Право і безпека, 2022, № 3 (86)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. – Харків, 2022. – № 3 (86). – ISSN 2617-2933 (Online). – DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2022.3.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 12 з 12
 • Документ
  Право і безпека, 2022, № 3 (86)
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння дослідникам у здійсненні наукової діяльності, поширення новітніх наукових знань, оприлюднення досліджень з актуальних питань права і юридичної психології, протидії злочинності, забезпечення національної безпеки та прав людини, захисту інтелектуальної власності, кібербезпеки, реформування законодавства тощо.
 • Документ
  Суб’єкти адміністративних правопорушень на авіаційному транспорті
  (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 170-182, 2022) Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020
  Проведено комплексне дослідження загального та спеціальних суб’єктів адміністративних правопорушень на авіаційному транспорті. Проаналізовано міжнародно-правові акти та національне законодавство в галузі цивільної авіації. Встановлено коло суб’єктів адміністративних правопорушень на авіаційному транспорті. На підставі кваліфікаційних характеристик осіб авіаційного персоналу визначено види спеціальних суб’єктів відповідальності за адміністративні правопорушення на авіаційному транспорті, що пов’язані з порушенням польотів, з порушенням нормативно-правових актів, які регулюють діяльність авіації. Зазначено, що суб’єктами адміністративного правопорушення на авіаційному транспорті є загальний та спеціальний.
 • Документ
  Генеза складу правових відносин
  (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 160-169, 2022) Погрібний, І. М.; Pohribnyi, I. M.
  Досліджено особливості ґенези складу правових відносин. Наголошено, що теорія правових відносин, яка виступає у вигляді широкого тарізноманітного масив узнань і уявлень, звичайно може бути прийнята як основне джерело, що живить сам процес подальшого розвитку й удосконалення їх сутності, визначення та складу. Процесуальні повноваження в«чистому» вигляді не можна віднести ні до процесуальних прав, ні до процесуальних обов’язків. За своїм призначенням це в певному сенсі продукт синтезу прав і обов’язків. Насамперед – це компонент компетенції відповідного державного органу або посадової особи. Вони, володіючи процесуальними повноваженнями, не лише процесуально управомочені, але й зобов’язані виконувати передбачені процесуальним законом дії.
 • Документ
  Визначення та зміст поняття транспарентності кримінального судочинства
  (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 150-159, 2022) Гета, Д. С.; Heta, D. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0570-4846
  Розглянуто загальноправові підходи до сучасного розуміння транспарентності у сфері державного управління та судочинства. Запропоновано авторське визначення транспарентності кримінального судочинства. Окреслено коло елементів, що входять до його змісту, яким також надано визначення. Такими елементами названо прозорість, відкритість, гласність, публічність, доступ до публічної інформації, підзвітність судової влади. Наголошено на особливостях транспарентності кримінального судочинства, у зв’язку з чим запропоновано низку законодавчих змін до Кримінального процесуального кодексу України.
 • Документ
  Поняття і значення реєстраційних та дозвільноліцензійних процедур у діяльності Національної поліції
  (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 140-149, 2022) Будь, О. А.; Bud, O. A.
  Досліджено сутність реєстраційних і дозвільно-ліцензійних процедур у діяльності Національної поліції, виходячи зі специфіки публічно-сервісної діяльності останньої та особливостей надання поліцейських послуг. Виокремлено низку спільних ознак реєстраційних та дозвільно-ліцензійних процедур, а також запропоновано дефініцію «реєстраційні та дозвільно-ліцензійні процедури в діяльності Національної поліції» − послідовні легалізовані дії сервісного характеру, які здійснюються органами поліції в процесі надання ними поліцейських послуг, по завершенню яких фізична або юридична особа отримує документ (дозвіл або ліцензію), що дозволяє проводити різноманітні операції з об’єктами дозвільної системи, предметами індивідуального захисту й активної оборони або ж надавати специфічні послуги, зокрема з охорони, обслуговування стрільбищ, перевезення надгабаритних вантажів.
 • Документ
  Суспільна безпека в умовах воєнного стану та ментальної війни
  (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 128-139, 2022) Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795;
  Досліджено явище ментальної війни під час дії воєнного стану та способи впливу і протидії інформаційним атакам на менталітет нації. Встановлено, що ментальна війна є елементом гібридної війни та її інформаційної складової. Проаналізовано інформаційний масив щодо змісту і сутності понять «менталітет», «ментальність суспільства», «менталітет нації» і ризики руйнівного впливу на них в інтересах протидії шкоді суспільній безпеці. З'ясовано зміст основних нормативно-правових актів, які потребують змін та уточнень у зв’язку з веденням ментальної війни. Наголошено, що проти-дія зовнішнім атакам на менталітет націй повинна мати системно-комплексний характер, який передбачає, зокрема, організацію в навчальних закладах МВС України підготовки кадрів такого профілю.
 • Документ
  Підвищення боєготовності та боєздатності поліцейських до дій в екстремальних ситуаціях
  (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 116-127, 2022) Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7752-6068; Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0366-7217
  Визначено, що значний рівень травматизму і кількість випадків загибелі правоохоронців, особливо в екстремальних ситуаціях, потребує постійних досліджень у сфері підвищення професійних здібностей правоохоронців. Практична значущість також не має сумнівів, всі підрозділи Національної поліції з етапу професійного відбору до системи професійної підготовки потребують удосконалення та системного підходу до підвищення боєготовності та боєздатності,якісних змін у системі професійної підготовки. Зазначено, що не кожен поліцейський готовий до дій у певних складних та екстремальних ситуаціях. Надано результати дослідження впливу екстремальних ситуацій на боєздатність і боєготовність поліцейських. Розглянуто основні особливості екстремальних ситуацій та їх вплив на готовність поліцейських до ефективних дій. Підготовка поліцейських обмежується фізичною, психологічною та вогневою підготовкою у статичних (комфортних)умовах.
 • Документ
  Римське право про юридичну особу: pro et contra
  (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 81-91, 2022) Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062
  Наведено аргументи «за» і «проти» підтримки існування та розвитку конструкції «юридична особа» у вченнях римських юристів. Аналіз цивілістичної доктрини про римське право щодо вчення про юридичну особу дозволив дійти висновку, що хоча римські юристи не напрацювали поняття юридичної особи, однак було запропоновано її основний практичний прояв: напрацьовано поняття правоздатності, що не залежить від фізичної особи, поняття дієздатності й основні типи юридичних осіб, які отримали в подальшому свій розвиток в європейській юриспруденції. Заслугою римського права є обґрунтування юридичного способу, за допомогою якого найрізноманітніші соціальні утворення могли бути введені в цивільний оборот. Наголошено, що ідея розширення кола суб’єктів приватного права за рахунок особливих організацій, союзів громадян належить саме римському приватному праву, проте саме поняття «юридична особа» на цьому етапі історичного розвитку не було сформоване з точки зору матеріального права, а оформилося лише як соціальна категорія, але не як правова.
 • Документ
  Учинення ризикованих дій як підстава притягнення до відповідальності посадових осіб підприємницького товариства
  (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 70-80, 2022) Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538
  З’ясовано сутність ризикованих дій як підстави притягнення до відповідальності посадових осіб підприємницького товариства. Підкреслено, що з урахуванням сутності ризикової діяльності підприємницького товариства, спрямованої на отримання прибутку та подальшого його розподілу між учасниками, в діях (бездіяльності) учасників відносин у межах відповідного виду юридичної особи присутніми є ризики як економічного, так і юридичного змісту. Такі ризики слід класифікувати на виправдані та невиправдані, що першочергово пов’язується з подальшою можливістю притягнення до відповідальності осіб, винних у заподіянні шкоди учасникам корпоративних правовідносин. Наголошено, що саме виправданий характер підприємницького ризику в діях осіб, які виконують функції органів підприємницького товариства, та їх розумна, добросовісна, з належною дбайливістю й обачністю діяльність, а також ужиття всіх заходів для належного виконання обов’язків та запобігання несприятливих правових наслідків для товариства дозволяє говорити про звільнення їх від відповідальності за завдані збитки.
 • Документ
  Qualification problems of war-related criminal offences documented on the de-occupied territories of Ukraine
  (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 48-59, 2022) Orlov, Y. V.; Орлов, Ю. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794; Pribytkova, N. O.; Прібиткова, Н. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712
  Виявлено основні теоретико-прикладні проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень, пов’язаних із війною, на деокупованих територіях, сформовано пропозиції щодо їх вирішення, забезпечення єдності в застосуванні права. Надано опис і пояснення чотирьом базовим проблемним предметним зонам із відповідними типовими ситуаціями застосування закону про кримінальну відповідальність: кримінально-правова кваліфікація артилерійських обстрілів, мінування, заподіяння смерті людині, інших діянь фізично затриманих представників держави-агресора. Для кожної зони та ситуації визначено основні підходи до кваліфікації документованих кримінальних правопорушень та інших подій, які застосовуються у правоохоронній практиці. Здійснено їх критичний аналіз, виявлено недоліки, запропоновано шляхи їх усунення. Визначено розмежування ситуацій артилерійських обстрілів військових та цивільних об’єктів і з’ясовано їх вплив на кримінально-правову кваліфікацію.
 • Документ
  Правове регулювання бюджетного процесу в умовах воєнного стану
  (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 26-36, 2022) Токарєва, К. О.; Tokarieva, K. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7891-226X
  Проаналізовано бюджетний процес в умовах воєнного стану в Україні та його правове забезпечення. Наголошено, що з початку збройної агресії російської федерації проти України бюджетне законодавство зазнало суттєвих змін. Яскраво цю характеристику бюджетного процесу продемонстровано на конкретних прикладах. Визначено ознаки бюджетного процесу. Встановлено, що бюджетний процес і законодавчий процес не є тотожними. Розглянуто особливості функціонування резервного фонду державного бюджету в сучасних умовах. Аргументовано, що для забезпечення ефективного функціонування фонду внутрішніх водних шляхів, сформованого у складі спеціального фонду державного бюджету, необхідне належне правове регулювання. Зокрема, йдеться про ухвалення Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного фонду внутрішніх водних шляхів» як важливої передумови функціонування вказаного фонду.
 • Документ
  Пріоритетні напрями діяльності органів поліції щодо забезпечення прав громадян в умовах правового режиму воєнного стану в Україні
  (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 13-25, 2022) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X
  Охарактеризовано відмінності у повноваженнях, наданих органам поліції в мирний час і під час протидії внутрішнім загрозам воєнного стану. Визначено загальне коло прав громадян, що порушуються під час дії правового режиму воєнного стану внаслідок ведення активних бойових дій, окупації окремих регіонів та населених пунктів. Систематизовано ті права громадян, обов’язок щодо недопущення порушення, захисту та відновлення яких покладається саме на органи поліції. Окреслено пріоритетні напрями діяльності органів поліції щодо забезпечення прав громадян під час воєнного стану, виникнення яких зумовлено саме дією цього правового режиму, введеного в результаті повномасштабного вторгнення на територію нашої держави. Охарактеризовано особливості реалізації кожного з виокремлених напрямів. Аргументовано необхідність вироблення дієвих алгоритмів дій поліцейських в умовах активних бойових дій та на деокупованих територіях.