Право і безпека, 2010, № 4 (36)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. Комзюк А. Т. – Харків: 2010. - № 4 (36). - 268 с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 11
 • Документ
  Особливості методології історико-правового дослідження установ довгострокового кредиту
  (Право і безпека. - 2010. - № 4(36). - С. 38-44, 2010) Кириченко, В. Є.; Kyrychenko, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5497-907X
  Розглянуто проблеми методології історико-правового дослідження, зокрема інтегративний підхід в умовах методологічного плюралізму, а також класифікацію методів історико- правового пізнання. The problems in methodology of history and law research, and specifically the integrative method in the conditions of methodological pluralism, and also the classification of methods in history and law knowledge are viewed. Рассмотрены проблемы методологии историко-правового исследования, в частности интегративный подход в условиях методологического плюрализма, а также классификация методов историко-правового познания.
 • Документ
  Рівень економічної самостійності місцевого самоврядування в Україні
  (Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 85-89, 2010) Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9125-218X
  Визначено основні засади економічної самостійності місцевого самоврядування в Україні. Досліджено матеріальне та фінансове підґрунтя реалізації органами місцевого самоврядування своїх повноважень.
 • Документ
  Розгляд законопроектів парламентами зарубіжних країн
  (Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 20-23, 2010) Перерва, Ю. М.; Pererva, Yu. M.
  Досліджено особливості реалізації стадії розгляду законопроектів у парламентах зарубіжних країн. Відзначено, що процедура розгляду законопроекту в тій чи іншій країні залежить від багатьох чинників та має свої особливості. Виокремлено спільні риси, властиві процедурі проходження законопроектів у парламентах. The features of realization of stage of consideration of bills in parliaments of foreign countries are researched. It is marked that procedure of consideration of bill in one or another country depends on many factors and has some peculiarities general lines incident to procedure of passing of bills in parliaments is selected. Исследованы особенности реализации стадии рассмотрения законопроектов в парламентах зарубежных стран. Отмечено, что процедура рассмотрения законопроекта в той или иной стране зависит от многих факторов и имеет свои особенности. Выделены общие черты, свойственные процедуре прохождения законопроектов в парламентах.
 • Документ
  Правила огляду паспортів та основні прийоми виявлення їх підробки
  (Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 191-194, 2010) Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767
  Наведено перелік вимог до огляду паспортів з метою виявлення їх підробки. Зазначено ознаки підробки паспортів та основні прийоми їх виявлення. The list of requirements to passport examination for discovering its forgery is given. The formulation of features of passports’ forgery and fundamental methods of its discovering is pointed out. Приведен перечень требований к осмотру паспортов с целью выявления их подделки. Указаны особенности подделки паспортов и основные приемы их выявления.
 • Документ
  Перегляд адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку контролю
  (Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 101-105, 2010) Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084
  Розкрито зміст процедури перегляду адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку контролю, висвітлено основні проблеми, що пов’язані з такою процедурою. Узагалено основні точки зору з цього питання, проблемні місця в законодавстві та можливі шляхи їх вирішення. The procedures for review of administrative acts of organs of internal affairs are revealed, the key challenges associated with this procedure are summarized. The main points of view on this issue, problem areas in the law and possible solutions are generalyzed. Раскрыто содержание процедуры пересмотра административных актов органов внутренних дел, освещены основные проблемы, связанные с такой процедурой. Обобщены основные точки зрения по этому вопросу, проблемные места в законодательстве и возможные пути их решения.