Підготовка курсових офіцерів до виховної роботи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України. – Хмельницький : Національна академія Державної прикордоннної служби України імені Б. Хмельницького, 208. – 314 с.
Анотація
У статті пропонується здійснювати професійну підготовку курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами, а саме: у отриманні окремих знань з педагогіки та психології, підвищенні педагогічної, комунікативної та конфліктологічної компетентності курсового офіцера. Готовність та педагогічна компетентність включає в себе знання, уміння та навички стосовно даної діяльності. Article proposes the features of professional psychological training of police officers to educational work with the cadets, namely to obtain some knowledge of pedagogy and psychology, improving teaching, communication and conflict competence course officers. Etablished, that readiness and teaching competency includes knowledge and skills regarding this activity. В статье предлагается осуществлять профессиональную подготовку курсовых офицеров к воспитательной работе с курсантами, а именно: в получении отдельных знаний по педагогике и психологии, повышении педагогической, коммуникативной и конфликтологической компетентности курсового офицера. Готовность и педагогическая компетентность включает в себя знания, умения и навыки по данной деятельности.
Опис
Червоний П. Д. Підготовка курсових офіцерів до виховної роботи : матеріали Всеукр. наук. – практ. конф. [„Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України”] [Серія: Психолого-педагогічні й філологічні науки] (Хмельницький, 14 листопада 2008 р.). – Хмельницький : Національна академія Державної прикордоннної служби України імені Б. Хмельницького, 208. – 314 с.
Ключові слова
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, курсант, cadets, курсант, виховна робота, educational work, воспитательная работа, соціально-психологічнй тренінг, socio-psychological trainig, социально-психологический тренинг
Бібліографічний опис