Специфіка копінг-поведінки людей похилого віку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 38-42

Анотація

Зазначено, що успішність адаптації до стресу людини похилого віку залежить від ступеня конструктивності стратегії і моделі його поведінки, які або сприяють, або перешкоджають успішності в подоланні стресу, а також впливають на соціально-психологічну адаптацію та на збереження його здоров’я.
It is noted that the success of an elderly person's adaptation to stress depends on the degree of constructiveness of the strategy and the model of his behavior, which either contribute to or hinder success in overcoming stress, as well as affect social and psychological adaptation and the preservation of his health.
Отмечено, что успешность адаптации к стрессу пожилого человека зависит от степени конструктивности стратегии и модели его поведения, которые либо способствуют, либо препятствуют успеваемости в преодолении стресса, а также влияют на социально-психологическую адаптацию и сохранение его здоровья.

Опис

Греса, Н. В. Специфіка копінг-поведінки людей похилого віку / Наталія Володимирівна Греса, Ольга Відегрен //Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 38-42.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, копінг-поведінка, coping behavior, копинг-поведение, стрес, stress, стресс, похилий вік, old age, преклонный возраст, когнітивно-поведінкові стратегії подолання, cognitive-behavioral coping strategies, когнитивно-поведенческие стратегии преодоления

Бібліографічний опис