Дослідження документів при розслідуванні бюджетних злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 49-54

Анотація

При розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням бюджетного законодавства, джерелом доказів є, перш за все, документи, в яких відобразилися дії службової особи. Виїмка документів є однією з основних слідчих дій, направленою на виконання тактичного завдання розслідування – забезпечення збереження документів, що виступають основними джерелами доказів у справах про злочини. При расследовании преступлений, связанных с нарушением бюджетного законодательства, источником доказательств является, прежде всего, документы, в которых отразились действия должностного лица. Выемка документов является одной из основных следственных действий, направленных на выполнение тактической задачи расследования - обеспечение сохранности документов, которые выступают основными источниками доказательств по делам о преступлениях. In the investigation of crimes related to violation of budget legislation, the source of evidence is, first of all, documents that reflected the actions of an official. The extraction of documents is one of the main investigative actions aimed at fulfilling the tactical task of the investigation - ensuring the safety of documents that are the main sources of evidence in cases of crime.

Опис

Степанюк, Р. Л. Дослідження документів при розслідуванні бюджетних злочинів / Р. Л. Степанюк // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 19. - С. 49-54

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, розслідування злочинів, расследование преступлений, investigation of crimes, порушення бюджетного законодавства, нарушение бюджетного законодательства, violation of budget legislation, виїмка документів, выемка документов, seizure of documents, слідчі дії, следственные действия, investigative actions, вилучення документів, изъятие документов, збір відомостей, сбор сведений, data collection

Бібліографічний опис