Соціально-правова природа державної служби

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 258-264
Анотація
Характеристика соціальної природи державної служби обумовлена низкою факторів, розкриваючих генезис і специфіку даного феномена суспільних відносин. З-поміж сукупності факторів відмічено соціальну обумовленість виникнення державної служби, її залежність від політичного устрою суспільства, типу і характеру держави, властивих їй особливостей, а також складу державних службовців. Характеристика социальной природы государственной службы обусловлена рядом факторов, раскрывающих генезис и специфику данного феномена общественных отношений. Среди совокупности факторов отмечено социальную обусловленность возникновения государственной службы, ее зависимость от политического устройства общества, типа и характера государства, присущих ей особенностей, а также состава государственных служащих. The characteristic of the social nature of public service is determined by a number of factors that reveal the genesis and specificity of this phenomenon of social relations. Among the totality of factors, the social conditionality of the emergence of public service, its dependence on the political structure of society, the type and nature of the state, its inherent features, and the composition of public servants are noted.
Опис
Іншин, М. І. Соціально-правова природа державної служби / М. І. Іншин // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 258-264
Ключові слова
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, державна служба, государственная служба, public service, взаємодія суспільства і держави, взаимодействие общества и государства, interaction between society and the state, професійна діяльність, профессиональная деятельность, professional activity
Бібліографічний опис