Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 1647
 • Документ
  Сучасний стан підготовки фахівців у сфері протидії торгівлі людьми в Харківському національному університеті внутрішніх справ
  (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 15-17, 2023) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639
  Проаналізовано сучасний стан підготовки фахівців у сфері протидії торгівлі людьми в Харківському національному університеті внутрішніх справ.
 • Документ
  Competences and Authority of the Corps of the Operative-Flash Action
  (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 29. – P. 156-162, 2020) Hrytsenko, V. H.; Tragniuk, O. Ya.; Vasyliev, V. M.; Васильєв, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9154-6305; Myskiv, L. I.
  Метою статті є комплексне дослідження компетенцій та повноважень Корпусу оперативно-раптової дії як особливого органу, що здійснює публічну безпеку та порядок. Під час написання статті авторами використовувалися такі методи наукового пізнання: формально-логічний; порівняльного аналізу; системноструктурний; формально-юридичний; логіко-нормативний. У статті проведено комплексне дослідження компетенції та повноважень Корпусу оперативно-раптової дії. Визначено, що повноваження цього підрозділу Національної поліції України представлені сукупністю прав та обов'язків, а компетенції включають його повноваження. До компетенцій даного підрозділу входять як правничий та обов'язки, зафіксовані на законодавчому рівні, і професійні знання, якими поліцейський повинен має високому рівні і правильно застосовує в своєї службової діяльності. Аргументовано, що Корпус оперативно-раптової дії має компетенцію з метою закріплення обсягу прав і повноважень поліцейського, що на законодавчому рівні дозволяє регламентувати заборону виходу за її межі. Проведено аналіз існуючої нормативної бази та наявних досліджень щодо компетенції правоохоронних органів. Виділено три групи прав Корпусу оперативно-раптової дії: 1) права, що безпосередньо сприяють виконанню службових обов'язків; 2) права, які мають опосередкований вплив на виконання обов'язків працівниками підрозділу особливого призначення; 3) права на реалізацію конституційних прав і свобод.
 • Документ
  Імплементація ILP моделі поліцейської діяльності у внутрішній безпековий сектор держави – з чого починати?
  (Наукові перспективи. - 2023. - № 5(35). - С. 721-728, 2023) Ханькевич, А. М.; Khankevich, A. M.
  Розглянуто проблеми процесу розбудови поліцейської діяльності, керованою аналітикою «Intelligence Led Policing» (ILP). . Метою статті стала спроба показати авторське бачення проблем і шляхів, які, головним чином, сприятимуть виробленню концепції впровадження ILP моделі поліцейської діяльності у внутрішній безпековий сектор держави, що у кінцевому підсумку впливатиме на формування цілісної стратегії підготовки та підвищення кваліфікації поліцейських через необхідність збалансованого підходу до навчання основам ILP. Стаття акцентує увагу на необхідності впровадження практичних компонентів навчання ILP та адаптації до реальних потреб поліцейської роботи. У розрізі впровадження моделі поліцейської діяльності Intelligence Led Policing у практику, логічним вбачається вивчення можливостей ILP й оволодіння під час практичних занять професійними навичками у наступній послідовності й обсязі: на першому «бакалаврському» рівні отримання вищої освіти передбачається ознайомлення з основами кри мінального аналізу даних за методикою «Anacapa» та методикою проведення OSINT-аналізу: на другому «магістерському» рівні – ознайомлення з основами тактичного і стратегічного кримінального аналізу, а також з основами роботи спеціалізованого програмного забезпечення, такого як І2 Analyst’s Notebook, Excel, ArcGIS або аналогічні програми; на рівні підвищення кваліфікації штатних аналітиків, слідчих та оперативних працівників – проведення тренінгів для поглибленого вивчення можливостей спеціалізованого програмного забезпечення, такого як І2 Analyst’s Notebook, Excel, ArcGIS або аналогічні програми; на рівні підвищення кваліфікації для керівників поліції середньої та вищої ланок – ознайомлення з методикою проведення SWOT-, та PESTEL-аналізу.
 • Документ
  Превентивна діяльність Національної поліції України як об’єкт адміністративно-правового дослідження
  (Наше право. - 2023. - № 3. - С. 103-109, 2023) Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; Рязанцева, І. М.; Riazantseva, I. M.; Парханов, Г. Р.; Parkhanov, H. R.
  Розглянуто поліцейську превентивну діяльність. Проаналізовано низку ключових дефініцій, як «превенція», «попередження», «профілактика», «запобігання», які дозволили скласти розгорнуте і точне уявлення про поліцейську превентивну діяльність та з’ясувати її характерні риси та властивості. Наголошено, що мета превентивної поліцейської діяльності є спонукання як усіх громадян суспільства, так і його конкретних осіб, що схильні до протиправних учинків, до обов’язкового дотримання ними належної правомірної поведінки; виявлення факторів-детермінант правопорушень і злочинів, а також перешкоджання їх розвитку в різних сферах і на різних рівнях суспільного життя, що зумовлюють здійснення протиправних учинків; послаблення чи нейтралізація негативних ситуацій на окремих територіях чи у певному середовищі, як таких, що безпосередньо мотивують або провокують фізичних осіб до скоєння злочинів або правопорушень; виявлення у структурі населення конкретних осіб, поведінка яких вказує на фактичну можливість вчинення злочину чи правопорушення, і застосування до них стримувального і корекційного впливу. З’ясовано, що превентивна поліцейська діяльність, з одного боку, виступає самостійною функцією, тобто окремим напрямом поліцейської діяльності, та має вигляд завчасно спланованої і цілеспрямованої системи випереджувальних правоохоронних заходів загальносоціального та індивідуального характеру з метою недопущення у подальшому вчиненню злочинів чи правопорушень на різних стадіях протиправної поведінки. Доведено, що залежно від сфери застосування і галузі однорідних суспільних відносин, які виступають як об’єкт превентивного впливу органів і підрозділів поліції, превентивна поліцейська діяльність здійснюється щодо: дотримання правил і порядку дозвільної системи; забезпечення безпеки дорожнього руху; забезпечення й охорони прав і свобод неповнолітніх осіб; забезпечення публічної безпеки та порядку.
 • Документ
  Поняття видів і форм взаємодії органів поліції і територіальних громад
  (Наше право. - 2023. - № 3. - С. 44-53, 2023) Новіченко, А. В.; Novichenko, A. V.
  Зазначено, що реформування правоохоронних органів, що відбувається в цей час в Україні ставить перед співробітниками ряд завдань, до яких можна віднести і формування нової системи взаємовідносин між поліцією та населенням, побудованою на засадах довіри та підтримки. Таким чином, виникає необхідність непросто у встановленні між співробітником поліції та громадянами взаємодії у сфері охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також більш тісних відносин – відносин партнерства. Досліджено поняття видів і форм взаємодії органів поліції і територіальних громад.