Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 803
 • Документ
  Мишель Монтень про правила ведення війни
  (Russia-Ukraine War: Consequences for the World: Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Internet Conference(Dnipro, Ukraine, February 1-2, 2024). - Dnipro, 2024. - P. 45-46, 2024) Головко, Б. Г.; Holovko, B. H.; Головко, Б. Б.; Holovko, B. B.
  Досліджено викладки поглядів Мішеля Монтеня на війну і військове мистецтво. Думки видатного французького філософа можуть бути корисними в умовах розробки, або уточнення сучасної військової доктрини України в умовах війни проти російської федерації.
 • Документ
  Формування передумов виникнення науки криміналістики в Україні у IX–XVIII століттях
  (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2024. - Вип. 82, ч. 1. - С. 27-33, 2024) Головко, Б. Г.; Holovko, B. H.; Головко, Б. Б.; Holovko, B. B.
  Досліджено особливості виникнення передумов криміналістичних досліджень, які з часом, у XIX столітті, оформились у науку криміналістику. Визначено основні етапи розвитку криміналістики в Україні, починаючи від утворення Давньоруської держави. Розглянуто перші кроки зародження і застосування криміналістичних методів під час розслідування правопорушень, що були закріплені у пам’ятках права. Доведено, що становлення окремих елементів криміналістичних досліджень на українських землях часів Середньовіччя і перших століть Нової історії спиралося на світовий досвід у цій царині, а також на уявлення про справедливість, потребу в відновленні законності і правопорядку. Наголошено, що формування уявлень про методи криміналістичних досліджень, що з’являлися в Україні, пов’язані з генезою системи українського права і перетворились, з часом, на один з його інститутів. На відміну від застосування покарання, яке мало класовий характер, організація криміналістичних досліджень, встановлювало істину і тому не залежало від класової належності учасників правовідносин. Обґрунтовано думку про те, що як у стародавні часи, так і на початку Середньовіччя, криміналістичні методи тісно перепліталися з елементами слідчого процесу, в межах якого вони, власне, застосовувалися. Встановлено, що калічницькі форми покарання, які застосовувалися за рішенням суду, також мали на меті «підкреслити» особу злочинця, виокремити його для полегшення розшуку у випадку повторних правопорушень. Правова регламентація криміналістичних методів дослідження стала запорукою їхнього опрацювання, розповсюдження і перетворення, з часом, у самостійну науку.
 • Документ
  Some aspects of improving legislation of Ukraine
  (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 16 трав. 2024 р.). – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 436-438, 2024) Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; Vasylchenko, N. Yu.; Васильченко, Н. Ю.
  Проаналізовано тенденції до інтеграції в різних сферах суспільного життя, в тому числі в правовій сфері. Розглянуто зростання інтересу до вивчення та обміну досвідом розвитку національного законодавства, обміну правовою інформацією та науковими ідеями. Наголошено на необхідності міжнародної співпраці та вирішення глобальних проблем.
 • Документ
  Prospects for the development of legal system in Ukraine
  (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 16 трав. 2024 р.). – Харків : ХНУВС, 2024. –  С. 434-436, 2024) Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; Hak, V. O.; Хак, В. О.
  Досліджено питання сучасної нормативно-правової системи України як складної та динамічної структури, що впливає на всі сфери життя суспільства. Показано, що незважаючи на певні позитивні зрушення після здобуття незалежності, вона залишається предметом постійних дискусій та критики. Визначено, що сучасний стан правової системи України супроводжується численними викликами та проблемами, які потребують ефективного аналізу.
 • Документ
  Динаміка формування політичної еліти в Україні
  (Українська національна революція 1917–1921 рр. – досвід та уроки боротьби за державність : Всеукр. наук. форум, присвяч. 100-й річниці завершення Української національної революції (м. Харків, 25 листоп. 2021 р.). – Харків: ХНУРЕ, 2021. – С. 78-80, 2021) Могільова, С. В.; Mohilova, S. V.
  Наголошено, що вперше за роки незалежності зусилля держави та громадянського суспільства по накопиченню елітних потенцій дали певні зрушення. Протягом останніх двох років відбувається дійсно змістовна спроба зміни політичної еліти.
 • Документ
  Адвокатура в країнах Європейського Союзу та можливості використання її досвіду в Україні
  (Південноукраїнський правничий часопис. - 2024. - № 1. - С. 3-10, 2024) Бандурка, С. С.; Bandurka, S. S.
  В статті розглянуто правове регулювання інституту адвокатури в окремих країнах Європейського Союзу на вступ до якого Україна отримала статус країни-кандидата. Відзначено, що у Європейському Союзі здійснюється гармонізація національних актів держав-членів ЄС і загально союзних актів в галузі діяльності адвокатури з метою ефективного захисту прав і свобод людини. Наголошено на тому, що в правовій системі Європейського Союзу адвокат виконує особливу роль, визначену в ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка передбачає дотримання адвокатами принципів, які забезпечують належне здійснення правосуддя, забезпечення доступу до правосуддя і реалізацію права на справедливий судовий розгляд. Діяльність адвокатури в Європейському Союзі є складовою системи юридичних послуг, які надаються в умовах вільного ринку, «здорової» конкуренції, поваги до закону та рівності всіх перед законом, доступу до можливості здійснювати адвокатську діяльність у різних країнах-членах Європейського Союзу. Охарактеризована правова система Європейського Союзу, як економічного і політичного союзу, процес створення європейського законодавства, відповідно до якого здійснюється адвокатська діяльність в країнах-членах ЄС. Для України, в якій здійснюються євроінтеграційні реформи, важливим є досвід діяльності адвокатури в країнах Європейського Союзу та можливості його впровадження в адвокатську діяльність з надання правової допомоги громадянам, захисту прав і свобод людини в Україні.
 • Документ
  Перспективи дигіталізації державних послуг в країнах-членах ЄС до 2030 року
  (Протидія дезінформації в умовах російської агресії проти України: виклики і перспективи : тези доп. учасників міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12-13 груд. 2023р.). - Харків: НДІ ППСН, 2023. - С. 125-126, 2023) Наджафлі, Е. М.; Nadzhafli, E. M.
  Розглянуто перспективні напрями цифровізації державних послуг в країнах ЄС до 2030 р. та подальші перспективи врахування цього досвіду в Україні. Наголошено, що європейський досвід дигіталізації державних послуг стає не лише джерелом правових запозичень для поглиблення правових реформ у сфері дигіталізації, але й певним спільним знаменником, якого у правовій сфері має досягти Україна, упроваджуючи правові стандарти у галузі дигіталізації свого державного управління в контексті реалізації стратегічного курсу європейської інтеграції.
 • Документ
  Особливості державної політики у сфері бізнесу в умовах воєнного стану в Україні
  (Вісник пенітенціарної асоціації України. - 2023. - № 3. - С. 53-59, 2023) Воскобойніков, В. В.; Voskoboinikov, V. V.
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, сформовано авторське бачення щодо сутності та змісту державної політики у сфері бізнесу в умовах воєнного стану в Україні. Акцентовано увагу на тому, що за своєю сутністю державна політика в сфері бізнесу є напрямком державної діяльності щодо врегулювання функціонування суб’єктів господарювання з метою створення сприятливого середовища для їх розвитку на основі узгодженості з публічними інтересами. Розкрито положення законодавства, норми якого спрямовані на регулювання державної політики у досліджуваній сфері. Виділено ключові особливості, які характеризують досліджувану у статті діяльність в умовах воєнного стану в Україні (поєднання суспільних інтересів у захисті від терористичних дій держави-агресора з законними інтересами бізнесу щодо сталого розвитку; використання можливостей більш безпечних регіонів країни для розміщення та розвитку релокованого бізнесу; дерегуляція бізнесу, всебічне стимулювання та розвиток тих сфер бізнесу, що безпосередньо пов’язані з оснащенням сфери оборони та безпеки тощо).
 • Документ
  Транзитивне суспільство в умовах війни
  (Особистість, суспільство, війна : тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, Україна, 26 квіт. 2024 р.). – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 162-164, 2024) Козловець, І. М.; Kozlovets, I. M.
  Стверджено, що транзитивний період у розвитку суспільства — це завжди складний, суперечливий, нерідко кризовий стан держави і права, пов’язаний з критичним переосмисленням практики їхнього функціонування у минулому. Війна ще більше загострює суспільні протиріччя, неможливість існувати в колишніх парадигмах. Знання причин та умов транзитивного періоду має важливе практичне значення, оскільки дозволяє знайти шляхи виходу з кризових станів, поступової трансформації суспільства та його інститутів з мінімальними соціальними втратами.
 • Документ
  Роль і місце військової адвокатури у наданні правових послуг у воєнний час
  (Особистість, суспільство, війна : тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, Україна, 26 квіт. 2024 р.). – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 28-31, 2024) Бандурка, С. С.; Bandurka, S. S.
  Наголошено, що адвокатура – найважливіша частина громадянського суспільства, яка здійснює захист прав громадян та організацій на професійному рівні. Послуги адвоката у військовій сфері на сьогодні стали такими, що мають максимальний попит. Військова агресія рф проти України кардинально змінила наше життя. Тому захист прав та надання юридичних консультацій військовослужбовцям і добровольцям набули пріоритетного значення.
 • Документ
  Люстрація в концепції перехідного правосуддя для України: обгрунтування соціального запиту
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 635-640, 2024) Орлов, Ю. В.; Orlov, Yu. V.
  Наголошено, що люстрація – це засіб програмування окремого сегменту образу майбутнього за рахунок запобігання участі у його формуванні дискредитованої бюрократії та інших соціальних акторів, які солідаризувалися з недемократичними силами, агресором, сприяли утвердженню окупаційної влади, реалізації агресивної політики.
 • Публікація
  Державна політика деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України як основа перехідного правосуддя
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 620-624, 2024) Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; Олександр Зозуля
  Розглянуто питання поточного стану та перспектив удосконалення державної політики деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій як основи перехідного правосуддя.
 • Документ
  Ключові принципи успішної медіації між державними органами та громадськістю
  (Наукові перспективи. - 2024. - № 4(46). - С. 183-195, 2024) Іваній, О. М.; Ivanii, O. M.; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; Лисий, В. В.; Lysyi, V. V.
  Стаття присвячена вивченню ключових принципів, які забезпечують успішну медіацію між державними органами та громадськістю. Визначено основні засади медіації, що сприяють ефективному діалогу між державою та громадянами, відповідаючи сучасним вимогам європейських практик та внутрішнім викликам.
 • Документ
  Вимоги до правових позицій
  (Трансформація правової системи України : виклики сучасності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 лют. 2024 р.). – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. – С. 278–281, 2024) Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.
  Розглянуто основні підходи до визначення поняття «правова позиція». Зазначено, що з метою ефективного застосування правових позицій, при їх формуванні, слід дотримуватися ряду вимог. Перелічено і охарактеризовано основні вимоги, що висуваються до правових позицій.
 • Документ
  Діяльність міліції УРСР щодо вирішення проблеми дитячої безпритульності та бездоглядності у 1950-ті рр.
  (Європейські перспективи. - 2024. - №2. - С. 5-13, 2024) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; Ярмиш, О. Н.; Yarmysh, O. N.
  Досліджуються питання боротьби міліції з дитячою бездоглядністю та безпритульністю, а також зі злочинністю неповнолітніх упродовж 1950-х років. Аналізуються причини цього явища, пов’язані з соціально-економічною ситуацією в країні, наслідками війни та повоєнною розрухою, недоліками в роботі закладів освіти та міліції. У статті висвітлюються основні заходи органів внутрішніх справ щодо вирішення цієї проблеми. Це питання намагалися вирішити за допомогою функціонування дитячих кімнат міліції, дитячих приймачів- розподільників, а для неповнолітніх злочинців – через дитячі колонії.
 • Публікація
  The offender and the theory of legal personality: International and ukrainian contexts
  (Amazonia Investiga. – 2024. – Vol. 13, Issue 74. – P. 193-200, 2024) Husieva, V. O.; Гусєва, В. О.; Kryvoruchko, L. S.; Криворучко, Л. С.; Pylyp, V.; Makarova, O. P.; Макарова, О. П.; Shynkarenko, I. I.; Шинкаренко, І. І.; Vlada Husieva
  Здатність особи представляти і захищати свої інтереси, нести юридичну відповідальність за вчинення адміністративних і кримінальних правопорушень становить таку категорію, як правосуб'єктність особи. Метою статті було порівняти правосуб’єктність правопорушника, який вчинив адміністративно каране правопорушення, та особи, яка вчинила кримінально каране діяння законодавством України та міжнародно-правовими актами. Досягнення поставленої мети стало можливим завдяки виконанню таких завдань: 1) визначено поняття та складові такої категорії як «юридична особа»; 2) з’ясовано особливості поняття адміністративної правосуб’єктності, визначено межі адміністративної правосуб’єктності особи, яка вчинила адміністративне правопорушення; 3) охарактеризовано межі правосуб’єктності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Автори використовували методи аналізу, синтезу, логіко-догматичний методи тощо. Визначено, що у загальному аспекті обсяг правосуб’єктності в межах адміністративного та кримінального судочинства, що здійснюється законодавством України, не має суттєвих відмінностей, однак у разі притягнення особи до відповідальності необхідно враховувати вагому кількість факторів.
 • Документ
  Витоки та розвиток концепції зловживання правом в європейській юриспруденції
  (Право і суспільство. - 2024. - № 1, т. 1. - С. 16-22, 2024) Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.
  У статті проведено теоретико-правовий аналіз становлення та розвитку концепції запобігання зловживанню правами в контексті європейської юриспруденції. Розглянуто ключові етапи та витоки цієї ідеї, що дозволило не лише визначити теоретичні засади, а й відстежити її еволюцію впродовж часу. Проаналізовано історичний контекст та етапи, які передували становленню концепції запобігання зловживанню правами в європейській юриспруденції. Виявлено перші прояви цієї ідеї у правових документах, юридичних дискусіях та судових рішеннях. Визначено ключові теоретичні підходи, що стали основою для формулювання принципів цієї концепції в європейському юридичному просторі.
 • Документ
  Принципи та завдання сучасного судочинства в правовій державі
  (Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2022. - № 4 (22). - С. 59-68, 2022) Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.
  У статті зазначено, що розбудова системи сучасного судочинства у правовій державі не має бути осторонь історичних коренів державотворення, втілюючи в тому числі й новітні інформаційні, науково-технічні, організаційно-управлінські та правові реалії сучасного суспільства. Аргументовано, що концепція сучасного судочинства сягає корінням, головним чином, у становлення системи загального права, де з першої половини ХІІІ століття концепція належної правової процедури була вперше викладена та закріплена у Великій хартії вольностей. Акцентовано увагу на проблемі трансформації принципів судочинства, оновлення змісту окремих принципів в умовах глобалізації, розвитку цифрових технологій та штучного інтелекту, науково-технічного прогресу. У таких умовах на доктринальному рівні можуть бути виокремлені й ті принципи, що наразі не знайшли свого закріплення на рівні нормативно-правового регулювання. Зазначено, що у нормативно-правових актах у якості категорії, що позначає спрямованість вітчизняного правосуддя, використовується саме категорія «завдання». Водночас на офіційних сайтах вітчизняних судів також часто закріплюється так звана місія суду. Під останньою ми розуміємо унікальне призначення суду, засноване на принципах сучасного судочинства у правовій державі, що об’єднує в собі загальні завдання судочинства в контексті діяльності певного суду. Місія слугує світоглядною, ідейною, орієнтуючою основою діяльності суду, яка, на наше глибоке переконання, має відображати також і унікальність кожного окремого суду на рівні зв’язків з громадськістю, інклюзивності, відкритості та доступності для кожного. Обґрунтовано у контексті визначених принципів та завдань сучасного судочинства у правовій державі необхідність виокремлення таких категорій, як візія, цінності та стратегія суду. Так, візія суду являє собою розміщену на офіційному сайті заяву суду про стратегічні пріоритети його майбутнього розвитку. Цінності можуть відображати орієнтованість суду на захист прав та свобод людини, професіоналізм, доброчесність, патріотизм. Стратегія суду може охоплювати чіткий перелік напрямків розвитку в сфері професійної освіти персоналу, зв’язків з громадськістю, прозорості та публічності тощо із зазначенням часу на реалізацію даних напрямків та специфічних завдань для виконання кожного визначеного напрямку.
 • Документ
  Адвокатура і громадські об’єднання в системі захисту прав і свобод людини
  (Наше право. - 2024. - № 1. - С. 47-57, 2024) Бандурка, С. С.; Bandurka, S. S.
  Розглянуто взаємовідносини адвокатури і громадських об’єднань у системі захисту прав і свобод людини. І адвокатура, і громадські об’єднання, уповноважені на захист прав і свобод людини, виступають у цьому контексті як партнери в правозахисній діяльності. Адвокатура діє як професійна організація, сукупність прав і повноважень якої дають можливість адвокату під час здійснення адвокатської діяльності вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги. Члени громадського об’єднання діють у межах статуту об’єднання та відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання».
 • Документ
  Психолого-правові дискурси транзитивного суспільства
  (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 149-151, 2024) Козловець, І. М.; Kozlovets, I. M.
  Представлено транзит як перехідний стан суспільства, яке здійснює перехід над бік демократії західного зразка, на бік множинності шляхів розвитку з урахуванням цінностей, вироблених західної культурою, де фіксується все те позитивне, що є в різних суспільствах: права людини, включаючи економічні, поєднання свободи зі справедливістю та благом, високий рівень добробуту, прийнятний соціальний порядок тощо. Розглянуто вплив соціальної транзиції на зміни у правовій реальності.