Про особливості доказування кримінальних правопорушень вчинених на ґрунті ксенофобії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. Наук.-прак. конф. (м.Харків, 21 листоп.2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018.С. 144-145. - 228с.

Анотація

Анотації. Представлена робота присвячена аналізу проблем, що виникають при виявленні та розслідуванні злочинів, що вчинюються на ґрунті расизму та ксенофобії. Обґрунтовується позиція щодо необхідності виокремлення і дослідження даної категорії злочинів в рамках окремої методики розслідування. Пропонується підхід до криміналістичної класифікації таких злочинів. Аннотации. Представленная работа посвящена анализу проблем, которые возникают при выявлении и расследовании преступлений, которые совершаются на почве расизма и ксенофобии. Обосновывается позиция относительно необходимости выделения и исследования данной категории преступлений в рамках отдельной методики расследования. Предложен подход криминалистической классификации данных преступлений. Annotated. This work is devoted to the analysis of problems of investigation of crimes committed on the grounds of racism and xenophobia. Substantiates the position of the need to study this category of crimes and the development of a separate investigation techniques. Proposed forensic classification of these crimes.

Опис

Пазинич Т. А. Про особливості доказування кримінальних правопорушень вчинених на ґрунті ксенофобії // Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. Наук.-прак. конф. (м.Харків, 21 листоп.2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018.С. 144-145. - 228с.

Ключові слова

проблема ксенофобії в Україні, злочини на ґрунті ксенофобії, ксенофобія в Україні, xenophobia in Ukraine, problem of xenophobia in Ukraine, crimes motivated by racism and xenophobia, crimes motivated by intolerance, problems of investigation, investigation procedure

Бібліографічний опис