Психіатрія та наркологія. Інструменти вимірювання залежностей : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2022. – 272 с.

Анотація

Курс "Інструменти Вимірювання Залежностей" (Measurement of Substance Use and Abuse) розроблений для ознайомлення з широким спектром інструментів вимірювання залежної поведінки, методів їх конструювання і принципів застосування. Курс знайомить з етичними та правовими аспектами вимірювання та диагностики хімічних залежностей, сучасними підходами до класифікації поведінкових розладів внаслідок вживання хімічних речовин у DSM та МКХ, методичними та методологічними принципами вимірювання залежної поведінки, зокрема методами математичної статистики, що лежать в основі стандартизації та адаптації діагностичних методик (надійність, валідність, корреляційний та факторний аналіз), комплексними та специфічними інструментами діагностики та вимірювання залежної поведінки. В курсі наведено найбільш розповсюджені методики вимірювання та діагностики хімічних залежностей, а також інструкції щодо їх застосування та інтерпретації отриманих результатів. Цей курс є другим у навчальному циклі "Адиктивна поведінка", розрахований на вивчення після ознайомлення з вводним курсом "Методи дослідження залежностей". Курс створено в рамках українсько-американського проекту з розвитку інфраструктури наукових досліджень залежності в Україні «Capacity Building for Lifespan Focused Substance Use Disorder Research in Ukraine» (4D43TW009310-05) під керівництвом Центру Залежностей Мічиганського Університету (США) за підтримки Міжнародного Центру Фогарті (FIC), Національного інституту здоров’я (NIH), Національного інституту алкогольної залежності та алкоголізму (NIAAA), Національного інституту наркотичної залежності (NIDA).
The course "Measurement of Substance Use and Abuse" is designed to introduce a wide range of instruments for measuring addictive behavior, methods of their construction and principles of application. The course introduces the ethical and legal aspects of measuring and diagnosing chemical addictions, modern approaches to the classification of behavioral disorders due to the use of chemical substances in the DSM and ICD, methodical and methodological principles of measuring addictive behavior, in particular the methods of mathematical statistics, which are the basis for the standardization and adaptation of diagnostic methods (reliability, validity, correlation and factor analysis), complex and specific tools for diagnosing and measuring addictive behavior. The course provides the most common methods of measuring and diagnosing chemical dependencies, as well as instructions for their application and interpretation of the obtained results. This course is the second in the "Addictive Behavior" educational cycle, designed to be studied after the introductory course "Addiction Research Methods". The course was created within the framework of the Ukrainian-American project "Capacity Building for Lifespan Focused Substance Use Disorder Research in Ukraine"; (4D43TW009310-05) under supervision of the Addiction Center of the University of Michigan (USA) with the support of the Fogarty International Center (FIC ), National Institute of Health (NIH), National Institute on Alcohol Dependence and Alcoholism (NIAAA), National Institute on Drug Abuse (NIDA).
Курс "Инструменты измерения зависимостей" (Measurement of Substance Use and Abuse) разработан для ознакомления с широким спектром инструментов измерения зависимого поведения, методов их конструирования и принципов применения. Курс знакомит с этическими и правовыми аспектами измерения и диагностики химических зависимостей, современными подходами к классификации поведенческих расстройств вследствие применения химических веществ в DSM и МКБ, методическими и методологическими принципами измерения зависимого поведения, в частности методами математической статистики, лежащими в основе стандартизации и адаптации (надежность, валидность, корреляционный и факторный анализ), комплексными и специфическими инструментами диагностики и измерения зависимого поведения. В курсе представлены наиболее распространенные методики измерения и диагностики химических зависимостей, а также инструкции по их применению и интерпретации полученных результатов. Этот курс является вторым в учебном цикле "Адиктивное поведение", рассчитан на изучение после ознакомления с вводным курсом "Методы исследования зависимостей". Курс создан в рамках украинско-американского проекта по развитию инфраструктуры научных исследований зависимости в Украине «Capacity Building for Lifespan Focused Substance Use Disorder Research in Ukraine» (4D43TW009310-05) под руководством Центра зависимостей Мичиганского Университета (США) при поддержке Международного Центра зависимостей Мичиганского Университета (США) ), Национального института здоровья (NIH), Национального института алкогольной зависимости и алкоголизма (NIAAA), Национального института наркотической зависимости (NIDA).

Опис

Психіатрія та наркологія. Інструменти вимірювання залежностей: навч. посіб. / [кол. авт.], за ред. О. О. Сердюка, В. В. Чугунова ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Запорізьк. держ. мед. ун-т ; ун-т Вейна ; Мічиган. ун-т. – Харків - Запоріжжя, 2022. – 272 с. – ISBN 978-966-610-260-0. – DOI: https://doi.org/10.32631/msu2022.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Інструменти Вимірювання Залежностей, Measurement of Substance Use and Abuse, психіатрія, наркологія, залежність, адиктивна поведінка, діагностика, скринінг, психиатрия, наркология, скрининг, зависимость, аддиктивное поведение, диагностика, psychiatry, narcology, addiction, addictive behavior, diagnostics, screening, біомедичні дослідження, DSM-5, МКХ-10, вимірювання, вживання, зловживання, залежність, коморбідна поведінка, алкозалежність, наркозалежність

Бібліографічний опис