Економічна історія : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 223 с.
Анотація
Навчальний посібник містить матеріал, що висвітлює історію економічного розвитку країн світу і зокрема України від первісного суспільства до перших років незалежності. Показано історію господарства України у світовому контексті. Розрахований на студентів економічних спеціальностей.
The tutorial contains material that covers the history of economic development of the countries of the world and in particular Ukraine from primitive society to the first years of independence. The history of Ukraine’s economic management in the global context is presented. It is intended for students of economics.
Учебное пособие содержит материал, освещающий историю экономического развития стран мира и в частности Украины от первобытного общества до первых лет независимости. Показана история хозяйствования Украины в мировом контексте. Рассчитан на студентов экономических специальностей.
Опис
Кравчук, Ю.Б. Економічна історія : навч. посіб. для студентів напряму підготовки «Економіка і підприємництво» / Ю.Б. Кравчук ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2014. - 223 с.
Ключові слова
Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, економічна історія, экономическая история, Античность, стародавній світ, древний мир, мануфактурний період, мануфактурный период, зарубежные страны, зарубіжні країни, Україна. Ukraine. Украина
Бібліографічний опис