On the definition of the concepts of “physical culture” and “sport”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Національної академії правових наук України / редкол.: О. Петришин та ін. – Харків : Право, 2018. – Т. 25, № 4. – С. 180-190.
Анотація
Сучасні поняття про якість життя нерозривно пов'язані з можливостями кожної людини зберігати своє здоров'я як вище і абсолютне благо. За загальноприйнятим сучасним поняттям, фізична культура сама по собі є унікальним засобом збереження і розвитку потенціалу здоров'я населення, що безпосередньо впливає на тривалість життя. Автором досліджено організаційно-правові особливості таких понять, як «фізична культура» і «спорт». Аналізуються різні точки зору, пов'язані з теоретичної інтерпретацією цих категорій, вказано їх відмінності між собою за соціально-функціональним призначенням. Обґрунтована необхідність щодо різниці предметів правового регулювання суспільних відносин у сфері фізичної культури та у сфері спорту. Тому основною метою статті є дослідження дефініцій «фізична культура» і «спорт» задля корекції законодавства України. В роботі були використані загальнонаукові та приватно наукові (порівняльно-правовий, формально-правовий тощо) методи дослідження. Встановлено, що українському законодавцю, задля уникнення перешкоджання правильному тлумаченню таких соціальних феноменів як «фізична культура» і «спорт» у правотворчій і в правозастосовчій практиці, слід відрізнити предмети правового регулювання суспільних відносин у відповідних сферах соціального буття людини. The modern concept of quality of life is inextricably linked with the ability of each person to maintain their mental and physical health. Human health today is the highest and absolute good. Today, the very concept of “physical culture” is a unique means of preserving and developing the potential of public health, which directly affects the lifespan of a person. In the article proposed by the author, the organizational and legal features of such concepts as “physical culture” and “sport” are explored. Various points of view related to the theoretical interpretation of these categories are analyzed, and their differences between them for their social and functional purpose are indicated. It justifies the need to distinguish the objects of legal regulation of social relations in the field of physical culture and in the field of sports. The aim of the proposed author of the article is to study the definitions of “physical culture” and“sport” for the correction of the legislation of Ukraine. In this work, general scientific and private scientific (comparative legal, etc.) research methods were used. The author came to the conclusion that in order to avoid misinterpretation of such social phenomena as “physical culture” and “sport” in lawmaking and law enforcement practice, the Ukrainian legislator should distinguish the subjects of legal regulation of social relations in relevant spheres of human social life.
Опис
Tikhonova, M. A. On the definition of the concepts of “physical culture” and “sport” // Вісник Національної академії правових наук України. – Харків : Право, 2018. – Т. 25, № 4. – С. 180-190
Ключові слова
спорт вищих досягнень, професійний спорт, фізичне виховання, спортивні змагання, high performance sports, professional sports, рhysical education, sports competitions,
Бібліографічний опис