Критичне мислення як ціннісна орієнтація сучасної освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (м. Харків, 13 квіт. 2018 р.). – Харків, 2018.– С. 208-212

Анотація

Розглянуто проблему критичного мислення як ціннісної орієнтації сучасної освіти. Проаналізовано психологічні та педагогічні аспекти цього феномену. Встановлено взаємозв’язок між поняттями «інформація», «знання» та «критичне мислення». Підкреслено важливість розвитку критичного мислення як дієвого методу підготовки підростаючого покоління до життя, а також торування шляху у майбутнє.
The problem of critical thinking as a value orientation of modern education is considered. The psychological and pedagogical aspects of this phenomenon are analyzed. The relationship between the concepts of "information", "knowledge" and "critical thinking" has been established. The importance of developing critical thinking as an effective method of preparing the younger generation for life, as well as paving the way to the future, is emphasized.
Рассмотрена проблема критического мышления как ценностной ориентации современного образования. Проанализированы психологические и педагогические аспекты этого феномена. Установлена взаимосвязь между понятиями «информация», «знание» и «критическое мышление». Подчеркнута важность развития критического мышления как действенного метода подготовки подрастающего поколения к жизни, а также прокладывание пути в будущее.

Опис

Онацька, В. Д. Критичне мислення як ціннісна орієнтація сучасної освіти / Валерія Дмитрівна Онацька // Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018.– С. 208-212.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, критичне мислення, critical thinking, критическое мышление, інформація, information, информация, знання, knowledge, знания

Бібліографічний опис