Определение значимости влияния страха на организацию профессиональной деятельности полицейского

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 42-45
Анотація
В статье установлена значимость влияния страха на организацию профессиональной деятельности полицейского. Представлен ряд методик оценки состояния страха. Проанализированы некоторые факторы повышающие защищѐнность индивида входящих в систему формирования адаптивного поведения.
The article established the importance of the impact of fear on the professional activities of the police. Presents several methods to assess the state of fear. Analyzed some of the factors designed to enhance the security of the individual within the system of formation of adaptive behavior.
У статті встановлено значимість впливу страху на організацію професійної діяльності поліцейського. Представлено ряд методик оцінки стану страху. Проаналізовані деякі фактори які підвищують захищеність індивіда, що входять у систему формування адаптивної поведінки.
Опис
Артемьев, В. А. Определение значимости влияния страха на организацию профессиональной деятельности полицейского / В. А. Артемьев, И. Г. Хомко // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів [конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.)] / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 42-45.
Ключові слова
Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, профессиональная деятельность, полицейский, профессиональный страх, страх, професійна діяльність, поліцейський, професійний страх, professional activity, professional fear effect, fears, police officers
Бібліографічний опис