Конфліктологічна компетентність як функція формування стрес-менеджменту майбутніх офіцерів поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, війна: тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, 7 квіт. 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 116-119

Анотація

Актуальність запровадження інноваційних технологій в освітній процес безпосередньо торкається і підготовки фахівців ризиконебезпечних професій, до числа яких треба віднести і професію поліцейського.
The urgency of introducing innovative technologies into the educational process directly affects the training of specialists in risky professions, including the profession of a police officer.
Актуальность внедрения инновационных технологий в образовательный процесс напрямую касается и подготовки специалистов рискоопасных профессий, к числу которых следует отнести и профессию полицейского.

Опис

Клочко, А. М. Конфліктологічна компетентність як функція формування стрес-менеджменту майбутніх офіцерів поліції / Анатолій Миколайович Клочко // Особистість, суспільство, війна: тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, 7 квіт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2023. – С. 116-119.

Ключові слова

конфліктологічна компетентність, conflict competence, конфликтологическая компетентность

Бібліографічний опис