Особиста свобода громадян в адміністративному праві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 1. – С. 59–62

Анотація

Розглянуті основні позиції до розуміння категорії «свобода», проводиться співвідношення прав людини та громадянина, обґрунтована точка зору, згідно якої особиста свобода громадян може існувати за умови наявності певних обмежень, встановлених державою. Запропоновано визначення особистої свободи громадян у праві та адміністративному
The basic positions to understanding of a category «freedom» are considered, the parity of human rights and the citizen is spent, the point of view according to which the personal liberty of citizens can exist under condition of presence of the certain restrictions established by the state is proved. Definition of a personal liberty of citizens in the right and administrative law accordingly is offered.
Рассмотрены основные позиции к пониманию категории «свобода», проводится соотношение прав человека и гражданина, обоснована точка зрения, согласно которой личная свобода граждан может существовать при условии наличия определенных ограничений, установленных государством. Предложено определение личной свободы граждан в праве и административном праве соответственно.

Опис

Басалик, О. І. Особиста свобода громадян в адміністративному праві [Електронний ресурс] / О. І. Басалик // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 59–62. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11boivap.pdf.
Басалик О. І. "Особиста свобода громадян в адміністративному праві." Форум права 1 (2011): 59-62.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, особиста свобода громадян, личная свобода граждан, personal freedom of citizens

Бібліографічний опис