Монографії (Monographs). УДК 347

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Особисті немайнові права юридичної особи: реалії сьогодення : монографія
  (Харків : Право, 2023. – 360 c., 2023) Попова, С. О.; Popova, S. O.
  У монографії досліджені окремі правові проблеми регулювання особистих немайнових прав юридичних осіб, адже охопити весь обсяг дискусійних питань, пов’язаних із здійсненням та захистом таких прав просто неможливо. Життя змінюється, представники однієї правової системи впроваджують досвід інших, суспільні відносини розвиваються, з’являються нові погляди на вже утверджені поняття, які стосуються особистих немайнових прав в цілому. Таким чином, у цій науковій роботі було розглянуто власне авторське бачення, ґрунтоване на усталених підходах Харківської цивілістичної школи та на сформованих поглядах на ті чи інші категорії вітчизняних науковців. Проведене у монографії дослідження здійснення та захисту особистих немайнових прав юридичних осіб може використовуватися для вивчення інституту юридичної особи, можливості набуття організаціями суб’єктивних цивільних прав, у тому числі, особистих немайнових, дозволить застосовувати ефективні способи захисту, сприятиме розумінню нематеріальної сфери та пов’язаних із нею питань у цивілістичній науці.
 • Документ
  Судовий захист законних інтересів фізичних осіб при примусовому наданні медичної допомоги [: монографія]
  (Харків : Ніка Нова, 2012. – 278 с., 2012) Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Погребняк, О. С.; Pohrebniak, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3863-5530
  В монографії проаналізовані міжнародні стандарти, практики Європейського суду з прав людини, національних нормативних актів і практики їх застосування та рекомендації щодо ефективнішого впровадження найкращих практик в українське правозастосування щодо судового захисту прав осіб, до яких застосовується медична допомога в примусовому порядку, що сприятиме захистові прав людини у сфері охорони здоров’я й утвердженню принципу верховенства права.
 • Документ
  Теоретичні засади приватно-правового регулювання житлових відносин в Україні : монографія
  (Тернопіль: ЗУНУ, 2021. - 426 с., 2021) Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894
  Монографія присвячена дослідженню приватно-правового регулювання житлових відносин. Висвітлені сучасні концеп-туальні підходи до правової природи житлових правовідносин, місця житлового права в системі права України. Визначено гносеологічні та історичні передумови формування правового регулювання житлових відносин. Окреслено проблематику нор-мативно-правового регулювання та саморегулювання житлових відносин. Здійснено класифікацію житлових правовідносин. Проаналізовано особливості об’єктів та суб’єктів житлових прав-овідносин. Визначено шляхи удосконалення житлового законо-давства в умовах рекодифікацї цивільного законодавства. Запро-поновано систему договорів у житловому праві. Для науково-педагогічних працівників, аспірантів, викла-дачів, слухачів та студентів юридичних ЗВО, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, адвокатів, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку.
 • Документ
  Теоретичні та практичні проблеми диспозитивності в спадковому праві: монографія
  (Київ: Алерта, 2019. – 498 с., 2019) Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179
  У монографії викладено теоретичні та практичні проблеми диспозитивності в спадковому праві, запропоновано шляхи їх усунення, розроблено пропозиції з удосконалення чинного спадкового законодавства України. Виділено та проаналізовано такі базові моделі диспозитивності в спадковому праві, як: свобода заповіту, договірна форма регулювання спадкових відносин, свобода волевиявлення спадкоємця щодо прийняття спадщини та відмови від її прийняття. Висвітлено випадки обмеження диспозитивності в спадковому праві. Ретельно проаналізовано судову та нотаріальну практику, а також спадкове законодавство зарубіжних країн. Запропоновано розширення кола заповідальних розпоряджень та договорів у спадковому праві. Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасного спадкового права.
 • Документ
  Принципи цивільного судочинства та їх система: проблеми сучасної теорії і практики : монографія
  (Харків: Право, 2020. – 672 с., 2020) Кройтор, В. А.; Kroitor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721
  У монографії досліджуються питання визначення поняття, значення та системи принципів цивільного судочинства. Доведено, що сучасні дослідження доктрини принципів судочинства та їхньої системи з успіхом можуть бути проведені за допомогою більш сучасних підходів до праворозуміння. Систему принципів цивільного судочинства визначено як єдину, нерозривну, впорядковану сукупність взаємопов’язаних принципів цивільного судочинства, закріплену нормами чинного законодавства. Найбільш актуальною як для теорії, так і для практики може бути класифікація принципів цивільного судочинства за двома групами: основоположні принципи цивільного судочинства; принципи цивільного судочинства України, які відображають особливості правосуддя в цивільних справах. Монографія розрахована на науковців, викладачів, юристів-практиків, студентів закладів вищої освіти. Може бути корисною для всіх, хто цікавиться сучасними проблемами судового захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
 • Документ
  Право доверительной собственности : моногр.
  (Харьков: Консум, 2000. — 176 с., 2000) Слипченко, С. А.; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152
  Монография посвящена всестороннему комплексному исследованию института права доверительной собственности, теоретическому обоснованию основных принципов и методов его функционирования. В работе рассматриваются история и причины возникновения института, дается общая правовая характеристика, анализируется правовой статус субъектов доверительных отношений. Исследуя условия существования права доверительной собственности в Украине с учетом специфики отечественного законодательства, автор предпринял попытку разрешить ряд проблем, связанных с перспективами становления, развития и совершенствования данного института. Книга рассчитана на представителей органов государственной власти и управления, предпринимателей, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов, а также всех, кто интересуется вопросами доверительной собственности (доверительного управления имуществом).
 • Документ
  Особисті немайнові правовідносини щодо оборотоздатних об’єктів : моногр.
  (Харків : Діса плюс, 2013. – 552 с., 2013) Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152
  Монографія присвячена проблемі визначення місця правовідносин, що виникають із приводу нематеріальних благ, особисті немайнові права на які забезпечують соціальне буття учасників цивільних відносин, у системі правовідносин цивільних. Досліджуються питання характеристики нематеріальних благ, умови їх оборотоздатності, суб’єктний склад і зміст цих правовідносин. Широко представлено теоретичні погляди на природу і функції об’єктів особистих немайнових прав, природу та ознаки абсолютних правовідносин, проаналізовано судову практику, законодавство ряду країн як близького, так і далекого зарубіжжя, рішення Європейського Суду з прав людини. Розрахована на викладачів, аспірантів (ад’юнктів), магістрів і студентів юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасного цивільного права.
 • Документ
  Оборотоспособность объектов личных неимущественных прав, обеспечивающих социальное бытие физического лица: моногр.
  (Харьков : ФОП Мічурина Н. А. , 2011. – 336 с., 2011) Слипченко, С. А.; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152
  Монография посвящена проблеме объектов личных неимущественных прав, призванных обеспечить социальное бытие физических лиц. В ней исследуются вопросы характеристики нематериальных благ, условия их оборотоспособности. Широко представлены теоретические воззрения на природу и функции объектов личных неимущественных прав, анализируется судебная практика, законодательство ряда стран как ближнего, так и дальнего зарубежья, решения Европейского Cуда по правам человека. Книга рассчитана на преподавателей, аспирантов и студентов юридических учебных заведений, а также всех, кто интересуется проблемами современного гражданского права. Книга представлена в авторской редакции.
 • Документ
  Виконання заповіту: проблеми теорії та практики: монографія
  (Харків : ТОВ «Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив», 2009. — 263 с., 2009) Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179
  Монографія присвячена проблемам теорії та практики виконання заповіту. У ній на підставі детального аналізу визначається місце виконання заповіту в системі цивільного права, розкриваються підстави виникнення та припи- нення відносин з виконання заповіту, досліджується юридична природа відносин, що виникають при виконанні заповіту спеціальною особою – виконавцем заповіту. Окрема увага приділяється здійсненню виконавцем заповіту своїх повноважень та встановлюються їх межі. Представлена робота розрахована на науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, аспірантів, докторантів, а також практичних працівників–нотаріусів, суддів, адвокатів, юристів.