Право і безпека, 2008, № 1, т. 7

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 18
 • Документ
  Сутність та особливості законності в діяльності ОВС
  (Право і безпека. -2008. - №1. -т. 7 . - С.- 22 - 26, 2008) Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2868-581X
  Метою цієї статті є уточнення сутності законності в діяльності ОВС. Наукова новизна статті полягає у тому, що у ній запропоновано нове визначення поняття законності в діяльності ОВС та виокремлено її особливості. The purpose of this article is to clarify the essence of legality in the activities of the police. The scientific novelty of the article is that it proposed a new definition of the notion of lawfulness in the activities of the police and distinguished its features. Целью этой статьи является уточнение сущности законности в деятельности ОВД. Научная новизна статьи заключается в том, что в ней предложено новое определение понятия законности в деятельности ОВД и выделены его особенности.
 • Документ
  Стан і господарсько - правові проблеми тінізації ринку землі
  (Право і безпека. -2008. - №1. -т. 7 . - С.- 26 - 30, 2008) Пушкаренко, П. І.; PUShKARENKO, P. I
  Подана загальна характеристика тінізації ринку землі, його господарсько-правових проблем, запропоновані основні шляхи організаційно-правового забезпечення формування та регулювання цивілізованого ринку землі. Представлена общая характеристика тенизации рынка земли, его хозяйственно-правовых проблем, предложены основные пути организационно-правового обеспечения формирования и регулирования цивилизонного рынка земли. Herein is represented the general characteristic of land market shadowing, its economiсо-legal problems and are suggested the main ways of the ciwilized land market formation and regulation.
 • Документ
  Структура механізму індивідуальної злочинної поведінки
  (Право і безпека. -2008. - №1. - т. 7.- С.- 31 - 34, 2008) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Зроблено аналіз основних елементів механізму індивідуальної злочинної поведінки та визначенню основних умов їх структурування. Сделаны анализы основных элементов механизма индивидуального преступного поведения и определению основных условий их структурирования. The article is devoted to analysis of the main elements of individual crime behavior mechanism and to definition of main conditions of their structuring.
 • Документ
  Типові моделі механізму крадіжок вантажів на залізничному транспорті, які вчиняються організованими групами
  (Право і безпека. -2008. - №1. -т. 7 . - С.- 35 - 39, 2008) Дундич, Л. В.; Dundych, L. V.
  Статтю присвячено аналізові основних елементів типової моделі механізму крадіжок вантажів на залізничному транспорті, які вчинюються організованими групами, та використанню цих знань у розслідуванні відповідних злочинів. Статья посвящена анализу основных элементов типовой модели механизма краж грузов на железнодорожном транспорте, совершенных организованными группами, и использованию этих знаний при расследовании соответствующих преступлений. The article is devoted to the analysis of the main elements of a typical model of loads theft mechanism on rail transport, commited by organized groups, and to the use of these knowledge during investigation of such crimes.
 • Документ
  Механізм реалізації прав та свобод суб'єктів кримінально - процесуальної діяльності
  (Право і безпека. -2008. - №1. -т. 7 . - С.- 39 -42, 2008) Третьякова, М. В.; Tretiakova, М.V.
  Розглянуто теоретичні питання сутності механізму реалізації прав та свобод об'єктів кримінально-процесуальної діяльності як одного з етапів забезпечення прав та свобод людини в кримінальному процесі України. Рассмотрены теоретические вопросы сущности механизма реализации прав и свобод субъектов криминально-процессуальной деятельности как одного из этапов обеспечения прав и свобод человека в криминальном процессе Украины. The theoretical questions of essence of mechanism of realization of rights and freedoms of subjects of criminal procedure activity as one of stages of providing of rights and freedoms of man in the criminal process of Ukraine are considered.