Автореферати дисертацій (Abstracts of Thesis). УДК 342(043.3)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Конституційно-правовий статус Центральної виборчої комісії: досвід України : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012) Швець, Ю. В.; Shvets, Yu. V.; Бандурка, О. М. - науковий керівник
  Дисертація присвячена дослідженню конституційно-правового статусу Центральної виборчої комісії. У роботі на теоретичному та практичному рівні охарактеризовано правову природу цієї інституції, дано характеристику Центральної виборчої комісії як органу держави, її місце в державному механізмі. В процесі дослідження статусу Центральної виборчої комісії конкретизовано її риси, склад, порядок формування та статус членів Комісії, проаналізовано функції, повноваження та принципи діяльності Центральної виборчої комісії, організацію її роботи та форми діяльності, компетенційні взаємозв’язки Центральної виборчої комісії з іншими органами державної влади та посадовими особами України. Сформульовано положення, обґрунтовано нові пропозиції і висновки щодо удосконалення статусу членів Центральної виборчої комісії, самої ЦВК як органу держави, що своєю діяльністю забезпечує легітимність державної влади, демократичність її формування; внесення змін до Закону України «Про Центральну виборчу комісію».
 • Документ
  Процедури з питань громадянства України: конституційно-правовий аспект : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014) Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Лазарев, В. В.; Серьогін, В. О. - науковий керівник
  У дисертації досліджено юридичну природу і зміст процедур з питань громадянства України, а також з’ясовано шляхи удосконалення чинного конституційного законодавства України у даній сфері. Обґрунтовано, що однією з атрибутивних ознак громадянства є процесуальний характер його набуття і припинення. Доведено, що порядок вирішення питань, пов’язаних із громадянством, є різновидом конституційно-правового процесу, а саме конституційною правозастосовчою (правоустановчою) діяльністю. Здійснено класифікацію процедур і проваджень щодо вирішення питань громадянства України; визначено їх стадії. Виокремлено основні принципи, на основі яких здійснюються процедури з питань громадянства України. Сформульовано пропозиції щодо змін та доповнень до чинного конституційного законодавства України в аспекті удосконалення процедур з питань громадянства. Запропоновано інституційно-функціональні зміни, спрямовані на оптимізацію системи органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України.
 • Документ
  Польський конституціоналізм: історико-правовий дискурс : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Патлачук, В. Н.; Patlachuk, V. N.; Кіндюк, Б. В. - науковий консультант
  Дисертацію присвячено дослідженню польського конституціоналізму на основі розгляду таких основних законів, як Артикули Генріха Валуа, Конституція 3 травня 1791 р., Конституція Великого Герцогства Варшавського 1807 р., Конституція Царства Польського 1815 р., Конституція Республіки Польща 1919 р., Конституція Республіки Польща 1921 р., Конституція Республіки Польща 1935 р., Конституція Польської Народної Республіки 1952 р., Конституція Республіки Польща 1997 р. На основі аналізу змісту польських конституцій розкрито генезис формування польського конституціоналізму, виявлені тенденції його розвитку у першій половині ХІХ ст., першій половині ХХ ст. та на початку ХХІ ст. З’ясовано, що перші в Європі конституційні акти — Конституція Пилипа Орлика 1710 р., підготовлена в Козацько-Гетьманський державі, та Конституція 3 травня 1791 р., що з’явилася в Речі Посполитій. Конституція 1791 р. базувалася на таких джерелах: польська конституційна традиція; конституційні моделі інших держав; європейська правова культура; досвід французької та американської революцій. У змісті Основного Закону знайшли відображення ідеї просвітництва, ліберальні концепції, принципи поділу влади та народного суверенітету. Доведено, що агресивна політика з боку Російської імперії призвела до припинення дії цієї Конституції, окупації та Другого поділу Польщі. Так само придушення російськими військами польської революції 1830–1831 рр. призвело до відміни Конституції Царства Польського та прийняття Органічного статуту, згідно з яким країна перетворювалася на одну з провінцій Російської імперії. Визначено, що комуністична влада Радянського Союзу впливала на процес підготовки Конституції Польської Народної Республіки 1952 р., яку було побудовано на основі Конституції СРСР 1936 р., причому обидва конституційні акти лицемірно гарантували права та свободи населенню, вільне віросповідання, проведення зборів, маніфестацій та зібрань. Розкрито особливості правового врегулювання релігійних питань у польських конституціях, що пов’язано з винятковою роллю католицької церкви, яку вона відіграла у збереженні національного суверенітету. Визначено основні напрямки конституційного реформування в Україні на основі польського досвіду.
 • Документ
  Номінаційна (установча) функція Верховної Ради України: проблеми теорії та практики : автореф. дис.
  (Харків, 2011) Назаренко, Я. М.; Nazarenko, Ya. M.; Марцеляк, О. В. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню номінаційного напрямку діяльності вітчизняного парламенту – Верховної Ради України. Проведено системний аналіз конституційного законодавства і практики функціонування парламентів в зарубіжних країнах та вияснено можливість впровадження відповідного досвіду у конституційну доктрину України. З’ясовано правову природу, а також визначено місце й роль номінаційного напрямку діяльності українського парламенту в системі його основних функцій. Піддано комплексному аналізу чинну конституційно-правову базу, що регламентує участь Верховної Ради України у формуванні внутрішньо-парламентських структур, органів виконавчої і судової влади, а також державних інституцій, які організаційно не належать до жодної з гілок державної влади. Виявлено наявні прогалини і суперечності у чинному законодавстві, що регулює номінаційні повноваження вітчизняного законодавчого органу, сформульовано конкретні пропозиції щодо їх усунення.
 • Документ
  Система місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії і практики : автореф. дис.
  (Харків, 2013) Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824; Батанов, О. В. - науковий консультант
  Дисертація присвячена дослідженню проблем теорії і практики системи місцевого самоврядування в Україні. За результатами проведеного дослідження визначено теоретичні засади системи місцевого самоврядування, проведено узагальнення конституційно-правового регулювання системи місцевого самоврядування в Україні, охоректеризовано суб’єктів системи місцевого самоврядування та їх взаємодію, а також розкрито функціональні аспекти системи місцевого самоврядування в Україні в сучасних умовах. У роботі визначено поняття й сутність моделі системи місцевого самоврядування в контексті побудови організаційних форм місцевого самоврядування; проведено авторську систематизацію періодів становлення, функціонування та розвитку системи місцевого самоврядування в Україні; визначено функції, які виконують конституційно-правові засади місцевого самоврядування; удосконалено системний підхід до розуміння термінів «самоврядування» та «системи місцевого самоврядування», науково аргументовано поняття «публічної влади» та її системних утворень, розкриті методи взаємодії суб’єктів системи місцевого самоврядування, здійснено аналіз поняття та проблем системності в місцевому самоврядуванні, функцій системи місцевого самоврядування.
 • Документ
  Конституційно-правовий статус дітей з обмеженими можливостями : автореф. дис.
  (Харків, 2016) Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.; Филипская, Н. А.; Марчук, М. І. - науковий керівник
  Дисертація присвячена дослідженню конституційно-правового статусу дітей з обмеженими можливостями. Досліджено генезу прав та свобод даної категорії осіб. Проаналізовано структуру конституційно-правового статусу, його основні елементи, визначено специфіку його елементного складу. У рамках конституційно-правового статусу «дитина з обмеженими можливостями» виокремлено 6 субстатусів у залежності від характеру обмеження життєдіяльності. Досліджено міжнародно-правові стандарти забезпечення прав дітей з обмеженими можливостями та стан їх реалізації в Україні. На підставі аналізу світового досвіду з'ясовано можливості його запозичення та адаптації. Впорядковано та проаналізовано нормативно-правову базу, що регулює конституційно-правовий статус, систематизовано права і свободи зазначеної категорії осіб. Досліджено стан та проблеми реалізації цих прав, запропоновано шляхи розв’язання виявлених проблем. Як результат аналізу системи гарантій прав цих дітей сформовано пропозиції щодо внесення змін у чинне законодавство України.
 • Документ
  Муніципально-правові санкції в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис.
  (Харків, 2016) Топузов, В. І.; Topuzov, V. I.; Топузов, В. И.; Волошин, Ю. О. - науковий керівник
  Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню санкцій муніципальної відповідальності органів місцевого самоврядування, а також розробці рекомендацій щодо впровадження цих санкцій в практику самоврядування. Виявлено, що невід’ємною складовою інституту місцевого самоврядування є відповідальність, яка нерозривно пов’язана з сукупністю прав і свобод територіальної громади та створених нею органів. Запропоновано авторське концептуально-узагальнююче визначення юридичної категорії «муніципально-правові санкції», під якими слід розуміти негативні наслідки за порушення норм муніципального законодавства, що настають для органів та посадових осіб місцевого17 самоврядування як суб’єктів владних повноважень, а також безпосередньо для територіальної громади. Виявлено, що муніципальні санкції відповідальності органів місцевого самоврядування є конкретними проявами методів, засобів та прийомів створення передумов та гарантування відповідальної діяльності зазначених суб’єктів. Запропоновано класифікацію муніципальних санкцій відповідальності органів місцевого самоврядування з виокремленням таких класифікаційних ознак: суб’єкт забезпечення (державні, громадські та самоврядні форми); об’єкт забезпечення (форми забезпечення відповідальності представницьких, виконавчих органів, органів самоорганізації населення, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів); масштаб реалізації (загальнодержавні, регіональні, локальні); час реалізації (постійні, періодичні, разові); за характером (організаційні, правові, економічні, психологічні).
 • Документ
  Муніципально-правові санкції як форма реалізації відповідальності в місцевому самоврядуванні : автореф. дис.
  (Харків, 2015) Салівон, Г. І.; Salivon, G. I.; Саливон, Г. И.; Венедіктов, В. С. - науковий керівник
  Дисертація присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних проблем правового регулювання та реалізації муніципальноправових санкцій в місцевому самоврядуванні. В роботі зазначені характерні особливості муніципально-правової відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, надано її визначення. Досліджені особливості муніципально-правових санкцій як зовнішньої форми прояву муніципально-правової відповідальності, що відрізняють їх від санкцій інших видів юридичної відповідальності. Досліджена роль муніципально-правових санкцій у забезпеченні здійснення місцевого самоврядування, зазначена специфіка їх правового регулювання. Розглянуто порядок та процедуру реалізації муніципально-правових санкцій в Україні. Здійснено порівняльний аналіз видів і правового регулювання муніципально-правових санкцій в нашій державі і закордоном, на основі чого зроблені відповідні висновки про вдосконалення чинного законодавства України в сфері місцевого самоврядування. Сформульовані теоретичні та практичні пропозиції і рекомендації до чинного законодавства і правозастосовної практики з питань закріплення та реалізації муніципально-правових санкцій в Україні.
 • Документ
  Правоохоронні органи держави в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина : автореф. дис.
  (Харків, 2016) Россоха, С. В.; Rossoha, S. V.; Бєлов, Д. М. - науковий керівник
  У дисертації досліджуються особливості юридичної природи та конституційно-правового регулювання діяльності правоохоронних органів як інституту забезпечення права і свобод людини і громадянина. Визначено особливості конституційної системи захисту прав і свобод людини і громадянина. З позицій понятійного арсеналу сучасного конституціоналізму встановлено специфіку особливого конституційно-правового статусу правоохоронних органів. Виділено основні ознаки правоохоронних органів, що розкривають їхсутність у механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина. Дано визначення категорії «правоохоронний орган держави», «правоохоронна діяльність», визначено зміст та правову природу механізму захисту прав і свобод людини і громадянина, встановлено особливості завдань та функцій правоохоронних органів. Обґрунтовано необхідність внесення змін до Конституції України щодо місця та ролі правоохоронних органів серед інших органів державної влади. Встановлено, основні чинники, що зумовлюють наявні проблеми у системі правоохоронних органів, розкрито особливості проведення реформування органів внутрішніх справ України на сучасному етапі розвитку нашої держави.
 • Документ
  Конституційна реформа в сфері судової влади в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис.
  (Харків, 2016) Кулик, С. В.; Kulyk, S. V.; Волошин, Ю. О. - науковий керівник
  Дисертація присвячена конституційно-правовому дослідженню сучасних конституційних реформ в сфері судової влади. В роботі розглянуті теоретико-методологічні підходи до судової влади як самостійного об’єкта конституційної модернізації, надано Порівняльно-правову характеристика здійснення конституційних реформ в сфері судової влади в незалежній Україні. Розглянуто найважливіші міжнародно-правові стандарти самоорганізації судової влади та суддівського самоврядування, проаналізовано зарубіжний досвід конституційно-правового регулювання суддівського самоврядування з виокремленням основних підходів до становлення та розвитку сучасної європейської системи правосуддя. Дослідження має теоретичне і практичне значення в сучасних умовах проведення конституційної реформи в Україні, оскільки його матеріали можуть бути широко використані в правозастосовчій практиці, науково-дослідній роботі та навчальному процесі.
 • Документ
  Змагальність сторін як основна конституційна засада судочинства в Україні : автореф. дис.
  (Харків, 2015) Міліціанов, Р. В.; Militsianov, R. V.; Милицианов, Р. В.; Марцеляк, О. В. - науковий керівник
  В рамках дисертаційного дослідження визначено поняття та сутність конституційних засад судочинства, здійснено класифікацію засад судочинства виходячи з нормативного змісту Конституції України, поняттєвого критерію та функціональної спрямованості, виділено їх ознаки та риси, які дають можливість зробити висновок, що конституційні засади судочинства є процесуальним інструментом захисту судовою гілкою влади прав людини. Робота містить ґрунтовне дослідження змісту, сутності, елементів та ролі конституційної засади змагальності сторін, її місце в системі інших конституційних засад судочинства. Поняття змагальності сторін висвітлено з різних підходів: як засади судочинства, в аспекті аналізу її елементів, виділено судову змагальність, як внутрішню форму її прояву. Також здійснено аналіз правової регламентації конституційної засади змагальності сторін в усіх видах судочинства, надано практичні рекомендації з удосконалення теоретичної та нормативної бази з метою побудови ефективного змагального процесу; запропоновано внесення змін до Конституції України, надано авторський варіант конституційної реформи судочинства та судоустрою в Україні.
 • Документ
  Конституційно-правові основи єдності судової влади України : автореф. дис.
  (Харків, 2016) Пустовойт, Т. В.; Pustovoyt, T. V.; Волошин, Ю. О. - науковий керівник
  Дисертація присвячена визначенню конституційно-правової природи єдності судової влади, з’ясуванню її системних характеристик, структури й сутності, місця в системі єдиної державної влади, формулюванню на цій підставі загальнотеоретичного розуміння єдності судової влади. Сформульовано основні організаційно-правові проблеми реалізації єдності судової системи, запропоновано шляхи їх вирішення. Розглянуто гарантії забезпечення єдності судової системи, розроблено пропозиції з удосконалення відповідного законодавства. Проаналізовано чинне нормативно-правове регулювання єдності статусу суддів як на національному, так і на міжнародному рівнях. Встановлено та розглянуто рівність їх правових можливостей, виявлено законодавчі прогалини та проблеми забезпечення єдності статусу суддів, запропоновані відповідні шляхи їх подолання.
 • Документ
  Європейський суд з прав людини в конституційно-правовому механізмі захисту прав і свобод громадян України : автореф. дис.
  (Харків, 2015) Кочура, О.О.; Kochura, O.O.; Кочура, Е. А.; Марцеляк, О. В. - науковий керівник
  У дисертації проведено системний науковий аналіз місця і ролі Європейського суду з прав людини в конституційно-правовому механізмі захисту прав і свобод громадян України. Досліджено права людини і громадянина як фактор стратегії демократичного розвитку держави та суспільства, розкрито та проаналізовано їх ознаки. Проаналізовано взаємозв’язок між конституційними правами і свободами людини і громадянина та формуванням України як правової держави, становленням громадянського суспільства. Розглянуто основні напрямки сучасної конституційно-правової політики України у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Детально в роботі досліджено елементи конституційно-правового механізму захисту прав і свобод громадян України. Визначено місце Європейського суду з прав людини в вищезазначеному механізмі. Проаналізовано підстави та порядок звернення громадян України до Європейського суду з прав людини, юрисдикцію Суду та правові основи її реалізації, порядок розгляду справ у вищезазначеній міжнародній установі. Окремо досліджено в роботі проблемні питання застосування практики Європейського суду з прав людини в судовій практиці України як джерела права та механізм виконання Україною рішень Суду. На підставі проведених досліджень сформульовано конкретні пропозиції і рекомендації щодо удосконалення конституційно-правового механізму захисту прав і свобод громадян України.
 • Документ
  Парламентаризм Німеччини: становлення, розвиток, історико-правовий досвід : автореф. дис.
  (Харків, 2005) Гробова, В. П.; Grobova, V. Р.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1699-7824
  Дисертацію присвячено дослідженню правових засад виникнення та особливостей функціонування парламенту Німеччини та розробці на цій основі конкретних пропозицій, спрямованих на вдосконалення конституційного та поточного законодавства України. У роботі визначено і обґрунтовано сучасні методологічні підходи до вивчення проблем німецького парламентаризму; надано загальну характеристику представницьких (законодавчих) органів у механізмі державної влади; з’ясовано сутність та правовий статус перших прототипів парламентів на території нинішньої Німеччини. Розглянуто еволюцію парламенту Німеччини; визначено правовий статус і організацію діяльності Бундестагу, проаналізовано його партійний склад та з’ясовано місце партій у системі державної влади ФРН. Досліджено особливості правового статусу депутатів Бундестагу. Визначено місце Бундесрату в системі державної влади Німеччини, виявлено особливості його формування та функціонування. На підставі результатів дослідження розроблено й обґрунтовано відповідні наукові теоретичні і практичні рекомендації з реалізації конституційної моделі демократичної, правової, соціальної держави в Україні.