Монографії (Monographs). УДК 342.9

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Some aspects of information treatment in order to ensure proper protection of critical infrastructure objects in Ukraine
  (The European dimension of modern legal science : Scientific monograph. – Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. – P. 99-121, 2022) Brusakova, O. V.; Брусакова, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020; Krykun, V. V.; Крикун, В. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1089-555X
  Виділено ключові напрями процесу обробки інформації під час адміністративно-правового регулювання захисту об’єктів критичної інфраструктури. Аналіз зазначених напрямків дозволив визначити проблемні питання щодо поводження з інформацією під час адміністративно-правового регулювання захисту об’єктів критичної інфраструктури: відсутність налагодженої взаємодії суб’єктів такого забезпечення; паспортизація лише частини об’єктів критичної інфраструктури; труднощі із збалансованим дотриманням принципів гласності та конфіденційності захисту об’єктів критичної інфраструктури під час поширення інформації про зміст такого захисту; відсутність єдиного механізму встановлення категорії критичності об’єкта критичної інфраструктури з подальшою його ідентифікацією. У зв’язку з цим аргументовано доцільність створення спеціалізованої інформаційно-телекомунікаційної системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, а також впровадження механізму паспортизації всіх без винятку таких об’єктів.
 • Item
  Сутність правоохоронної функції держави та адміністративно-правовий механізм її реалізації : монографія
  (Харків: Факт, 2021. - 320 с., 2021) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X
  Монографія є комплексним дослідженням сутності правоохоронної функції, особливостей її реалізації, зокрема за допомогою відповідного адміністративно-правового механізму. У роботі проаналізовано методологічні засади адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави, надано загальну характеристику адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави. У монографії сформульовано конкретні пропозиції щодо оптимізації діяльності суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави та удосконалення адміністративного законодавства у правоохоронній сфері Монографія буде корисною викладачам, ад’юнктам, аспірантам, докторантам вищих навчальних закладів юридичного профілю, працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також всім, хто цікавиться проблемами правоохоронної діяльності.
 • Item
  Принципи адвокатської діяльності в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія
  (Харків: ТОВ «Планета-Прінт», 2020. - 276 с., 2020) Загуменна, Ю. О.; Zagumenna, Yu. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363; Наджафлі, Е. М.; Nadzhafli, E. M.
  Монографію присвячено комплексному дослідженню принципів адвокатської діяльності в Україні. Визначено поняття, характерні ознаки та змістовну складову принципів адвокатської діяльності в Україні. Розглянуто джерельну базу принципів адвокатської діяльності та на підставі їх аналізу здійснено їх систематизацію. Окрему увагу приділено питанню класифікації принципів адвокатської діяльності та розкриттю їх сутності. Досліджено міжнародні стандарти адвокатської діяльності на прикладі функціонування інституту адвокатури Бельгії, Великобританії, Греції, Іспанії, Італії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Швейцарії, Швеції та Японії. На підставі цього запропоновано окремі шляхи вдосконалення адміністративного законодавства, що визначає основні засади адвокатської діяльності в Україні. Для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів (ад’юнктів), курсантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, адвокатів і всіх, хто цікавиться цією проблематикою.
 • Item
  Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: питання теорії та практики : монографія
  (Харків : Диса плюс, 2015. - 688 с., 2015) Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Scopus Author ID: 57209693214
  У монографії здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми щодо визначення сутності дозвільної діяльності органів публічної адміністрації, доведення її публічно-правової природи, розкриття особливостей в окремих сферах суспільних відносин, пов’язаних із забезпеченням економічної, екологічної та громадської безпеки. Особливу увагу приділено розкриттю процедур дозвільної діяльності органів публічної адміністрації у вищенаведених сферах. Запропоновано конкретні пропозиції правового та організаційного характеру, спрямовані на формування європейського інституту дозвільної системи, уніфікацію дозвільних процедур органів публічної адміністрації щодо забезпечення прав, свобод та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.
 • Item
  Адміністративний процес України : монографія
  (Харків: ХНУВС-Майдан, 2019. - 422 с., 2019) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517
  В монографії досліджуються на системному рівні основні питання теорії адміністративного процесу, ведеться пошук відповідей на питання, безпосередньо пов’язані з українським суспільством, і в першу чергу, зі сферою державного управління, адміністративного захисту прав і свобод людини і громадянина. Значну увагу приділено змісту, сутності та призначені адміністративного процесу, суб’єктам адміністративного процесу. Проаналізовані різновиди адміністративних проваджень, як складових адміністративного процесу, охарактеризовані адміністративно-процесуальні відносини в контексті загальної теорії права, адміністративного права і процесу. Монографія призначена для науковців, викладачів (ад’юнктів) та студентів (магістрів) вищих навчальних закладів юридичного профілю та працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень та може являти інтерес для всіх, хто цікавиться проблемами адміністративного процесу.
 • Item
  Забезпечення публічної безпеки в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія
  (Харків : Панов, 2018. – 510 с., 2018) Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076
  Монографія є комплексним дослідженням сутності та особливостей адміністративно-правових засад забезпечення публічної безпеки в Україні. У роботі проаналізовано методологічні засади адміністративно-правового забезпечення публічної безпеки, надано загальну характеристику публічній безпеці в Україні як об'єкту адміністративно-правової охорони і захисту. Окрема увага у роботі приділена аналізу специфіки діяльності системи суб'єктів забезпечення публічної безпеки в Україні та особливості їх адміністративно-правового статусу. У монографії сформульовано конкретні пропозиції щодо удосконалення адміністративного законодавства у сфері забезпечення публічної безпеки в Україні, створення системи критеріїв та показників оцінювання ефективності забезпечення публічної безпеки. Монографія буде корисною викладачам, ад'юнктам, аспірантам, докторантам вищих навчальних закладів юридичного профілю, працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також всім, хто цікавиться проблемами адміністративно-правового забезпечення публічної безпеки в Україні.
 • Item
  Адміністративно-правовий захист прав дитини в Україні : монографія
  (Харків : Панов, 2019. - 352 с., 2019) Коломоєць, Н. В.; Kolomoiets, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4623-610X
  У монографії розкрито питання щодо змісту та сутності адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні. Охарактеризовано методологічні засади його реалізації та етапи формування. Розглянуто систему суб’єктів адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні та вироблено напрямки оптимізації їх діяльності. Окрему увагу було присвячено питанням діяльності органів Національної поліції як суб’єктів захисту прав дитини в Україні. У висновках сформульовані шляхи удосконалення адміністративноправового захисту прав дитини в Україні. Для наукових, науково-педагогічних, педагогічних та соціальних працівників, державних службовців, аспірантів, ад’юнктів, студентів, слухачів, курсантів та інших здобувачів вищої освіти, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами адміністративно-правового захисту прав дитини.
 • Item
  Persons authorized to perform state or local self-government functions: categorical and species characteristics as basis for determining boundaries of the subject dissemination of the norms anti-corruption legislation
  (Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis : Collective monograph. - Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. - Vol. 2. - P. 109-128, 2019) Syniavska, O. Yu.; Синявська, О. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Ivantsov, V. O.; Іванцов, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466
  Охарактеризовані особи, уповноважені на виконання функцій державного або місцевого самоврядування з протидії корупції. Проаналізовано категоріальні і видові характеристики як основа для визначення меж предмета поширення норм антикорупційного законодавства.
 • Item
  Організація адміністративного судочинства України : правові засади : монографія
  (Харків : ТОВ "У справі", 2017. - 488 с., 2017) Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016
  У монографії аналізуються правові засади організації адміністративного судочинства України. Визначено сутність, особливості, принципи та завдання його організації, поняття, види та особливості правового статусу учасників, організаційно-правові засади забезпечення, особливості участі правоохоронних органів в цьому судочинстві. Надаються пропозиції щодо удосконалення законодавства із зазначених питань. Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів, практичних працівників судових органів, всіх, хто цікавиться проблемами організації адміністративного судочинства України.