Право і безпека, 2008, № 1, т. 7

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 18 з 18
 • Документ
  Сутність та особливості законності в діяльності ОВС
  (Право і безпека. -2008. - №1. -т. 7 . - С.- 22 - 26, 2008) Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X
  Метою цієї статті є уточнення сутності законності в діяльності ОВС. Наукова новизна статті полягає у тому, що у ній запропоновано нове визначення поняття законності в діяльності ОВС та виокремлено її особливості. The purpose of this article is to clarify the essence of legality in the activities of the police. The scientific novelty of the article is that it proposed a new definition of the notion of lawfulness in the activities of the police and distinguished its features. Целью этой статьи является уточнение сущности законности в деятельности ОВД. Научная новизна статьи заключается в том, что в ней предложено новое определение понятия законности в деятельности ОВД и выделены его особенности.
 • Документ
  Стан і господарсько - правові проблеми тінізації ринку землі
  (Право і безпека. -2008. - №1. -т. 7 . - С.- 26 - 30, 2008) Пушкаренко, П. І.; PUShKARENKO, P. I
  Подана загальна характеристика тінізації ринку землі, його господарсько-правових проблем, запропоновані основні шляхи організаційно-правового забезпечення формування та регулювання цивілізованого ринку землі. Представлена общая характеристика тенизации рынка земли, его хозяйственно-правовых проблем, предложены основные пути организационно-правового обеспечения формирования и регулирования цивилизонного рынка земли. Herein is represented the general characteristic of land market shadowing, its economiсо-legal problems and are suggested the main ways of the ciwilized land market formation and regulation.
 • Документ
  Структура механізму індивідуальної злочинної поведінки
  (Право і безпека. -2008. - №1. - т. 7.- С.- 31 - 34, 2008) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Зроблено аналіз основних елементів механізму індивідуальної злочинної поведінки та визначенню основних умов їх структурування. Сделаны анализы основных элементов механизма индивидуального преступного поведения и определению основных условий их структурирования. The article is devoted to analysis of the main elements of individual crime behavior mechanism and to definition of main conditions of their structuring.
 • Документ
  Типові моделі механізму крадіжок вантажів на залізничному транспорті, які вчиняються організованими групами
  (Право і безпека. -2008. - №1. -т. 7 . - С.- 35 - 39, 2008) Дундич, Л. В.; Dundych, L. V.
  Статтю присвячено аналізові основних елементів типової моделі механізму крадіжок вантажів на залізничному транспорті, які вчинюються організованими групами, та використанню цих знань у розслідуванні відповідних злочинів. Статья посвящена анализу основных элементов типовой модели механизма краж грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными группами, и использованию этих знаний при расследовании соответствующих преступлений. The article is devoted to the analysis of the main elements of a typical model of loads theft mechanism on rail transport, commited by organized groups, and to the use of these knowledge during investigation of such crimes.
 • Документ
  Механізм реалізації прав та свобод суб'єктів кримінально - процесуальної діяльності
  (Право і безпека. -2008. - №1. -т. 7 . - С.- 39 -42, 2008) Третьякова, М. В.; Tretiakova, М.V.
  Розглянуто теоретичні питання сутності механізму реалізації прав та свобод об'єктів кримінально-процесуальної діяльності як одного з етапів забезпечення прав та свобод людини в кримінальному процесі України. Рассмотрены теоретические вопросы сущности механизма реализации прав и свобод субъектов криминально-процессуальной деятельности как одного из этапов обеспечения прав и свобод человека в криминальном процессе Украины. The theoretical questions of essence of mechanism of realization of rights and freedoms of subjects of criminal procedure activity as one of stages of providing of rights and freedoms of man in the criminal process of Ukraine are considered.
 • Документ
  Кадрова робота у системі роботи з персоналом ОВС: сучасний стан та перспективи розвитку
  (Право і безпека. -2008. - №1. - т. 7 . - С.- 50 - 54, 2008) Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504
  Розглянуто проблемні питання кадрової роботи як одного з напрямків роботи з персоналом ОВС, у зв 'язку з чим запропоновано заходи з удосконалення підготовки кадрів для ОВС та покращення матеріальнотехнічного і соціального забезпечення працівників ОВС, надано пропозиції щодо удосконалення теоретичних та правових основ у сфері роботи з персоналом у цілому та кадрової роботи в ОВС, зокрема. Рассмотрены проблемные вопросы кадровой работы как одного из направлений работы с персоналом УВД, в связи с чем предложены мероприятия по усовершенствованию подготовки кадров для УВД, и по улучшению материально-технического и социального обеспечения работников УВД, приведены предложения по усовершенствованию теоретических и правовых основ в сфере работы с персоналом в целом и кадровой работе в УВД, в частности . Problem questions of personnel work as one of directions of work with the personnel of the Department of Internal Affairs in this connection actions for improvement of a professional training for the Department of Internal Affairs and on improvement material are offered and social security of workers of the Department of Internal Affairs are considered, offers on improvement of theoretical and legal bases in sphere of work with the personnel as a whole and personnel work in the Department of Internal Affairs in particular are given .
 • Документ
  Взаємодія організацій працівників та роботодавців: до визначення поняття
  (Право і безпека. - 2008. - №1. - т. 7.- С.- 54 - 59, 2008) Покришка, В. О.; Pokryshka, V. O
  З огляду на певну дискусійність терміну «колективні трудові правовідносини» та багатозначність терміну «соціальне партнерство», пропонується як альтернатива термін „ взаємодія організацій працівників та роботодавців» Given the controversial nature of the term "collective labor relations" and the ambiguity of the term "social partnership", it is proposed as an alternative to the term "interaction between organizations of workers and employers" Учитывая определенную дискуссионность термина «коллективные трудовые правоотношения» и многозначность термина «социальное партнерство», предлагается как альтернатива термин "взаимодействие организаций работников и работодателей»
 • Документ
  Право на пенсійне забезпечення в сучасній державі
  (Право і безпека. - 2008. - № 1. - т. 7 . - С.- 59 - 65, 2008) Колотік, А. С.; Kolotik, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1289-7172;
  Приділена увага законотворчій та правозастосовчій практиці та розвідкам вітчизняної юридичної науки з проблем дотримання соціально-економічних прав людини, зокрема, права на соціальне забезпечення, складовим якого є право на пенсійне забезпечення. Уделено внимание законотворческой и правоприменительной практике и разведкам отечественной юридической науки по проблемам соблюдения социально-экономических прав человека, в частности, права на социальное обеспечение, составляющим которого является право на пенсионное обеспечение. Attention is paid to law-making and law enforcement practices and intelligence of domestic legal science on problems of observance of socio-economic human rights, in particular, the right to social security, which is a component of the right to retirement benefits.
 • Документ
  Дія строків щодо охорони трудових прав працівників та роботодавців
  (Право і безпека. - 2008. - №1. - т. 7.- С.- 65 - 71, 2008) Єременко, Л. В.; Еременко, Л. В.; EREMENKO, L.V.
  Стаття присвячена дії строків в трудовому праві щодо охорони трудових прав працівників та роботодавців. розглянуто основні види строків в трудовому праві, проаналізовано сучасний стан трудового законодавства щодо строків та визначені основі особливості дії строків. Статья посвящена действию сроков в трудовом праве по отношению к охране трудовых прав работников и работодателей. Рассмотрены основные виды сроков в трудовом праве, проанализировано современное состояние трудового законодательства относительно сроков и определены основы особенности действия сроков. Clause (article) is devoted to action of terms in the labour right in relation to protection of labour rights of workers and employers. The basic kinds of terms in the labour right are considered, the modern condition of the labour legislation concerning terms is analysed and bases of feature of action of terms are determined.
 • Документ
  Виховна робота та психологічне забезпечення службової діяльності персоналу органів державної прикордонної служби України
  (Право і безпека. -2008. - №1. -т. 7 . - С.- 71 - 77, 2008) Слюсарів, В. О.; SLIuSARIV, V. O.
  Аналізуються особливості виховної роботи в органах ДПС, уточнено ЇЇ мету, завдання, суб'єктний склад, систему виховних заходів та форм Вг реалізації, визначені основні завдання та напрямки психологічного забезпечення службової діяльності персоналу органів ДПС, уточнено систему його суб'єктів, надані пропозиції з удосконалення правових актів з питань виховної роботи та психологічного забезпечення службової діяльності персоналу органів ДПС. The peculiarities of the educational work in the DPS bodies are analyzed, the purpose, tasks, subject composition, the system of educational measures and forms of implementation are specified, the main tasks and directions of psychological support of the personnel activity of the DPS bodies are specified, the system of its subjects is specified, proposals on improvement of legal acts on the issues of educational work and psychological support for the service activities of the staff of the traffic police bodies. Анализируются особенности воспитательной работы в органах ГНС, уточнены Ее цель, задачи, субъектный состав, систему воспитательных мероприятий и форм ВГ реализации, определены основные задачи и направления психологического обеспечения служебной деятельности персонала органов ГНС, уточнено систему его субъектов, представлены предложения по усовершенствованию правовых актов по вопросам воспитательной работы и психологического обеспечения служебной деятельности персонала органов ГНС.
 • Документ
  Юридичні гарантії в сфері охорони здоров'я
  (Право і безпека. -2008. - №1. - т. 7 . - С.- 84 - 89, 2008) Солопова, І. В.; Solopova, I. V.
  Аналізуються різні точки зору на категорію «гарантія», захист прав в сфері охорони здоров 'я. Different perspectives are analyzed on the category of "guarantee", protection of rights in the field of health care. Анализируются разные точки зрения на категорию «гарантия», зашита прав в сфере охраны здоровья.
 • Документ
  Цивільно-правові договори у сфері професійного спорту
  (Право і безпека. - 2008. - № 1, т. 7.- С. 89 - 94, 2008) Тіхонова, М. А.; Tikhonova, M. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4836-5928
  Досліджуються різні за змістом та формою договори в сфері професійного спорту. Different in terms of content and form of contracts in the field of professional sports are investigated. Исследуются различные по содержанию и форме договора в сфере профессионального спорта.
 • Документ
  Технологічні аспекти розробки дистанційних комп'ютерних навчальних курсів для працівників органів внутрішніх справ
  (Право і безпека. - 2008. - №1. - т. 7.- С.- 98 - 105, 2008) Горєлов, Ю. П.; Horelov, Yu. P.; Кобзев, І. В.; Kobzev, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7182-5814; ResearcherID: I-9046-2016; Калякін, С. В.; Kalyakin, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3946-0189; ResearcherID: R-4610-2016
  У статті пропонується підхід до розробки дистанційних комп'ютерних курсів, заснований на використанні технологій розробки інформаційних програмних систем. Розглянуто вимоги та основні етапи технологічного циклу створення дистанційних навчальних курсів. Запропоновано використання навчальних об'єктів для створення дистанційних комп 'ютерних курсів. В статье предлагается подход к разработке дистанционных компьютерных курсов, основанный на использовании технологий разработки информационных программных систем. Рассмотрены требования и основные этапы технологического цикла создания дистанционных учебных курсов. Предложено использование учебных объектов для создания дистанционных компьютерных курсов. The article proposes an approach to the development of remote computer courses based on the use of information systems software development technologies. Requirements and main stages of the technological cycle of creating distance learning courses are considered. It is suggested to use training facilities to create remote computer courses.
 • Документ
  Метод адаптації навчального процесу, до психологічних особливостей особи, що навчається, у комп'ютерних навчальних системах
  (Право і безпека. - 2008. - №1. - т. 7.- С.- 105 -110, 2008) Єрохін, А. Л.; Yerokhin,; Химич, О. І.;
  Запропоновано метод реалізації навчального процесу у комп'ютерних навчальних системах з урахуванням психотипу особи, що навчається, її емоційного стану І сприйняття нею інформації. Наведено результати експериментальних досліджень даного методу й особливості його програмної реалізації. The method of realization of educational process in computer educational systems with the consideration of the psychotype of the learner and emotional state and perception of information. Results of experimental researches of this method and features of its software implementation are given. Предложен метод реализации учебного процесса в компьютерных обучающих системах с учетом психотипа учащегося, его эмоционального состояния и восприятия им информации. Приведены результаты экспериментальных исследований данного метода и особенности его программной реализации.
 • Документ
  Моделювання растрових зображень при побудові методів стегоаналізу
  (Право і безпека. -2008. - №1, т. 7. - С. 111 -115, 2008) Кириченко, Г. С.; Kyrychenko, H. S.; Зацеркляний, М. М.; Zatserklianyi, M. M.
  Використання програмних стеганоаналітичшсс інструментів покращує захищеність систем. В статті запропоновано новий підхід до моделювання зображень. Запропонований метод можна використати як при розробці стегоноанаїітнчн их методів, так і при розробці багатофункціональної системи аналізу зображень.
 • Документ
  Моделювання в системах прийняття рішень з боротьби зі злочиннистю
  (Право і безпека. -2008. - №1, т. 7. - С. 115-120, 2008) Зацеркляний, М. М.; Zatserklianyi, M. M.; Бабій, А. С.; Babii, A. S.
  Деякі сфери суспільних відносин досить жваво реагують на будь які зміни, які так чи інакше змінюють ефективність цих відносим. Складність злочинності як явища, потребує використання людиномашинних систем для підтримки прийняття рішень. В статті розглянутий підхід, що застосовується для прогнозування злочинності в умовах обмежень, що накладаються предметною областю.
 • Документ
  Стан і морфологічна структура системи економічної безпеки України
  (Право і безпека. -2008. - №1, т. 7. - С. 9 -12, 2008) Духов, В. Є.; Dukhov, V. Ye.
  Розглядається стан і формування системи економічної безпеки України в організаційному та інституцтнаму аспектах.
 • Документ
  Економічна безпека України після вступу до СОТ
  (Право і безпека. - 2008. - № 1, т. 7. - С. 4-9, 2008) Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071
  Проведений аналіз сучасного соціально-економічного стану України. Виявлена суттєва невідповідність напрямків розвитку України світовим економічний тенденціям. Сформульовані ризики і загрози входження національної економіки до СОТ. Запропоновані заходи зміцнення економічної безпеки країни.