Дисертації (Thesis). УДК 342.9(043.5)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Адміністративно-правове забезпечення правоохоронної діяльності Національної гвардії України : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Морквін, Д. А.; Morkvin, D. А.; Сядриста, І. І. - науковий керівник
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності та розкритті особливостей адміністративно-правового забезпечення правоохоронної діяльності Національної гвардії України, а також розроблено рекомендації та пропозиції щодо його вдосконалення.
 • Item
  Адміністративно-правові засади реалізації державної податкової політики в Україні : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Єфремов, А. О.; Yefremov, A. O.
  Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових засад реалізації державної податкової політики в Україні. У роботі під державною податковою політикою запропоновано розуміти обраний державою політичний курс, що складається з комплексу науково обґрунтованих та системних рішень, що закріплені в положеннях адміністративного законодавства та мають стратегічно важливе значення для держави та її громадян, в яких містяться заходи правового, організаційного, економічного, фінансового, податкового, управлінського характеру, що спрямовані на упорядкування правовідносин, які виникають у сфері оподаткування між державою та іншими суб’єктами. Доведено, що державна податкова політика має бути орієнтована на досягнення балансу між фінансовими ресурсами держави та обсягом її видатків, що залежать від потреб держави в конкретний період. Виокремлено ознаки, що характеризують державну податкову політику як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Сформульовано низку нових висновків, пропозицій і рекомендацій.
 • Item
  Адміністративно-правовий механізм забезпечення національної безпеки держави : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Кобко, Є. В.; Kobko, Ye. V.
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми – визначення сутності, змісту та особливостей адміністративно-правового механізму забезпечення національної безпеки держави, що лягло в основу вироблення відповідної концепції, а також пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення норм чинного законодавства у цій сфері.
 • Item
  Адміністративно-правові засади діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Профатіло, К. В.; Profatilo, K. V.; Зозуля, І. В. - науковий керівник
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання – характеристика сутності, змісту і особливостей адміністративно-правових засад діяльності Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей і шляхів їх удосконалення.
 • Item
  Адміністративно-правове забезпечення публічної безпеки і порядку на регіональному рівні: дисертація
  (Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Герасимчук, Р. В.; Herasymchuk, R. V.;
  Дисертацію присвячено з’ясуванню сутності, змісту та особливостей адміністративно-правового забезпечення публічної безпеки і порядку на регіональному рівні.
 • Item
  Правові засади вирішення адміністративними судами спорів, які виникають у зв’язку з виконанням рішень суду : дисертація
  (Київ : Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, 2017) Безпалько, С. В.; Bezpalko, S. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2168-060X; Криволапчук, В. О. - науковий керівник
  Дисертація присвячена дослідженню правових засад вирішення адміністративними судами спорів, які виникають у зв’язку з виконанням рішень суду. Актуальність теми обумовлена необхідністю формування належних умов для досконалого виконання покладеного на адміністративні суди завдання щодо своєчасного виконання судових рішень. У роботі сформульовано авторське визначення поняття «спорів, які виникають у зв’язку із виконанням рішення суду». Запропоновано основні напрями вдосконалення законодавства, яким регулюється вирішення таких спорів. Уточнено положення щодо сторін спору, який виникає у зв’язку з виконанням рішення суду. Доопрацьовано положення щодо умов відкриття провадження по справам у спорах, які виникають у зв’язку з виконанням рішення суду з формулюванням вичерпного переліку таких умов. Визначено особливості судового розгляду справ у спорах, які виникають у зв’язку з виконанням рішень суду, з урахуванням яких обґрунтовано низку пропозицій щодо вдосконалення провадження по справам у спорах, які виникають у зв’язку з виконанням рішень суду, а також щодо надання державної фінансової підтримки в Україні. У дослідженні розроблено напрями вдосконалення законодавства щодо визначення юрисдикції справ у спорах, які виникають у зв’язку з виконанням рішень суду та запропоновано шляхи його уніфікації.
 • Item
  Адміністративно-правові засади взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022) Шкіндюк, В. І.; Shkindiuk, V. I.; Шкиндюк, В. И.; Музичук, О. М. - науковий керівник
  Визначається поняття взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності як об’єкта адміністративно-правового регулювання. З’ясовується сутність і особливості регіону як адміністративно-правової категорії. Надається характеристика правовим засадам взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності та встановлюється місце серед них адміністративно-правових норм. Розкривається зміст поняття правоохоронних органів як суб’єктів взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні та встановлюються особливості їх адміністративно-правового статусу. Окреслюються напрями та межі взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні. З’ясовується коло та зміст адміністративно-правових форм і методів взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні. Узагальнюється зарубіжний досвід організації взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні й опрацьовуються можливості його використання в Україні. Встановлюються напрями вдосконалення адміністративного законодавства, яке регулює взаємодію та координацію у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні. Окреслюються шляхи вдосконалення організаційних засад взаємодії та координації у сфері правоохоронної діяльності на регіональному рівні.
 • Item
  Адміністративно-правове забезпечення підготовки особового складу підрозділів сил охорони правопорядку до виконання службово-бойових завдань : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022) Прокудін, О. С.; Prokudin, O. S.; Прокудин, А. С.; Музичук, О. М. - науковий керівник
  Розкрито ґенезу підготовки особового складу підрозділів сил охорони правопорядку до виконання службово-бойових завдань. Визначено поняття та з’ясовано зміст і призначення підготовки особового складу підрозділів сил охорони правопорядку до виконання службово-бойових завдань. Охарактеризовано принципи підготовки особового складу підрозділів сил охорони правопорядку до виконання службово-бойових завдань. Надано характеристику правовим засадам підготовки особового складу підрозділів сил охорони правопорядку до виконання службово-бойових завдань і встановлено місце серед них адміністративно-правових норм. Розкрито організаційні засади підготовки особового складу підрозділів сил охорони правопорядку до виконання службово-бойових завдань. Визначено особливості тактичної підготовки особового складу підрозділів сил охорони правопорядку до виконання службово-бойових завдань. Узагальнено зарубіжний досвід підготовки особового складу підрозділів сил охорони правопорядку до виконання службово-бойових завдань та опрацьовано можливості його використання в Україні. Запропоновано шляхи вдосконалення національного адміністративного законодавства з питань підготовки особового складу підрозділів сил охорони правопорядку до виконання службово-бойових завдань.
 • Item
  Адміністративно-правові засади здійснення контролю за якістю вищої освіти в Україні : дисертація
  (Суми, 2021) Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; Невядовский, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464; Музичук, О. М. - науковий консультант
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми – визначення сутності, змісту та розкриття особливостей адміністративно-правових засад здійснення контролю за якістю вищої освіти в Україні, що лягло в основу вироблення відповідної концепції, а також пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері. Доведено, що контроль як спосіб забезпечення законності діяльності закладів вищої освіти, – це особливий напрямок роботи уповноважених суб’єктів, який направлено на спостереження, аналіз та перевірку поточного стану функціонування відповідних закладів та її відповідності визначеним законодавством стандартам та вимогам. Встановлено, що предметом контролю за якістю вищої освіти в Україні є діяльність закладів вищої освіти, а також інших уповноважених суб’єктів щодо дотримання законодавчо визначених стандартів, ліцензійних вимог та державної політики в сфері вищої освіти. Узагальнено зарубіжний досвід контролю за якістю вищої освіти та опрацьовано можливості його використання в Україні.
 • Item
  Адміністративно-правові засади здійснення превентивної діяльності поліцією: порівняння досвіду України та країн ЄС : дисертація
  (Харків, 2020) Булатін, Д. О.; Bulatin, D. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0200-2822; Прокопенко, О. Ю. - науковий керівник
  У дисертації міститься теоретичне узагальнення актуальної наукової проблеми, пов’язаної із визначенням адміністративно-правових засад здійснення превентивної діяльності поліцією через порівняння досвіду України та країн ЄС, а також шляхів їх удосконалення. В результаті проведеного дослідження сформульовано низку положень та висновків котрі спрямовані на досягнення поставленої мети.
 • Item
  Адміністративно-правовий статус Корпусу оперативно-раптової дії як спеціального підрозділу Національної поліції : дисертація
  (Харків, 2020) Худоба, І. С.; Khudoba, I. S.; Музичук, О. М. - науковий керівник
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності, змісту та особливостей адміністративно-правового статусу Корпусу оперативно-раптової дії як спеціального підрозділу Національної поліції та шляхів його вдосконалення з урахуванням вітчизняної практики та зарубіжного досвіду. Корпус оперативно-раптової дії визначено як спеціальний підрозділ Національної поліції, що входить до складу поліції особливого призначення й покликаний здійснювати спеціальні операції щодо затримання небезпечних злочинців та злочинних угрупувань, звільнення заручників, силової підтримки, базуючись на нормах, принципах, вимогах і критеріях, передбачених чинним законодавством.
 • Item
  Адміністративно-правове забезпечення проходження служби у Корпусі оперативно-раптової дії Національної поліції : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Путій, М. В.; Putii, M. V.; Сокуренко, В. В. - науковий керівник
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності та розкритті особливостей адміністративно-правового забезпечення проходження служби у Корпусі оперативно-раптової дії Національної поліції та напрямків його вдосконалення з урахуванням вітчизняної практики та зарубіжного досвіду. Визначено поняття та особливості служби в Національній поліції як різновиду державної служби особливого характеру. Виділено види адміністративних процедур проходження служби в КОРД та надано конкретні пропозиції щодо їх удосконалення.
 • Item
  Адміністративно-правове забезпечення управління проектами регіонального розвитку : дисертація
  (Харків, 2020) Кроленко, Д. Ю.; Krolenko, D. Yu.; Бандурка, О. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено розробленню науково обґрунтованих напрямів удосконалення адміністративно-правового забезпечення управління проектами регіонального розвитку. Дано характеристику регіону, як об’єкту адміністративного права. Установлено, що завданням державного управління є збереження функціонування існуючих в державі систем, виконання програм спрямованих на досягнення поставленої мети, реально забезпечених законодавчою основою, матеріальними та людськими ресурсами, надійним каналом зворотного зв'язку та об'єктивною інформацією. Досліджено ґенезу становлення і запровадження регіональної політики.
 • Item
  Забезпечення публічної безпеки в Україні: адміністративно-правовий аспект : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, Сумський державний університет, 2019) Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Панова, О. А.; Безпалова, О. І. - науковий консультант
  Дисертацію присвячено аналізу адміністративно-правових засад забезпечення публічної безпеки в Україні. Визначено сутність публічної безпеки як об’єкта адміністративно-правової охорони та захисту. Узагальнено принципи публічної безпеки. Охарактеризовано правові засади забезпечення публічної безпеки. Розкрито зміст адміністративноправових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки. Визначено особливості діяльності вищих органів державної влади як суб’єктів забезпечення публічної безпеки. З’ясовано місце правоохоронних органів в системі суб’єктів забезпечення публічної безпеки. Охарактеризовано специфіку забезпечення публічної безпеки органами прокуратури та судами. Розкрито адміністративно-правові повноваження органів місцевого самоврядування та інституцій громадянського суспільства у сфері забезпечення публічноїбезпеки. З’ясовано сутність правових та організаційних форм діяльності щодо забезпечення публічної безпеки в Україні. Охарактеризовано адміністративно-деліктні відносини у сфері забезпечення публічної безпеки в Україні. Узагальнено зарубіжний досвід забезпечення публічної безпеки та опрацьовано можливості його використання в Україні. Опрацьовано систему критеріїв та показників оцінювання ефективності забезпечення публічної безпеки в Україні. Запропоновано шляхи оптимізації адміністративного законодавства у сфері забезпечення публічної безпеки в Україні.
 • Item
  Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015) Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; Джафарова, Е. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Scopus Author ID: 57209693214; ResearcherID: AAG-1418-2019; Бандурка, О. М. - науковий консультант
  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми щодо визначення сутності дозвільної діяльності органів публічної адміністрації, доведення її публічно-правової природи, розкриття особливостей в окремих сферах суспільних відносин, пов’язаних із забезпеченням економічної, екологічної та громадської безпеки. Особливу увагу приділено розкриттю процедур дозвільної діяльності органів публічної адміністрації у вищенаведених сферах.
 • Item
  Адміністративно-правові засади протидії незаконному гральному бізнесу в Україні : дисертація
  (Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2016) Філютович-Герасименко, В. С.; Filiutovych-Herasymenko, V. S.; Филютович-Герасименко, В. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684; Безпалова, О. І. - науковий керівник; Безпалова, О. І. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено визначенню особливостей адміністративно-правових засад протидії незаконному гральному бізнесу в Україні. Розкрито поняття грального та незаконного грального бізнесу, охарактеризовано форми існування незаконного грального бізнесу. Здійснено історико-правовий огляд і встановлено закономірності становлення та розвитку державної політики України у сфері протидії незаконному гральному бізнесу. Опрацьовано поняття та структуру адміністративно-правового механізму протидії незаконному гральному бізнесу в Україні. Охарактеризовано систему суб’єктів протидії незаконному гральному бізнесу в Україні. Уточнено компетенцію суб’єктів протидії незаконному гральному бізнесу в Україні. Узагальнено форми та методи протидії незаконному гральному бізнесу в Україні. Визначено особливості адміністративно-правового забезпечення взаємодії суб’єктів протидії незаконному гральному бізнесу в Україні. Охарактеризовано закордонний досвід організації та проведення азартних ігор у спеціально відведених для цього гральних зонах та визначено перспективи його використання в Україні. Окреслено шляхи удосконалення адміністративного законодавства у сфері протидії незаконному гральному бізнесу в Україні. Вироблено пропозиції та рекомендації щодо оптимізації форм та методів протидії незаконному гральному бізнесу в Україні.
 • Item
  Адміністративно-правове забезпечення громадського контролю у сфері охорони здоров'я : дисертація
  (Харків, 2017) Крут, К. О.; Krut, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-4198; Крут, Е. О.; Клочко, А. М. - науковий керівник
  Дисертаційна робота присвячена визначенню змісту та особливостей громадського контролю у сфері охорони здоров'я. У роботі розкриваються сутність та значення громадського контролю у сфері охорони здоров’я. Характеризуються адміністративно-правові засади реалізації громадського контролю у сфері охорони здоров’я. Систематизуються принципи громадського контролю у цій сфері. З’ясовується система та повноваження суб’єктів громадського контролю у сфері охорони здоров’я. Визначаються сутність і зміст форм та методів діяльності суб’єктів громадського контролю в означеній сфері. Пропонуються шляхи удосконалення взаємодії суб’єктів громадського контролю і органів державного контролю та нагляду у сфері охорони здоров’я. Узагальнюється зарубіжний досвід громадського контролю у цій сфері та окреслюються можливості його використання в Україні. Окреслюються напрямки вдосконалення правового регулювання громадського контролю у сфері охорони здоров’я.
 • Item
  Організація адміністративного судочинства України: правові засади : дисертація
  (Харків, 2017) Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; Пчелин, В. Б.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Комзюк, А. Т. - науковий консультант
  Дисертацію присвячено аналізу правових засад організації адміністративного судочинства України. Визначено сутність, особливості та завдання організації адміністративного судочинства України. Охарактеризовано систему нормативно-правового регулювання та принципи організації адміністративного судочинства в Україні. Здійснено характеристику адміністративних судів як провідних суб’єктів адміністративного судочинства в Україні, зокрема з’ясовано їх поняття та окреслено види, розкрито сутність та особливості їх юрисдикції, поняття, види та особливості підсудності їм публічно-правових спорів. Запропоновано визначення поняття та здійснено класифікацію учасників адміністративного процесу. Виокремлено особливості правового статусу осіб, які беруть участь у справі, суб’єктів, які обслуговують адміністративний процес, обізнаних осіб. З’ясовано сутність і особливості процесуального представництва та процесуального правонаступництва в адміністративному судочинстві. Визначено поняття та охарактеризовано види забезпечення адміністративного судочинства України. Встановлено особливості участі правоохоронних органів в адміністративному судочинстві України. Запропоновано шляхи удосконалення законодавства, що регламентує організацію та здійснення адміністративного судочинства України.
 • Item
  Адміністративно-правова кваліфікація правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки : дисертація
  (Харків, 2016) Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; Чишко, Е. А.; Салманова, О. Ю. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено комплексному аналізу адміністративно-правової кваліфікації у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Надано визначення понять «адміністративно-правова кваліфікація», «кваліфікація адміністративного правопорушення в сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки», критерії їх співвідношення та розмежування. Визначено теоретичне підґрунтя проведення кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Вироблено загальні та спеціальні принципи здійснення адміністративно-правової кваліфікації, запропоновано правила проведення кваліфікації адміністративних правопорушень та описано процедуру проведення кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, остання поділена на етапи та стадії. Сформульовано напрямки вдосконалення законодавства про адміністративні правопорушення у зазначеній сфері.