Загальносоціальний вектор у механізмі протидії злочинності та фактори, що його обумовлюють

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 111-117.
Анотація
В статті розглянуті питання, пов’язані із криміногенною ситуацією в державі, станом протидії злочинності, запобіганням криміналізації суспільства та нейтралізацією негативних тенденцій цього процесу. Визначаються проблеми екстраординарного характеру, які співвідносяться із питаннями національної безпеки України, безпеки її громадян, захисту конституційних прав і свобод людини, законності і правопорядку в державі. Зазначається, що в цьому контексті особливої гостроти набуває проблема профілактичних дій по запобіганню злочинності. В статье рассмотрены вопросы связанные с криминогенной ситуацией в государстве, состоянием противодействия преступности, предотвращением криминализации общества и нейтрализацией негативных тенденций этого процесса. Определены проблемы экстраординарного характера, которые соотносятся с вопросами национальной безопасности Украины, безопасности ее граждан, защиты конституционных прав и свобод человека, законности и правопорядка в государстве. Отмечается, что в этом контексте особую остроту приобретает проблема профилактических действий по предупреждению преступности. The article deals with issues related to the criminal situation in the country, the state of combating crime, preventing the criminalization of society and neutralizing the negative tendencies of this process. Problems of an extraordinary nature that are related to the issues of national security of Ukraine, security of its citizens, protection of constitutional rights and freedoms of the person, law and order in the state are determined. It is noted that in this context, the problem of preventive actions to prevent crime becomes particularly acute.
Опис
Литвинов, О. М. Загальносоціальний вектор у механізмі протидії злочинності та фактори, що його обумовлюють / О. М. Литвинов // Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 111-117.
Ключові слова
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, боротьба зі злочинністю, борьба с преступностью, протидія злочинності, counteracting crime, противодействие преступности, запобігання злочинності, предупреждение преступности, чинники злочинності, факторы преступности, фактори злочинності
Бібліографічний опис