Специфіка інтуїтивних здібностей у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України з різним рівнем психологічної готовності до інноваційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.). – Харків, 2018.– С. 15-18.

Анотація

Пропонується аналіз теоретичного та емпіричного вивчення феномену інтуїції. Обґрунтовується професійна інтуїція працівників Державної кримінально-виконавчої служби України як специфічний фактор професійної діяльності. Наведені показники компонентів інтуїтивного стилю осіб з різним рівнем психологічної готовності до інноваційної діяльності у працівників ДКВС України.
An analysis of the theoretical and empirical study of the phenomenon of intuition is offered. The professional intuition of the employees of the State Criminal Enforcement Service of Ukraine is substantiated as a specific factor of professional activity. Indicators of the components of the intuitive style of persons with different levels of psychological readiness for innovative activity among employees of the State Security Service of Ukraine are given.
Предлагается анализ теоретического и эмпирического изучения феномена интуиции. Обосновывается профессиональная интуиция работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины как специфический фактор профессиональной деятельности. Приведенные показатели компонентов интуитивного стиля лиц с разным уровнем психологической готовности к инновационной деятельности у работников ГУИС Украины.

Опис

Алексєєнко, Н. В. Специфіка інтуїтивних здібностей у працівників Державної кримінально-виконавчої служби України з різним рівнем психологічної готовності до інноваційної діяльності / Наталія Володимирівна Алексєєнко // Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018.– С. 15-18.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, Державна кримінально-виконавча служба України, State Criminal Enforcement Service of Ukraine, Государственная уголовно-исполнительная служба Украины, інтуїція, intuition, интуиция, інноваційна діяльність, innovative activity, инновационная деятельность, інтуїтивний стиль, intuitive style, интуитивный стиль

Бібліографічний опис