Загальна адміністрація українських губерній і питання управління фінансами Російської імперії у кінці ХVIII– на початку ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 207-213

Анотація

Проаналізовано, що в умовах розбудови незалежної демократичної правової держави в Україні питання фінансового підґрунтя функціонування всього державного механізму має принципове значення для досягнення поставлених завдань і цілей. Доведено, що завдання і повноваження загальної адміністрації щодо питань фінансового управління були вельми суттєвими. Проанализировано, что в условиях развития независимого демократического правового государства в Украине вопрос финансового основания функционирования всего государственного механизма имеет принципиальное значение для достижения поставленных задач и целей. Доказано, что задачи и полномочия общей администрации по вопросам финансового управления были весьма существенными. It is analyzed that in the conditions of the development of an independent democratic legal state in Ukraine, the issue of the financial basis for the functioning of the entire state mechanism is of fundamental importance for achieving the goals and objectives. Proved that the tasks and powers of the common financial management administrations were very substantial.

Опис

Головко, О. М. Загальна адміністрація українських губерній і питання управління фінансами Російської імперії у кінці ХVIII– на початку ХХ ст. / О. М. Головко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 207-213

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Історія. History. История, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, управління державними фінансами, управление государственными финансами, state finances management, історичний досвід, исторический опыт, historical experience, Російська імперія, Российская империя, Russian Empire, українські губернії, украинские губернии, Ukrainian provinces

Бібліографічний опис