Структура готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами вищих навчальних закладів МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Військова освіта: Зб. наук. пр. Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – К. : 2015. – № 1 (31). – С. 252–255.

Анотація

У статті проаналізовано зміст поняття „готовність до виховної роботи”. Розглянуті компоненти готовності до виховної роботи з курсантами. Виокремлено методи формування готовності до цієї роботи: пояснювально-ілюстративний; репродуктивний; проблемний; стимулювання потреби та інтересу до виховної роботи з курсантами; організація та здійснення навчально-пізнавальної та професійної діяльності. Визначено умови, які необхідно враховувати при формуванні готовності, окремі вектори готовності: психологічний, пов’язаний з психологічною особливістю кожної людини, та фаховий, де розкриваються її спеціальні знання, уміння й практичні навички. Окреслена структура готовності в курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами ВНЗ МВС України. Формуванню готовності до виховної роботи з курсантами сприяють передстартовий та тимчасові стани готовності, для яких створюються умови, що пов’язані із специфічними особливостями навчально-виховного процесу й організацією виховної роботи. The article analyzes the meaning of "willingness to work". Considered components of preparedness educational work with cadets, singled methods of forming readiness for this work, the conditions that must be considered when forming readiness individual vectors readiness: psychological, associated with psychological feature of every person and professional, which revealed her special knowledge, skills and practical skills. Outlined the structure of readiness in exchange officers to educational work with cadets of Higher educational Establishments within the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The formation of readiness for educational work with cadets promote pre-start and temporary states of readiness for which the conditions associated with the specific features of the educational process and the organization of educational work. В статье проанализировано содержание понятия «готовность к труду». Рассмотрены компоненты готовности к воспитательной работе с курсантами, определены методы формирования готовности к этой работе, условия, которые необходимо учитывать при формировании готовности, отдельные векторы готовности: психологический, связанный с психологической особенностью каждого человека и профессиональный, где раскрываются его специальные знания, умения и практические навыки. Представлена структура готовности в курсовых офицеров к воспитательной работе с курсантами ВУЗ МВД Украины. Формированию готовности к воспитательной работе с курсантами способствуют предстартовое и временное состояния готовности, для которых создаются условия, связанные со специфическими особенностями учебно-воспитательного процесса и организацией воспитательной работы.

Опис

Червоний П.Д. Структура готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами вищих навчальних закладів МВС України. / П. Д. Червоний // ”Військова освіта” : Зб. наук. пр. Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – К. : 2015. – № 1 (31). – С. 252–255.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, готовність, readiness, готовность, курсант, cadets, курсант, методи виховання, parenting practices, методы воспитания, структура, structure, структура, компоненти готовності, components of readiness, компоненты готовности

Бібліографічний опис