Комунікативна і конфліктологічна компетентності як професійно необхідні якості особистості майбутніх правоохоронців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 298-301

Анотація

Розглянуто комунікативну компетентність як професійну якість майбутніх правоохоронців. Зазначено, що одним з методів формування комунікативної компетентності як професійно необхідної якості є проведення тренінгів.
The article considers communicative competence as a professional quality of future employees of law enforcement agencies. It is noted that one of the methods of forming communicative competence as a professionally necessary quality is to conduct trainings.
Рассматривается коммуникативная компетентность как профессиональное качество будущих работников правоохранительных органов. Отмечено, что одним из методов формирования коммуникативной компетентности как профессионально необходимого качества является проведение тренингов.

Опис

Тюріна, В. О. Комунікативна і конфліктологічна компетентності як професійно необхідні якості особистості майбутніх правоохоронців / В. О. Тюріна // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – С. 298-301.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, правоохоронні органи, future law enforcement officers, будущие правоохранители, майбутні правоохоронці, law enforcement officers, комунікативна компетентність, тренінг, коммуникативная компетентность, тренинг, training, конфліктологічна компетентність, conflictological competence, конфликтологическая компетентность

Бібліографічний опис