Виникнення та зміст права на захист комерційного (фірмового) найменування : автореф. дис.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних та практичних проблем виникнення та змісту права на захист комерційного (фірмового) найменування у цивільному праві України, визначення ефективності цивільно-правового регулювання відносин, пов’язаних з їх використанням, та розроблення обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у сфері права інтелектуальної власності. Досліджено виникнення та розвиток правового регулювання відносин щодо використання права на комеpцiйне (фipмове) найменування, проведено детальний порівняльний аналіз категоpiй «фipмове найменування», «комеpцiйне найменування» та «найменування», встановлено співвідношення між ними, з’ясована їх правова природа та суб’єктивні права щодо них, особливості їх реалізації та захисту. Розкрито пiдстави виникнення пpава на захист комеpцiйного (фipмового) найменування, проаналізовано окремі види порушень права на комеpцiйне (фipмове) найменування. Визначено концептуальні положення щодо захисту суб’єктивного пpава на комеpцiйне (фipмове) найменування та досліджено загальні і спеціальні способи захисту пpава на комеpцiйне (фipмове) найменування. Розкрито зміст права на захист комеpцiйного (фipмового) найменування.
This thesis contains comprehensive analysis of theoretical and practical problems of the origin and content of the right to protect commercial ( company) name in the civil law of Ukraine, determination of the effectiveness of civil and legal regulation of relations concerning their use, and elaboration of grounded propositions and recommendations to improve legislation in the sphere of intellectual property rights. The origin and development of legal regulation of relations concerning the use of the right on commercial (company) name are researched; a detailed comparative analysis of the categories of company name, commercial name and the name is conducted; the correlation between them is set; their legal nature and subjective rights on them, peculiarities of their realization and protection are clarified. Grounds of the origin of the right to protect commercial (company) name are revealed in the paper; some types of violations of the right on commercial (company) name are analyzed. Conceptual provisions concerning protection of the subjective right on commercial (company) name are determined; general and special ways to protect the right on commercial (company) name are researched. The content of the right to protect commercial (company) name is disclosed.
Диссертация содержит комплексный анализ теоретических и практических проблем возникновения и содержания права на защиту коммерческого (фирменного) наименования в гражданском праве Украины, определение эффективности гражданско-правового регулирования отношений, связанных с их использованием, и разработку обоснованных предложений и рекомендаций относительно усовершенствования законодательства в сфере права интеллектуальной собственности.

Опис

Кузьмінський, О. О. Виникнення та зміст права на захист комерційного (фірмового) найменування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кузьмінський Олексій Олександрович; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2014. - 23 с.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, Україна. Ukraine. Украина, 12.00.03, Право інтелектуальної власності. Intellectual property law. Право интеллектуальной собственности, комерційне найменування, коммерческое наименование, commercial name, фірмове найменування, фирменное наименование, company name, цивільно-правове регулювання, гражданско-правовое регулирование, civil law regulation, захист права, защита права, protection of the right, зміст права на захист, содержание права на защиту, content of the right to protection, порушення права, нарушение права, violation of the right, тотожність, тождественность, identity, схожість, схожесть, similarity

Бібліографічний опис