Наукові публікації (Scientific publications). УДК 34

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 813
 • Документ
  Проблеми надання безоплатної правової допомоги в умовах воєнного стану
  (Війна в Україні: зроблені висновки та незасвоєні уроки: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 22–23 лют.о 2024 р.) / МВС України, Львів. держ. ун-т внутр. справ, НАПН України, Консульт. місія ЄС. – Київ – Львів – Харків, 2024. – С. 74-76, 2024) Бандурка, С. С.; Bandurka, S. S.
  Розкрито сучасні проблеми надання безоплатної правової допомоги в умовах воєнного стану в Україні.
 • Публікація
  Православна правосвідомість як основа побудови православної правової української держави: попередження важливих криміногенних викликів і загроз в умовах сьогодення
  (Правова наука і державотворення в Україні в умовах сучасних викликів, породжених російською воєнною агресією: теорія, практика, перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Кривий Ріг, 24 трав. 2024 р.). – Кривий Ріг, 2024. – С. 122-128, 2024) Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Іван Кріцак
  Розглянуто перспективи побудови православної правової української держави. Окреслено роль лідера у процесі формування нової української правосвідомості.
 • Публікація
  Розмірковування над словами зі Священного Писання «А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води» (Бут.1:2)
  (Соціально-психологічне забезпечення діяльності сил безпеки та оборони України : тези доп. V Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Харків, 31 трав. 2024 р.). – Харків: НА НГУ, 2024. – С. 67-71, 2024) Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Іван Кріцак
  Надаються авторські пошуки справжніх смислів юриспруденції через прочитання Священного Писання.
 • Публікація
  Окремі питання нормативно-правового регулювання питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби
  (Modern technologies and processes of implementation of new methods: The 5th International scientific and practical conference ( Madrid, Spain, February 06 - 09, 2024). - Madrid, 2024. - P. 133-137, 2024) Бугайчук, К. Л.; Buhaichuk, K. L.; Костянтин Бугайчук
  Доведено, що проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» (реєстр. № 10378 від 25.12.2023) потребує суттєвого доопрацювання та приведення його у відповідність до норм Конституції України та інших законодавчих актів.
 • Документ
  Особливості підготовки жінок в Армії оборони Ізраїлю
  (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 59-61, 2024) Басараб, О. Т.; Basarab, O. T.; Кравцова, В. Р.; Kravtsova, V. R.; Ларіонова, І. Т.; Larionova, I. T.
  Наголошено, що підготовка жінок в ізраїльській армії є важливим елементом національної безпеки країни та свідченням соціального прогресу у сучасній військовій справі. Її унікальність характеризується високим рівнем професіоналізму і дисципліни та найкращим відображенням сучасних тенденцій паритетної участі представників обох статей в обороні держави. За таких умов, в Ізраїлі, жінки активно долучаються до захисту країни, при цьому зберігають свою гідність та професійну готовність.
 • Документ
  Взаємодія медіа та судової влади в Україні в умовах війни
  (Аналітично-порівняльне правознавство. - 2024. - № 3. - С. 48-53, 2024) Гудзь, Т. І.; Hudz, T. I.
  Проаналізовано взаємодію судової влади та медіа в Україні в умовах воєнного конфлікту, спричиненого агресією рф, з метою виявлення ключових факторів, що впливають на об’єктивність, прозорість та ефективність судочинства. Розроблено рекомендацій щодо покращення взаємодії між медіа та судовою системою в умовах війни.
 • Документ
  Розуміння зловживання правом в правових позиціях Великої Палати Верховного Суду
  (Аналітично-порівняльне правознавство. - 2024. - № 3. - С. 20-25, 2024) Гуртова, К. М.; Hurtova, K. M.
  Розглянуто основні загальнотеоретичні конструкцій щодо розуміння «зловживання процесуальними правами». Наголошено, що зловживання процесуальними правами має тісний зв’язок із зловживаннями матеріальними правами, що має свій прояв у дотриманні загальних засад адміністративного, господарського, цивільного законодавства. Проаналізовано судові рішення Великої Палати Верховного Суду, в яких розкривається сутність та розуміння поняття «зловживання процесуальними правами».
 • Документ
  Мишель Монтень про правила ведення війни
  (Russia-Ukraine War: Consequences for the World: Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Internet Conference(Dnipro, Ukraine, February 1-2, 2024). - Dnipro, 2024. - P. 45-46, 2024) Головко, Б. Г.; Holovko, B. H.; Головко, Б. Б.; Holovko, B. B.
  Досліджено викладки поглядів Мішеля Монтеня на війну і військове мистецтво. Думки видатного французького філософа можуть бути корисними в умовах розробки, або уточнення сучасної військової доктрини України в умовах війни проти російської федерації.
 • Документ
  Формування передумов виникнення науки криміналістики в Україні у IX–XVIII століттях
  (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2024. - Вип. 82, ч. 1. - С. 27-33, 2024) Головко, Б. Г.; Holovko, B. H.; Головко, Б. Б.; Holovko, B. B.
  Досліджено особливості виникнення передумов криміналістичних досліджень, які з часом, у XIX столітті, оформились у науку криміналістику. Визначено основні етапи розвитку криміналістики в Україні, починаючи від утворення Давньоруської держави. Розглянуто перші кроки зародження і застосування криміналістичних методів під час розслідування правопорушень, що були закріплені у пам’ятках права. Доведено, що становлення окремих елементів криміналістичних досліджень на українських землях часів Середньовіччя і перших століть Нової історії спиралося на світовий досвід у цій царині, а також на уявлення про справедливість, потребу в відновленні законності і правопорядку. Наголошено, що формування уявлень про методи криміналістичних досліджень, що з’являлися в Україні, пов’язані з генезою системи українського права і перетворились, з часом, на один з його інститутів. На відміну від застосування покарання, яке мало класовий характер, організація криміналістичних досліджень, встановлювало істину і тому не залежало від класової належності учасників правовідносин. Обґрунтовано думку про те, що як у стародавні часи, так і на початку Середньовіччя, криміналістичні методи тісно перепліталися з елементами слідчого процесу, в межах якого вони, власне, застосовувалися. Встановлено, що калічницькі форми покарання, які застосовувалися за рішенням суду, також мали на меті «підкреслити» особу злочинця, виокремити його для полегшення розшуку у випадку повторних правопорушень. Правова регламентація криміналістичних методів дослідження стала запорукою їхнього опрацювання, розповсюдження і перетворення, з часом, у самостійну науку.
 • Документ
  Some aspects of improving legislation of Ukraine
  (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 16 трав. 2024 р.). – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 436-438, 2024) Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; Vasylchenko, N. Yu.; Васильченко, Н. Ю.
  Проаналізовано тенденції до інтеграції в різних сферах суспільного життя, в тому числі в правовій сфері. Розглянуто зростання інтересу до вивчення та обміну досвідом розвитку національного законодавства, обміну правовою інформацією та науковими ідеями. Наголошено на необхідності міжнародної співпраці та вирішення глобальних проблем.
 • Документ
  Prospects for the development of legal system in Ukraine
  (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 16 трав. 2024 р.). – Харків : ХНУВС, 2024. –  С. 434-436, 2024) Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; Hak, V. O.; Хак, В. О.
  Досліджено питання сучасної нормативно-правової системи України як складної та динамічної структури, що впливає на всі сфери життя суспільства. Показано, що незважаючи на певні позитивні зрушення після здобуття незалежності, вона залишається предметом постійних дискусій та критики. Визначено, що сучасний стан правової системи України супроводжується численними викликами та проблемами, які потребують ефективного аналізу.
 • Документ
  Динаміка формування політичної еліти в Україні
  (Українська національна революція 1917–1921 рр. – досвід та уроки боротьби за державність : Всеукр. наук. форум, присвяч. 100-й річниці завершення Української національної революції (м. Харків, 25 листоп. 2021 р.). – Харків: ХНУРЕ, 2021. – С. 78-80, 2021) Могільова, С. В.; Mohilova, S. V.
  Наголошено, що вперше за роки незалежності зусилля держави та громадянського суспільства по накопиченню елітних потенцій дали певні зрушення. Протягом останніх двох років відбувається дійсно змістовна спроба зміни політичної еліти.
 • Документ
  Адвокатура в країнах Європейського Союзу та можливості використання її досвіду в Україні
  (Південноукраїнський правничий часопис. - 2024. - № 1. - С. 3-10, 2024) Бандурка, С. С.; Bandurka, S. S.
  В статті розглянуто правове регулювання інституту адвокатури в окремих країнах Європейського Союзу на вступ до якого Україна отримала статус країни-кандидата. Відзначено, що у Європейському Союзі здійснюється гармонізація національних актів держав-членів ЄС і загально союзних актів в галузі діяльності адвокатури з метою ефективного захисту прав і свобод людини. Наголошено на тому, що в правовій системі Європейського Союзу адвокат виконує особливу роль, визначену в ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка передбачає дотримання адвокатами принципів, які забезпечують належне здійснення правосуддя, забезпечення доступу до правосуддя і реалізацію права на справедливий судовий розгляд. Діяльність адвокатури в Європейському Союзі є складовою системи юридичних послуг, які надаються в умовах вільного ринку, «здорової» конкуренції, поваги до закону та рівності всіх перед законом, доступу до можливості здійснювати адвокатську діяльність у різних країнах-членах Європейського Союзу. Охарактеризована правова система Європейського Союзу, як економічного і політичного союзу, процес створення європейського законодавства, відповідно до якого здійснюється адвокатська діяльність в країнах-членах ЄС. Для України, в якій здійснюються євроінтеграційні реформи, важливим є досвід діяльності адвокатури в країнах Європейського Союзу та можливості його впровадження в адвокатську діяльність з надання правової допомоги громадянам, захисту прав і свобод людини в Україні.
 • Документ
  Перспективи дигіталізації державних послуг в країнах-членах ЄС до 2030 року
  (Протидія дезінформації в умовах російської агресії проти України: виклики і перспективи : тези доп. учасників міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 12-13 груд. 2023р.). - Харків: НДІ ППСН, 2023. - С. 125-126, 2023) Наджафлі, Е. М.; Nadzhafli, E. M.
  Розглянуто перспективні напрями цифровізації державних послуг в країнах ЄС до 2030 р. та подальші перспективи врахування цього досвіду в Україні. Наголошено, що європейський досвід дигіталізації державних послуг стає не лише джерелом правових запозичень для поглиблення правових реформ у сфері дигіталізації, але й певним спільним знаменником, якого у правовій сфері має досягти Україна, упроваджуючи правові стандарти у галузі дигіталізації свого державного управління в контексті реалізації стратегічного курсу європейської інтеграції.
 • Документ
  Особливості державної політики у сфері бізнесу в умовах воєнного стану в Україні
  (Вісник пенітенціарної асоціації України. - 2023. - № 3. - С. 53-59, 2023) Воскобойніков, В. В.; Voskoboinikov, V. V.
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, сформовано авторське бачення щодо сутності та змісту державної політики у сфері бізнесу в умовах воєнного стану в Україні. Акцентовано увагу на тому, що за своєю сутністю державна політика в сфері бізнесу є напрямком державної діяльності щодо врегулювання функціонування суб’єктів господарювання з метою створення сприятливого середовища для їх розвитку на основі узгодженості з публічними інтересами. Розкрито положення законодавства, норми якого спрямовані на регулювання державної політики у досліджуваній сфері. Виділено ключові особливості, які характеризують досліджувану у статті діяльність в умовах воєнного стану в Україні (поєднання суспільних інтересів у захисті від терористичних дій держави-агресора з законними інтересами бізнесу щодо сталого розвитку; використання можливостей більш безпечних регіонів країни для розміщення та розвитку релокованого бізнесу; дерегуляція бізнесу, всебічне стимулювання та розвиток тих сфер бізнесу, що безпосередньо пов’язані з оснащенням сфери оборони та безпеки тощо).
 • Документ
  Транзитивне суспільство в умовах війни
  (Особистість, суспільство, війна : тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, Україна, 26 квіт. 2024 р.). – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 162-164, 2024) Козловець, І. М.; Kozlovets, I. M.
  Стверджено, що транзитивний період у розвитку суспільства — це завжди складний, суперечливий, нерідко кризовий стан держави і права, пов’язаний з критичним переосмисленням практики їхнього функціонування у минулому. Війна ще більше загострює суспільні протиріччя, неможливість існувати в колишніх парадигмах. Знання причин та умов транзитивного періоду має важливе практичне значення, оскільки дозволяє знайти шляхи виходу з кризових станів, поступової трансформації суспільства та його інститутів з мінімальними соціальними втратами.
 • Документ
  Роль і місце військової адвокатури у наданні правових послуг у воєнний час
  (Особистість, суспільство, війна : тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, Україна, 26 квіт. 2024 р.). – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 28-31, 2024) Бандурка, С. С.; Bandurka, S. S.
  Наголошено, що адвокатура – найважливіша частина громадянського суспільства, яка здійснює захист прав громадян та організацій на професійному рівні. Послуги адвоката у військовій сфері на сьогодні стали такими, що мають максимальний попит. Військова агресія рф проти України кардинально змінила наше життя. Тому захист прав та надання юридичних консультацій військовослужбовцям і добровольцям набули пріоритетного значення.
 • Документ
  Люстрація в концепції перехідного правосуддя для України: обгрунтування соціального запиту
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 635-640, 2024) Орлов, Ю. В.; Orlov, Yu. V.
  Наголошено, що люстрація – це засіб програмування окремого сегменту образу майбутнього за рахунок запобігання участі у його формуванні дискредитованої бюрократії та інших соціальних акторів, які солідаризувалися з недемократичними силами, агресором, сприяли утвердженню окупаційної влади, реалізації агресивної політики.
 • Публікація
  Державна політика деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України як основа перехідного правосуддя
  (Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 квіт. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 620-624, 2024) Зозуля, О. І.; Zozulia, O. I.; Олександр Зозуля
  Розглянуто питання поточного стану та перспектив удосконалення державної політики деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій як основи перехідного правосуддя.
 • Документ
  Ключові принципи успішної медіації між державними органами та громадськістю
  (Наукові перспективи. - 2024. - № 4(46). - С. 183-195, 2024) Іваній, О. М.; Ivanii, O. M.; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; Лисий, В. В.; Lysyi, V. V.
  Стаття присвячена вивченню ключових принципів, які забезпечують успішну медіацію між державними органами та громадськістю. Визначено основні засади медіації, що сприяють ефективному діалогу між державою та громадянами, відповідаючи сучасним вимогам європейських практик та внутрішнім викликам.