Стратегії подолання складних життєвих ситуацій у співробітників групи реагування патрульної поліції з різним рівнем схильності до ризику

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 493-494.

Анотація

На підставі наведених результатів дослідження автором зроблено висновок, що помірна схильність до ризику у співробітників групи реагування патрульної поліції носить характер позитивних професійно-важливих якостей особистості, оскільки підкріплюється позитивними стратегіями подолання стресу, а саме – когнітивними стратегіями подолання стресу в сенсі зниження його значимості, стратегіями відволікання від стресу і звернення до позитивних станів, стратегіями дії з контролю стресової ситуації. Практична значущість дослідження обумовлена тим, що результати дослідження можуть бути використані при професійному відборі і підготовці співробітників груп реагування патрульної поліції.
Based on the results of the study, the author concluded that a moderate propensity for risk in the patrol police response team is in the nature of positive professionally important personality traits, since it is supported by positive strategies for coping with stress, namely, cognitive strategies for coping with stress. distraction from stress and appeal to positive states, action strategies to control a stressful situation. The practical significance of the study is due to the fact that the results of the study can be used in the professional selection and training of members of the patrol police response teams.
На основании приведенных результатов исследования автором сделан вывод, что умеренная склонность к риску у сотрудников группы реагирования патрульной полиции носит характер положительных профессионально-важных качеств личности, поскольку подкрепляется положительными стратегиями преодоления стресса, а именно – когнитивными стратегиями преодоления стресса. отвлечение от стресса и обращение к положительным состояниям, стратегиям действия по контролю стрессовой ситуации. Практическая значимость исследования обусловлена тем, что результаты исследования могут использоваться при профессиональном отборе и подготовке сотрудников групп реагирования патрульной полиции.

Опис

Чепіга, Л. П. Стратегії подолання складних життєвих ситуацій у співробітників групи реагування патрульної поліції з різним рівнем схильності до ризику / Л. П. Чепіга, О. Г. Шахова // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 493-494.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, службова діяльність поліцейських, служебная деятельность полицейских, police work, співробітники групи реагування патрульної поліції, сотрудники группы реагирования патрульной полиции, Patrol Police Response Team, способи подолання стресових ситуацій, способы преодоления стрессовых ситуаций, ways to overcome stressful situations, стресові ситуації, стрессовые ситуации, stressful situations, співробітники патрульної поліції, сотрудники патрульной полиции, patrol police officers, патрульна поліція, патрульная полиция, patrol police

Бібліографічний опис