Юридичні гарантії як елемент механізму захисту прав людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 1. - С. 69-73

Анотація

Розглянуто визначення поняття «права людини». Наголошується, що особливого значення в контексті захисту прав людини набуває саме право на захист. Приділено увагу характеристиці і видовій класифікації механізму захисту прав людини. Наведено видову класифікацію прав людини. Проаналізовано юридичні гарантії прав людини з позиції юриспруденції та філософсько-правового інструменталізму.
The definition of the concept of "human rights" is considered. It is emphasized that of special importance in the context of the protection of human rights acquires the very right to protection. Attention is paid to the characteristics and species classification of the mechanism of human rights protection. The species classification of human rights is given. Legal guarantees of human rights from the standpoint of jurisprudence and philosophical-legal instrumentalism are analyzed.
Рассмотрено определение понятия «права человека». Уделено внимание характеристике и видовой классификации механизма защиты прав человека. Приведена видовая классификация прав человека. Проанализированы юридические гарантии прав человека с позиции юриспруденции и философско-правового инструментализма.

Опис

Пайда, Ю. Ю. Юридичні гарантії як елемент механізму захисту прав людиниЮридичні гарантії як елемент механізму захисту прав людини / Пайда Ю. Ю. // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2018. – № 1. - С. 69-73. - DOI: 10.31733/2078-3566-2018-1-69-73.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, права людини, права человека, human rights, гарантії прав людини, гарантии прав человека, human rights guarantee, юридичні гарантії, юридические гарантии, legal guarantees, захист прав людини, защита прав человека, protection of human rights

Бібліографічний опис