Автореферати дисертацій (Abstracts of Thesis). УДК 343.91/.97(043.3)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 43
 • Документ
  Кримінологічний захист засобів масової інформації: феноменологія та механізм забезпечення : реферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Пахнін, М. Л.; Pakhnin, M. L.
  Дисертація присвячена розробці наукових засад кримінологічного захисту засобів масової інформації в Україні в сучасних умовах посттоталітарного транзиту, а надто під час відсічі збройної агресії з боку РФ. Досліджено проблемні питання формування системи кримінологічного захисту ЗМІ, організації та здійснення протидії криміналізації ЗМІ та сформульовано авторське бачення шляхів їх вирішення. У результаті проведеного дослідження запропоновано низку нових наукових положень та висновків.
 • Документ
  Кримінологічне забезпечення захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України : реферат дисертації
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022) Носач, А. В.; Nosach, A. V.
  Сформовано цілісну концепцію кримінологічного забезпечення захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України як систему знань про його кримінологічні, віктимологічні та організаційні засади, сутність, стратегію й тактику захисту, форми, види і засоби забезпечення, а також основні напрями вдосконалення у кримінально-превентивній практиці та протидії злочинності в цілому.
 • Документ
  Теоретико-прикладні засади кримінологічної діяльності Національної поліції України: автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Фоменко, А. Є.; Fomenko, A. E.; Фоменко, А. Е.; Шаблистий, В. В. - науковий консультант
  Дисертація є одним з перших монографічних досліджень, у якій з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки досліджено проблемні питання кримінологічної діяльності Національної поліції України та сформульовано авторське бачення шляхів їх вирішення. Охарактеризовано кримінологічну діяльність як предмет наукових пошуків. Здійснено структурно-функціональну характеристику кримінологічної діяльності Національної поліції України. Визначено методологію дослідження кримінологічної діяльності Національної поліції України. Розглянуто права людини як ідеологічне підґрунтя кримінологічної діяльності Національної поліції України. Сформульовано поняття кримінологічної діяльності Національної поліції України. Описано правове регулювання кримінологічної діяльності Національної поліції України. Досліджено наукові засади здійснення кримінологічного моніторингу органами поліції. Встановлено взаємодію поліції з іншими суб’єктами протидії злочинності. Надано характеристику світовим моделям кримінологічної діяльності поліції. Сформульовано рівні ефективності кримінологічної діяльності поліції.
 • Документ
  Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Лаговська, Н. В.; Lagovska, N. V.; Лаговская, Н. В.; Топчій, В. В. - науковий керівник
  У дисертації сформульовано та запропоновано авторське визначення злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні, під яким запропоновано розуміти кримінально протиправну діяльність суб’єкта (органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах делегованих їм повноважень, підприємства, установи та організації) під час ухвалення адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист прав і законних інтересів осіб та на виконання нею визначених законом обов’язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрації тощо). З’ясовано стан наукової розробки проблеми запобігання злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні. Висвітлено методологію дослідження кримінологічної характеристики та запобігання злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні. Визначено ознаки злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні. Проаналізовано стан, тенденції та структуру злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні. Розглянуто детермінанти злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні. Охарактеризовано особу злочинця, що вчиняє кримінальні правопорушення у сфері надання адміністративних послуг. Визначено спеціально-кримінологічні засади запобігання злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні. Проаналізовано особливості індивідуально-профілактичного запобігання злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні. Висвітлено досвід окремих країн щодо запобігання злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні.
 • Документ
  Кримінологічна діяльність судово-експертних установ України: теорія та практика: автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Філіпенко, Н. Є.; Filipenko, N. Ye.; Филиппенко, Н. Е.; ; Литвинов, О. М. - науковий консультант
  Дисертація є першою спробою комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки на системному рівні опрацювання виявити, описати і пояснити феномен кримінологічної діяльності судово-експертних установ України, спрогнозувати тенденції її трансформації та забезпечити цих суб’єктів превентивної діяльності прикладним знанням, здатним адаптувати їх систему до викликів сьогодення, яким притаманні наростання суспільних протиріч, суттєве ускладнення криміногенної обстановки за рахунок інтенсифікації як традиційних загроз, так і кримінальних практик, що відтворюються у сфері забезпечення національної безпеки, набуття ними гібридних, змішаних форм. Досліджено сучасний стан наукової розробки проблем кримінологічної діяльності судово-експертних установ та проаналізовано методологію дослідження. Визначено поняття і зміст кримінологічної діяльності судово-експертних установ. Надано характеристику зарубіжного досвіду превентивної діяльності судовоекспертних установ. Розглянуто судово-експертні установи України як суб’єктів протидії злочинності, а також вивчено нормативно-правові засади їх кримінологічної діяльності. Систематизовано принципи кримінологічної діяльності судово-експертних установ України. Проаналізовано організацію і досліджено об’єкти кримінологічної діяльності судово-експертних установ України. Надано характеристику напрямам і формам кримінологічної діяльності судово-експертних установ України, зокрема в межах кримінальних проваджень, а також щодо правового виховання населення. Проаналізовано науково-методичне забезпечення кримінологічної діяльності судово-експертних установ України. Систематизовано форми і методи координації кримінологічної діяльності судово-експертних установ України, а також вивчено особливості їх взаємодії з іншими суб’єктами протидії злочинності. Визначено шляхи оптимізації кримінологічної діяльності судовоекспертних установ України.
 • Документ
  Протидія наданню неправомірної вигоди (хабара): порівняльний кримінологічний аналіз (за матеріалами України та країн Закавказзя) : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Константінов, К. В.; Konstantinov, K. V.; Константинов, К. В.; ; Литвинов, О. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено порівняльному кримінологічному аналізу надання неправомірної вигоди і давання хабара за кримінальним законодавством України та країн Закавказзя та визначенню заходів з підвищення ефективності протидії цим суспільно небезпечним явищам. На підставі порівняльно-правового аналізу надання неправомірної вигоди в Україні та давання хабара в країнах Закавказзя була сформована інформаційна модель, яка: розкриває кримінально-правову, економічну і соціально-політичну сутність цих суспільно-небезпечних явищ; відображає їх кримінально-правові та кримінологічні особливості; створює кримінологічний портрет особистості, що надає неправомірну вигоду (хабар); встановлює сукупність криміногенних чинників, які зумовлюють надання неправомірної вигоди (хабара); визначає та обґрунтовує основний зміст протидії наданню неправомірної вигоди (хабара). Через призму тих параметрів, якими характеризується дана модель, проведено критичний аналіз наявного комплексу заходів протидії наданню неправомірної вигоди (хабара) та розкрито їх зміст, а також розроблено пропозиції щодо процесу протидії наданню неправомірної вигоди (хабара), оптимізації та підвищення його ефективності на загальносоціальному та спеціально-кримінологічної рівні.
 • Документ
  Теоретико-прикладні та правові засади запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями в Україні : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Довбань, І. М.; Dovban, I. M.; Довбань, И. Н.; Копотун, І. М. - науковий консультант
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню кримінологічних проблем запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями в Україні. Уперше поставлено й вирішено наукову проблему розроблення теоретикоприкладних та правових засад запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями в Україні, що надало можливість обґрунтувати пропозиції і рекомендації, спрямовані на удосконалення законодавства та відповідної правозастосовної практики. Запропоновано концептуальний підхід до державної служби та державного службовця як об’єктів кримінологічного дослідження. Наведено методологічні засади та стан наукових досліджень проблем запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями. Виділено злочини, що вчиняються державними службовцями, визначено їх об’єктивні та суб’єктивні ознаки. Установлено кількісно-якісні показники злочинності державних службовців в Україні; визначено детермінанти, що впливають на вчинення злочинів державними службовцями; надано кримінологічну характеристику державних службовців, які вчиняють злочини. Запропоновано заходи запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями, та окреслено шляхи вдосконалення їх системи.
 • Документ
  Теорія та практика запобігання злочинам у сфері інтелектуальної власності в Україні : автореф. дис.
  (Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Топчій, В. В.; Topchii, V. V.; Топчий, В. В.; Джужа, О. М. - науковий консультант
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню кримінологічних проблем запобігання злочинам у сфері інтелектуальної власності в Україні. Уперше поставлено й вирішено наукову проблему розроблення цілісного доктринального підходу до формування концепції запобігання злочинам у сфері інтелектуальної власності, що надало можливість обґрунтувати пропозиції, спрямовані на удосконалення законодавства та практики його застосування правоохоронними органами України. З’ясовано сучасний стан наукових досліджень та обґрунтовано доктринальні підходи до визначення сфери інтелектуальної власності. Розкрито зміст детермінант, що сприяють криміналізації цієї сфери суспільних відносин. Охарактеризовано структуру та динаміку розглядуваної категорії злочинів. Запропоновано концептуальне бачення шляхів реалізації правових та організаційних заходів запобігання злочинам у сфері інтелектуальної власності на загальнодержавному, спеціально-кримінологічному та індивідуально-профілактичному рівнях.
 • Документ
  Кримінологічне забезпечення економічної безпеки України : автореф. дис.
  (Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Сазонов, В. В.; Sazonov, V. V.; Бараш, Є. Ю. - науковий консультант
  Дисертація є одним з перших в Україні комплексним та системним дослідженням теоретичних засад кримінологічного забезпечення економічної безпеки України, де спрогнозовано тенденції його розвитку і трансформації в умовах сьогодення. Досліджено сучасний стан теоретичних досліджень проблем кримінологічного забезпечення економічної безпеки та розглянуто методологію кримінологічного аналізу відповідної проблематики. Визначено напрями та заходи кримінологічного забезпечення економічної безпеки України. Оцінено якість координації дій суб’єктів та міжнародне співробітництво у сфері кримінологічного забезпечення економічної безпеки України. Окреслено напрями синхронізації національних і європейських правових стандартів кримінологічного забезпечення економічної безпеки. Визначено напрями імплементації європейського та світового досвіду у практики кримінологічного забезпечення економічної безпеки України.
 • Документ
  Теорія та практика державного програмування протидії злочинності в Україні : автореф. дис.
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Титаренко, О. О.; Tytarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3271-9402; Титаренко, А. А.; Литвинов, О. М. - науковий консультант
  Дисертація є першим в Україні дослідженням, в якому комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки на системному рівні аналізу та узагальнення виявлено, описано і пояснено феномен державного програмування протидії злочинності в Україні, сформовано кримінологічні сценарії трансформації злочинності, концепцію теоретичної моделі державної комплексної програми протидії злочинності, а також запропоновано систему заходів з удосконалення кримінологічної діяльності формування державних програм протидії злочинності.
 • Документ
  Кримінологічна характеристика та протидія злочинності у сфері фізичної культури і спорту : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Сокуренко, В.В.; Sokurenko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4377-982X; Литвинов, О. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено комплексній кримінологічній характеристиці злочинності у сфері фізичної культури й спорту та протидії їй в Україні. У роботі визначено соціально-правову природу злочинності у сфері фізичної культури та спорту. Сформовано кримінологічну модель злочинності у сфері фізичної культури й спорту, яка охоплює систему відомостей про стан кримінальних феноменів та епіфеноменів цієї сфери, відображає збереження їх високого рівня, а також латентності, яка перевищує 99 %, несприятливої динаміки та складної структури, що вирізняється домінуванням корупції, беттінгу та грального бізнесу. Здійснено кримінологічну типологію осіб, які вчиняють злочини у вказаній сфері. У дисертації розвинено наукове знання про особливості детермінації злочинності у сфері фізичної культури та спорту; досліджено її соціально-економічні, культурно-психологічні, правові й організаційно-управлінські фактори. На підставі цього розроблено пропозиції щодо вдосконалення загальносоціальних, спеціально- кримінологічних та індивідуальних заходів протидії злочинності у сфері фізичної культури та спорту.
 • Документ
  Кримінологічні засади протидії злочинності у сфері надрокористування : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Максіменцев, М. Г.; Maksimentsev, M. H.; Максименцев, М. Г.; Литвинов, О. М. - науковий консультант
  Дисертацію присвячено формуванню цілісної системи наукових знань про стратегічні й тактичні засади протидії злочинності у сфері надрокористування на основі комплексної її кримінологічної характеристики. Надано характеристику стану злочинності у сфері надрокористування у загальносвітовому вимірі. Встановлено основні тенденції її поширення. Охарактеризовано осіб, які вчиняють злочини у цій сфері, здійснено їх кримінологічну типологію, досліджено провідні мотиви та особливості мотивації злочинної поведінки. Виявлено, описано та пояснено соціально-економічні, політичні, культурно-психологічні, правові та організаційно-управлінські фактори злочинності сфері надрокористування. Розроблено теоретичну модель механізму протидії злочинності у сфері надрокористування. Надано характеристику перспективним загальносоціальним, спеціально-кримінологічним та індивідуальним заходам протидії цій злочинності.
 • Документ
  Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами: кримінологічна характеристика та запобігання (ст. 263 КК України) : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Кізіменко, Є. В.; Kizimenko, Ye. V.; Кизименко, Е. В.; Литвинов, О. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено кримінологічній характеристиці та визначенню напрямів запобігання незаконному поводженню зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Здійснено аналіз кількісних та якісних показників даного виду злочину, встановлено основні фактори латентності, складено узагальнений кримінологічний портрет особи, яка вчиняє незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Виявлено основні фактори детермінації даного злочину, на підставі чого пропонується комплекс загальносоціальних, спеціально-кримінологічних та індивідуальних заходів запобігання. Сформульовано пропозиції із удосконалення чинного кримінального законодавства.
 • Документ
  Кримінологічні засади діяльності органів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Шайтуро, О. П.; Shaituro, O. P.; Литвинов, О. М. - науковий консультант
  У дисертації комплексно, із застосуванням сучасної методології юридичних досліджень розглянуто кримінологічні засади діяльності органів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності. В результаті сформовано цілісну наукову концепцію кримінологічного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності в сучасних умовах. Охарактеризовано протидію злочинності на рівні регіонів. Проаналізовано систему і правовий статус органів місцевого самоврядування. Охарактеризовано правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності, внаслідок чого виокремлено три основні форми правового регулювання. Проаналізовано зарубіжний досвід діяльності муніципальних органів у сфері протидії злочинності, який довів доцільність та ефективність їх участі у відповідних процесах.
 • Документ
  Кримінологічні засади стратегії й тактики протидії наркозлочинності в Україні : автореф. дис.
  (Харків, 2019) Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; Гладкова, Е. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; Бандурка, О. М. - науковий консультант
  Дисертація є першим в Україні дослідженням, в якому комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки на системному рівні аналізу та узагальнення виявлено, описано і пояснено феномен кримінологічних засад стратегії й тактики протидії наркозлочинності в Україні, спрогнозовано тенденції їх розвитку і трансформації в умовах сьогодення, а також запропоновано розгалужену систему заходів удосконалення. Досліджено стан, структуру й динаміку наркозлочинності, а також визначено тенденції трансформації наркозлочинності в Україні. Проаналізовано соціально-психологічні та субкультурні особливості середовища наркоділків, наркоманів та осіб, які допускають немедичне вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. Визначено та охарактеризовано стратегію протидії наркозлочинності. Описано світові моделі стратегій протидії наркозлочинності. Визначено параметри національної стратегії протидії наркозлочинності на основі т. зв. «заборонної моделі». Охарактеризовано стан міжнародного співробітництва у протидії наркозлочинності.
 • Документ
  Органи місцевого самоврядування як суб’єкт запобігання злочинам : автореф. дис.
  (Харків, 2018) Шеремет, О. С.; Sheremet, O. S.; Денисова, Т. А. - науковий консультант
  Дисертація є першим в Україні комплексним науковим дослідженням, в якому з урахуванням законодавства, досягнень теорії і практики, висунуто низку концептуальних у теоретичному та прикладному аспектах положень і висновків, які визначають поняття органів місцевого самоврядування як суб’єкту запобігання злочинам, розкривають їх місце, роль та функції. Показано причинно-наслідковий зв’язок між показниками злочинності та участю органів місцевого самоврядування у запобіганні злочинам. Констатовано, що охорона громадського порядку та профілактика правопорушень на регіональному рівні повинні бути віднесені до числа питань місцевого значення, що відповідало б положенням Конституції України. На цій основі запропоновано доцільність наділення органів місцевого самоврядування організаційною та координуючою функціями, щодо діяльності правоохоронних органів, що зможе обмежити пріоритет відомчих інтересів, усунути виникаючі протиріччя та неузгодженості в роботі. Доводиться доцільність використання муніципальної поліції при запобіганні окремих видів злочинів. Обґрунтовано необхідність взаємодії органів місцевого самоврядування, державної кримінально-виконавчої служби та органів пробації.
 • Документ
  Кримінологічна безпека в Україні: феномен та наукові засади забезпечення : автореф. дис.
  (Харків, 2018) Мозоль, С. А.; Mozol, S. A.; Литвинов, О. М. - науковий консультант
  Дисертація є першим в Україні дослідженням, в якому комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки на системному рівні аналізу та узагальнення виявлено, описано і пояснено феномен кримінологічної безпеки, а також визначено наукові засади її забезпечення в умовах сьогодення. Досліджено сучасний стан теоретичних досліджень проблем кримінологічної безпеки. Сформульовано поняття, зміст та ознаки кримінологічної безпеки. Визначено методологію дослідження кримінологічної безпеки. Проаналізовано інтегративні властивості кримінологічної безпеки у структурі кримінологічних знань. Досліджено міжнародне співробітництво у сфері забезпечення кримінологічної безпеки. Надано характеристику та окреслено види об’єктів кримінологічної безпеки. Здійснено класифікацію рівнів кримінологічної безпеки. Проаналізовано сучасні загрози кримінологічній безпеці. Розглянуто правові засади забезпечення кримінологічної безпеки. Визначено цілі та принципи забезпечення кримінологічної безпеки. Охарактеризовано суб’єктів забезпечення кримінологічної безпеки. Досліджено форми й методи забезпечення кримінологічної безпеки. Розглянуто напрями та заходи забезпечення кримінологічної безпеки. Здійснено характеристику існуючих моделей забезпечення кримінологічної безпеки. Сформовано концепцію національної моделі забезпечення кримінологічної безпеки. Досліджено інформаційно-аналітичне супроводження моделювання національної системи забезпечення кримінологічної безпеки. Визначено підходи до оцінювання ефективності функціонування моделі забезпечення кримінологічної безпеки.
 • Документ
  Механізм протидії злочинності неповнолітніх : автореф. дис
  (Харків, 2018) Гричанюк, М. В.; Hrychaniuk, M. V.; Литвинов, О. М. - науковий керівник
  Дисертація є одним із перших комплексних кримінологічних досліджень механізму протидії злочинності неповнолітніх, у ході якого здійснено теоретичне узагальнення та надано практичне бачення особливостей і закономірностей його функціонування, а також сформульовано низку концептуальних висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення мети дисертаційного дослідження. Запропоновано авторський погляд на концепцію механізму протидії злочинності неповнолітніх, яка охоплює не лише його складники та базові характеристики, а й ідеологію, онтологічні основи та найважливіші умови побудови й функціонування такого механізму. Окрім цього, наведено та обґрунтовано аргументи щодо позиції про динамічність, функціональність і комплексність механізму протидії злочинності неповнолітніх та взаємозумовленість цих характеристик. Констатовано, що підвищення ефективності функціонування механізму протидії злочинності неповнолітніх є злободенною та нагальною проблемою суспільства, розв’язання якої знаходиться в різних взаємопов’язаних площинах: соціально-політичній, соціально-економічній, ідеологічній, морально-психологічній та ін. Її вирішення дозволить поставити під контроль розвиток криміногенної ситуації, пов’язаної зі злочинністю неповнолітніх, створити об’єктивні основи успішної протидії, усунути та нейтралізувати причини і умови, що її породжують.
 • Документ
  Тероризм: феномен, детермінація, протидія : автореф. дис.
  (Харків, 2018) Данильченко, Ю. Б.; Danylchenko, Yu. B.; Литвинов, О. М. - науковий консультант
  Дисертація є першою з часів початку збройного конфлікту на Сході України монографічною роботою, в якій комплексно, із застосуванням сучасної методології юридичних досліджень розглянуто систему заходів кримінологічного впливу на тероризм та супутні йому явища з метою усунення факторів, що сприяють їх відтворенню та існуванню. У результаті проведеного дослідження розглянуто феномен тероризму в системі кримінального насильства та здійснено типологізацію проявів сучасного тероризму. Проаналізовано кількісні та якісні показники тероризму в Україні в контексті відповідних світових і європейських трендів. Здійснено кримінологічну характеристику особи сучасного терориста. Сформульовано загальну концепцію детермінації тероризму та визначено систему факторів детермінації тероризму. Проаналізовано механізм детермінації терористичного акту. Розглянуто концепцію механізму протидії тероризму. Досліджено організаційно-правові засади протидії тероризму. Визначено коло суб’єктів протидії тероризму та оцінено їх кримінологічну діяльність у цьому напрямку. Розглянуто якість координації дій суб’єктів щодо протидії тероризму та систему відповідних заходів. Проаналізовано загальносоціальні та спеціальнокримінологічні заходи протидії тероризму. Визначено напрями удосконалення віктимологічних заходів протидії тероризму.
 • Документ
  Протидія етнорелігійному тероризму: кримінологічний, віктимологічний та геополітичний аналіз : автореф. дис.
  (Харків, 2018) Степанченко, О. О.; Stepanchenko, O. O.; Степанченко, А. А.; Литвинов, О. М. - науковий консультант
  Дисертація є першим в Україні науковим дослідженням, в якому комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки на системному рівні аналізу та узагальнення виявлено, описано і пояснено феномен етнорелігійного тероризму, спрогнозовано тенденції його розвитку і трансформації в умовах сьогодення, а також запропоновано розгалужену систему заходів протидії цьому явищу. Досліджено поняття та ознаки етнорелігійного тероризму, а також проаналізовано його сучасний стан. Визначено основні тенденції поширення етнорелігійного тероризму в світі. Розглянуто етнорелігійний тероризм як інструмент геополітики. Проаналізовано теоретичні засади систематизації факторів етнорелігійного тероризму, а також систематизовано його загальні та специфічні фактори. Визначено особливості впливу факторів етнорелігійного тероризму у розрізі окремих регіонів світу. Здійснено віктимологічний аналіз, досліджено географію та механізм віктимізації жертв етнорелігійного тероризму. Визначено чинники, що впливають на віктимізацію жертв етнорелігійного тероризму, а також здійснено типологізацію і кримінологічний аналіз жертв етнорелігійного тероризму. Розглянуто механізми протидії етнорелігійному тероризму. Окреслено параметри загальної моделі стратегії протидії етнорелігійному тероризму. Здійснено специфікацію національного та міжнародного механізмів протидії етнорелігійному тероризму.