Розмежування компетенції федеральної і провінційної рівнів влади: з досвіду Канади

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Від громадянського суспільства – до правової держави: зб. тез доп. ХІІІ Міжнар. наук. конф. молод. вчених та студентів (м. Харків, 27 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 236-239

Анотація

Досліджено питання щодо розмежування компетенції федеральної й провінційної рівнів влади у Канаді. Зроблено висновок щодо розмежування компетенції між органами влади держави в аспекті політико-територіального устрою.
The issue of the competence differentiation of the federal and provincial levels of government in Canada is researched in the article. The author made a conclusion about the competence differentiation between state bodies in the aspect of political and territorial organization.
Исследован вопрос о разграничении компетенции федерального и провинциального уровней власти в Канаде. Сделан вывод о разграничении компетенции между органами власти государства в аспекте политико-территориального устройства.

Опис

Варунц, Л. Д. Розмежування компетенції федеральної і провінційної рівнів влади: з досвіду Канади / Л. Д. Варунц // Від громадянського суспільства – до правової держави: зб. тез доп. ХІІІ Міжнар. наук. конф. молод. вчених та студентів (м. Харків, 27 квіт. 2017 р.) / МОН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна, Юрид. ф-т. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – С. 236-239.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжний досвід, компетенція, федерація, провінція, досвід, Канада, competence, federation, province, experience, Canada

Бібліографічний опис