністративного законодавства, яке регламентує здійснення нагляду та контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів в Україні
  (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9 черв. 2023 р.). - Харків: НДІ ППСН, 2023. - С. 68-69, 2023) Колісніченко, С. Ю.; Kolisnichenko, S. Yu.
  Наголошено, що закріплення концептуальних засад здійснення нагляду та контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів в Україні покликане окреслити загальний задум, напрям та пріоритети розвитку системи зазначеного нагляду та контролю як необхідного фактору забезпечення належного правового режиму лісів, їх раціонального та збалансованого використання.
 • Документ
  Напрями кадрового забезпечення Державної митної служби України
  (Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників VI Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 9 черв. 2023 р.). - Харків: НДІ ППСН, 2023. - С. 59-61, 2023) Колобиліна, О. О.; Kolobylina, O. O.
  Наведено напрями, які повно та змістовно характеризують діяльність, спрямовану на кадрове забезпечення Державної митної служби України, а також відображають її призначення і важливу суспільну роль.