Ситуаційний підхід до вивчення ідентичності особистості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 24 - 28.

Анотація

В тезах розглядаються можливості ситуаційного підходу до аналізу формування різних видів ідентичності в залежності від ситуації, що склалася. Ідентичність особистості розглядається як інтегральне складне соціально-психологічне утворення, як категорія адаптаційного ресурсу особистості, що приймає участь в регуляції поведінки. В тезисах рассматриваются возможности ситуационного похода к анализу формирования разных видов идентичности в зависимости от сложившейся ситуации. Идентичность личности рассматривается как интегральное сложное социально-психологическое образование, как категория адаптационного ресурса личности, принимающая участие в регуляции поведения. The abstract considers the possibilities of a situational approach to the analysis of the formation of different types of identity depending on the current situation. Personal identity is considered as an integral complex socio-psychological education as a category of an adaptive resource of a personality, involved in the regulation of behavior.

Опис

Герасименко О. А. Ситуаційний підхід до вивчення ідентичності особистості / О. А. Герасименко, О. В. Землянська // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 24 - 28.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Психологія. Рsychology. Психология, ідентичність, ситуаційний підхід, адаптаційний ресурс особистості, характеристика ситуації, идентичность, ситуационный поход, адаптационный ресурс личности, характеристика ситуации, identity, situational approach, adaptive resource of personality, characteristics of the situation

Бібліографічний опис