Умови розвитку професійної ідентичності майбутніх правоохоронців під час навчання у вищому навчальному закладі зі специфічними умовами навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету оборони України. - 2018. - № 2(50). - С. 74-81

Анотація

Розглянуто розвиток професійної ідентичності правоохоронців на етапі фахової підготовки. Висвітлено низку чинників суб’єктивного характеру та психолого-педагогічні умови, що ґрунтуються на розумінні структури, функцій, механізмів і закономірностей розвитку ідентичності особистості. Розглянуто чинники, що пов’язані із специфікою навчанням у ВНЗ зі специфічними умовами навчання, які мають особливе значення у процесі розвитку професійної ідентичності майбутніх правоохоронців.
The development of the professional identity of law enforcement officers at the stage of professional training is considered. A number of factors of a subjective nature and psychological and pedagogical conditions based on understanding the structure, functions, mechanisms and patterns of the development of the individual's identity are highlighted. Factors related to the specifics of studying in higher educational institutions with specific study conditions, which are of particular importance in the process of developing the professional identity of future law enforcement officers, are considered.
Рассмотрено развитие профессиональной идентичности правоохранителей на этапе профессиональной подготовки. Выявлен ряд факторов субъективного характера и психолого-педагогические условия, основанные на понимании структуры, функций, механизмов и закономерностей развития идентичности личности. Рассмотрены факторы, связанные со спецификой обучения в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения, которые имеют особое значение в процессе развития профессиональной идентичности будущих правоохранителей.

Опис

Макарова, О. Умови розвитку професійної ідентичності майбутніх правоохоронців під час навчання у вищому навчальному закладі зі специфічними умовами навчання / Макарова О. // Вісник Національного університету оборони України. - 2018. - № 2(50). - С. 74-81.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, навчальні заклади зі специфічними умовами навчання, educational institutions with specific learning conditions, учебные заведения со специфическими условиями обучения, майбутні правоохоронці, future law enforcement officers, будущие правоохранители, професійна ідентичність, professional identity, профессиональная идентичность, професійне самовизначення, professional self-determination, профессиональное самоопределение

Бібліографічний опис