Особливості окремих обтяжень нерухомого майна у цивільному праві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 288-291

Анотація

Виявлено окремі обтяження нерухомого майна у цивільному праві України. Проведено аналіз таких обтяжень згідно із доктриною та законодавством. Доведено, що обтяження можна вважати юридичною властивістю речі, що допомагає у встановленні прав третіх осіб на майно.
Some encumbrances of immovable property in civil law of Ukraine are revealed. The analysis of such restrictions in accordance with the doctrine and law is made. It is proved that the burden can be considered as legal property of the things that helps in establishing the rights of third persons on the property.
Выявлены отдельные обременения недвижимого имущества в гражданском праве Украины. Проведен анализ таких обременений в доктрине и законодательстве. Доказано, что обременения можно считать юридическим свойством вещи, которое помогает в установлении прав третьих лиц на имущество.

Опис

Ключові слова

обтяження, burden, обременение, речові права, property rights, вещные права, нерухоме майно, real estate, недвижимое имущество

Бібліографічний опис

Красногор, О. В. Особливості окремих обтяжень нерухомого майна у цивільному праві України / О. В. Красногор // Право і безпека. - 2011. - № 3 (40). - С. 288-291.