Суспільний розвиток від Різдва Христового = Social development AD [: монографія]

Анотація
Запропонована праця належить до рідкісних нині загальносоціологічних розробок у галузі концептуального аналізу всесвітньої історії, які після кризи марксистської і позитивістської моделей стають предметом зростаючого інтересу наукової громадськості. Автори працюють на перетині фундамен- тальної проблематики соціології та психології, історичної науки та соціальних форм економічного розвитку. Значну увагу приділено аналізу перехідних про- цесів, ключових і переломних циклів всесвітньої історії. Як аналітичний інструмент і засіб прогностики пропонується оригінальна модель універсального епохального циклу. Для дослідників, викладачів і студентів кафедр суспільних і гуманітарних дисциплін, усіх, хто цікавиться минулим, сучасним і майбутнім світового розвитку.
The present work is referred to sociology-wide elaborations, being rare at present, in the field of conceptual analysis of the world history, which have attracted increasing interest of the scientific community after the crisis of the marxist and positivistic models. The authors are working at the intersection of the fundamental problems of sociology, psychology, historical science, and social forms of economic development. A significant attention is paid to the analysis of transient processes, key and critical points of the world history. As an analytic tool and means of prognostication, the original model of universal epochal cycle is proposed. For researchers, lecturers and students of chairs of social and humanitarian disciplines, for all who is interested in the past, the present, and the future of the world development.
Предложенная работа относится к редким ныне общесоциологическим разработкам в области концептуального анализа всемирной истории, которые после кризиса марксистской и позитивистской моделей становятся предметом растущего интереса научной общественности. Авторы работают на пересечении фундаментальной проблематики социологии и психологии, исторической науки и социальных форм экономического развития. Значительное внимание уделено анализу переходных процессов, ключевых и переломных циклов всемирной истории. Как аналитический инструмент и средство прогностики предлагается оригинальная модель универсального эпохального цикла. Для исследователей, преподавателей и студентов кафедр общественных и гуманитарных дисциплин, всех, кто интересуется прошлым, настоящим и будущим мирового развития.
Опис
Афонін Е. А. Суспільний розвиток від Різдва Христового = Social development AD / Афонін Е. А., Бандурка О. М., Мартинов А. Ю.; Укр. тов-во сприяння соц. інноваціям, Атлантична рада України, Від. інф.-бібл. забезпечення апарату Верховної Ради України; Пер. з укр. В. В. Кухтіна. – Київ: Парлам. вид-во, 2000. – 316 с. – (Серія: відкрита досл. концепція; Вип. 1). – Текст паралельно укр. та англ. мовами.
Ключові слова
Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Психологія. Рsychology. Психология, Історія. Культура. History. Culture. История. Культура, політика, Монографії. Monographs. Монографии, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, суспільний розвиток, общественное развитие, social development, історико–соціологічна рефлексія, historical-sociological reflection, историко-социологическая рефлексия, ідея циклів, идея циклов, idea of cycles, методологія, методология, methodology, історичний розвиток, историческое развитие, historical development
Бібліографічний опис